"استقلال"  پیچیدگی ها و تحولاتش

امسال (سنه 1396 هجری شمسی) هموطنان استقلال دوست و آزادمنش ما، از نود وهشتمین سالروز استرداد  استقلال کشور با شأن و جلال وسیع تجلیل به عمل آوردند، بزرگداشت و برگزاری از روز های بزرگی چون سالروز استقلال کشور واقعاً از اهمیت بلند وطنی، ملی و مردمی برخوردار است

، یاد آن سپاهیان گمنام ولی نیک نام را که با خونسردی و خاموشی کامل، جان های شان را برای استقلال کشور قربان کردند، باید گرامی داشت.  
در این نوشته به این که استقلال وطن ما محصول فدا کاری ها و قربانی های چه شخصیت های است و کی نقش اساسی را در تأمین آن داشته و استقلال کشور برای وطن ما چه مزایا و دستاورد های با خود به ارمغان آورده است، نه خواهیم پرداخت.
این مقاله سعی می کند به کاویدن در مفهوم عملی و پراتیک اصطلاح "استقلال" بپردازد و به این سوال، پاسخگونه ای بدهد که استقلال چیست...؟ ولی نوشتۀ حاضر به دنبال معانی لغوی و ساخت گرامری این لغت نه خواهد رفت بلکه تعاریف و مفاهیم علمی و حقوقی آنرا به توضیح و ارزیابی خواهد گرفت، زیرا استقلال، اصطلاح حقوقی است که همین حوزۀ علوم اجتماعی یعنی علم حقوق متکفل به ارائۀ معانی اصطلاحی آن می باشد.
استقلال l’indépendance : یک اصطلاح حقوق بین الملل و روابط بین المللی است، که در تأریخ روابط سیاسی به صورت رسمی برای نخستین بار در معائدۀ وستفالیا در سال 1648 میلادی تعریف و ثبت شد و دولت "مستقل" مشخصه های را برای خود مطرح نمود، دولت مستقل همان دولتی پذیرفته می شد که در ادارۀ امور داخلی و خارجی خود محتاج به اجازۀ دولت دیگری نباشد؛ 
«از نظر روابط بین المللی، کشوری دارای "استقلال تام سیاسی" شناخته می شود که :
1 – صلاحیت و اختیار کامل در صدور احکام، دساتیر، قوانین و مقررات و اجرای آنرا داشته باشد و در این راه محتاج کدام قدرت دیگر نباشد.
2 – صلاحیت و خود ارادیت در انعقاد تعهدات بین المللی و توافق قرارداد های دوجانبه و چند جانبه را بدون دریافت اجازه از کدام قدرت غیر، دارا باشد.»
با درنظر داشت نکات بالا "استقلال" که خصلت ماهوی یک دولت مستقل است، عبارت از حالتی است که یک دولت در انتخاب امور داخلی و امور خارجی خود و نحوۀ اجرای آن کاملاً صلاحیت و اختیار داشته باشد و در این مسیر ناگزیر به اطاعت و اخذ اجازه از کدام نیرو و دولت دیگر نباشد.
گرچه معائدۀ وستفالیا که در گرما گرم استعمار کهن انعقاد یافت، منظورش تعیین حدود قدرت و اختیار دولت های مستقل اروپایی بود، اما به هر صورت وجود مناطق تحت استعمار را نیز به ثبت رساند، مناطقی که تحت سلطۀ آن دول مستقل قرار داشتند و تا هنوز گویا به مرحلۀ " خود گردانی" رشد نکرده بودند، و لذا مستعمرات خارج قلمرو دول مستقل استعمارگر تشخیص می شدند.
 این را نیز باید افزود که اعلامیۀ 1960 سازمان ملل متحد استعمار را رسماً منع نمود، حتی اگر به دلیل "عدم کفایۀ خود گردانی" هم بوده باشد و آن اعلامیه تأکید دارد به این که ملل از طریق "دولت های مستقل" خویش باید حاکمیت و مالکیت کامل بر منابع طبعی خود داشته باشند.
اگر به عناصر اساسی دولت مستقل مکث گردد، این عناصر شامل "خود ارادیت" ، "صلاحیت" و                                                                                      "اهلیت مستقل" در ادارۀ داخلی و خارجی مملکت خواهد بود، مجموعۀ این توانایی ها به یک دولت، این قابلیت را میسر می سازد تا هر آنچه را که برای کشور و مردم خود مفید و لازم میداند، بدون نیاز به اخذ اجازه از یک دولت دیگر، آنرا به اجرا بگذارد. این استخراج ابتدائی از ماهیت دولت مستقل با دید دیروزی ما را در برابر یک شناخت غیر پویا، ثابت و نامتغیر قرار میدهد، طرز دیدی که نمی شود در جهان شدیداً متحول و متغیر فعلی، به حیث مقیاس ارزیابی مستقل بودن دول قرار داده شود. دیروز ها (تا قرن 19 و اوایل قرن 20) دنیای ما آنقدر به هم وابسته و مرتبط – مانند امروز - نبود. 
امروز "واقعیت عینی استقلال" چنین می نمایاند که خصلت ماهوی آن یک خصلت ثابت، ایستا، مطلق و نامتغیر نباشد، بلکه با تحولات مجموعی جهان ما، دامنۀ محتوایی "استقلال" نیز  تغییر نموده است.
استقلال را در بعُد ناظر به عناصرتفویض کنندۀ اهلیت آن که از منابع داخلی می آید باید ارزیابی کرد و نیز استقلال را ناظر بر عناصر تحدید کننده و تهدید کنندۀ خارجی هم باید تحلیل نمود، چرا که استقلال در تعریف کلاسیک آن بیشتر به توصیف توانایی های یک دولت مستقل در امور خارجی پرداخته است. اینرا نیز باید متذکر شد که "استقلال" حاوی یک کیفیت ثابت کمی نمی باشد، می توان گفت که مستقل بودن هر دولتی به یک "حد" قابل شناختی، در حالات معین و مشخصی قرار خواهد داشت، امروز هر تحول مهم سیاسی، اقتصادی، تخنیکی و... می تواند به کیفیت استقلال یک دولت بی افزاید و یا آنرا به آزمایش بگیرد، ممکن است انگیزه های اثر گذار بر مستقل بودن یک دولت از تحولات و انکشافات سیاسی، ملی، منطقوی و جهانی نشأت نماید.   
همچنان گلوبلیزم یا جهانی شدن هم در محتوای استقلال ممالک مخصوصاً دول انکشاف نیافته اثر مستقیم گذاشته است؛ ما در مرحله ای از تأریخ جامعۀ بشری به سر می بریم که گلوبلیزم، معانی و مفاهیم متعددی را که از عصر تشکیل دولت های ملی تا حال به ما رسیده بود، در عمل متحول ساخته است، مفاهیم مانند استقلال، سرحدات ملی، حاکمیت ملی، منافع ملی و ... این ها همه در زمان ما با ماهیت متفاوتی تمثیل میگردند، تا دیروز زمینه های وسیعی که در قلمرو استقلال دول با اطمینان به منصۀ عمل در می آمدند، حال خواهی نه خواهی با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، چنین فرصت های محدود شده است و محلی را برای تحقق ایفای صلاحیت گسترده و نامحدود دول نه گذاشته است، به عبارت دیگر تکامل تکنولوژیک دول بزرگ در حوزه های مختلف تعابیر و تدابیر کلاسیک از داشتن استقلال و حراست از آن را قسماً بی اثر و خنثی نموده است، گر چه بخش های از برداشت های کنونی از "استقلال" در زمانه های دور نیز مصداق داشت، اما آنقدر در مطالعات عام نگردیده بود، مثلاً وابستگی های اقتصادی غالبی از کشور های جهان سومی به قدرت های استعمارگر و مَکِنده که ذریعۀ یک قشر معین اجتماعی زمینه اش فراهم میگردید، بیانگر این واقعیت بوده است که: به دلیل نیازمندی های جامعۀ جهان سومی به محصولات مصرفی آن قدرت ها به نحوی آن "استقلال" کلاسیک در یک "محدودۀ" مملو از انقیاد قرار میگرفته است. 
در این جاست که ما ناگزیر به وجود و حضور پدیدۀ "استعمار" روبرو خواهیم بود، استعمار "پسا استعمار نوین"
که داده های دلخواه اش را پیرامون ماحول زندگی و دنیای ما به ما ایقان میکند، در قلمرو زندگی معنوی و مادی ما چنان با عشوه وارد می شود که ما خود به لذت از سُکر هایش هزار بار خوش آمدیدش می گوئیم، شاید یکی از خصایل این استعمار تازه وارد، مستعمره نشینی و مستعمره بودن خوش به رضاء باشد، تا آنجا که وجود و دوام حیات خویش را در ازای مستعمره بودن به گرو بگذاریم، در گذشته ها اگر استعمار کلاسیک و نوین سعی برتأکید "مستعمره بودن" مستعمرات اش می نمود تا از آنها تا حد زیادی صلاحیت اجرای استقلال شان را ربوده باشد، این استعمار پسا نوین بیشتر از مستعمره نشینان، گلو پاره میکند که "همه آزاد اند، همه مستقل اند و استعمار و مستعمره ای در کار نیست" چرا چنین است چون که "استقلال" فعلی و حاضر برخی از کشور های انکشاف نیافته ، خنثی شده و دگر آن پادزهر ضد استعماری خود را نه خواهند داشت تا مانع از مکیدن عصارۀ حیات مستعمره گردد و بناءً کدام خطری  را برای تحقق نیات استعمار موجود متوجه نه خواهند ساخت، و همین است که برخی از دول روبه انکشاف با کمال "خود ارادیت!" با کمال "صلاحیت!" و باکمال "مستقل بودن!" سیمای واقعی و جدید "استقلال!" شان را به منصۀ اجرا می گذارند؛ تحت الحمایگی ارادی، مستعمره نشینی داوطلبانه...! این وضعیت، سیمای برخی از کشور های انکشاف نیافته را ترسیم خواهد کرد. حال دگر یک طبقه، یک قشر و یک گروه نه خواهد بود که خود را پلُی بسازد میان مستعمره و متروپول یا استعمارگر ، بلکه محافلی از هر گروه و طبقه ای به پذیرایی استعمار، دست به سینه و گوش به فرمان قد خواهند برافراشت.
استعمار حاضر آمده، گاهی در ابراز نیات و اغراض خود هم شرم را کنار می گذارد و به صراحت آنچه را که می خواهد، فهرست میکند، و در ابراز و اعلام عریان حرص و طمع مبنی بر در اختیار گرفتن منابع طبعی مناطق به اصطلاح مستقل!! خجالت نمی کشد چون که در ازای آن حیات دولت مستعمره ضمانت می شود، می بینیم که در آخر زمانی که ما زندگی را حمل میکنیم، "استقلال بیچاره" چه خوار و ذلیل است دل آدم برایش می سوزد.
 در دوران جهانی شدۀ فعلی همان که مالک ابزار های مدرن و گرانبهای تکنولوژیک است، هموست که می تواند، گسترۀ وسیعی استقلال را در در ید خویش داشته باشد، به همین دلیل است که اغلب کشور ها برای توسعۀ این عرصۀ ناظر به استقلال شان به ابزار های ستراتیژیک، مدافعوی، تعرضی، نظامی، استخباراتی، و... متوسل میگردند، اما این توسل بعضاً یا اکثراً در عمل نمی توانند به نتایجی که از اول فرض گردیده اند، منتج گردند؛ مثلاً جهموری آخوند های ایران می خواست از توسعۀ فرا ضابطه های بین المللی تکنولوژی هسته یی اش، به یک گسترش نامتعارف "استقلال" دست یازد ولی دیدیم که جامعۀ جهانی این دولت را در حد معینی از دسترسی به چنین ابزار های متوقف ساخت، یعنی توسعۀ دامنۀ -  به زعم ایرانی ها - استقلال ایشان به محدودۀ از قبل تعیین شده، حد بندی گردید. این تجربه یک امر دیگر را نیز خاطر نشان می سازد وآن این که برای توسعه و بعضاً حراست از مستقل بودن، کارآیی ابزار های نظامی، مدافعوی و تسلیحاتی نیز نسبی اند.  
از اسبابی که در ساحۀ خارجی و جهانی باعث ایجاد انقیاد در تغییر وضعیت استقلال کشور ها میگردد و تعمیل و اجرای صلاحیت های متعلق به تمثیل مستقل بودن دول را چوکات بندی می کند، اصول، قواعد و ضابطه های بین المللی است که در اسناد، معائدات و میثاق های مربوط ثبت و تنفیذ اند، این اصول در واقعیت امر از طریق چوکات بندی استقلال دول، موارد نامتعارف و متعارض اجرای استقلال دول را شاخ و پنجه بُری می نماید، در اسناد مذکور نیت و مقصد تنظیم و تعدیل اجرای صلاحیت استقلال دول به نوعی تعبیه گردیده است که افادۀ انقیاد و تنگنا در اجرای آن صلاحیت ها را وانمود نکند، ولی ماحصل تحقق و رعایت آن همین تحدید آن صلاحیت ها می باشد. 
به خاطر باید داشت که این عملیه ها همه و همه در یک جریان جاری، متغیر و نوسانی و متحول مورد اجرا قرار خواهند گرفت و نه آنکه شرایط و زمان، منتظر ما خواهند نشست تا خود را جمع و جور نمائیم، این حالت بازهم به ما خاطر نشان می سازد که  تحولات مربوط به عناصر اثر گذار بر استقلال،  خیلی ها نسبی اند و این نسبیت باعث آن خواهد شد که عنصری که حال در گسترۀ استقلال به حیث اثر گذار مثبت محسوب می شود، ممکن است فردا در جایگاه عکس اثر امروزی آن تغییر وضعیت دهد.  
اعتبار و ضمانت  تعهدات دوجانبه و بین المللی دول بر موقعیت ضعیف و یا مستحکم آنها در داخل کشور مربوطش متکی خواهد بود، پس به یقین که در داخل کشور نیز عناصر اثرگذار بر درجۀ مستقل بودن یک دولت وجود دارد، که توانایی ها، صلاحیت ها و احیاناً اهلیت دولت مربوط را در صحن برون از کشور معین می سازد:
ما که در دوران رواج مردم سالاری زندگی می کنیم، صلاحیت ها و اهلیت حقوقی و قانونی دول  از ماهیت مشروع بودن یا مشروعیت آنها می آید، منبعه و سرچشمۀ اصلی دریافت مشروعیت "مردم" کشور ها اند که به دولت های خود با ارائۀ آرای شان مشروعیت می بخشند و این مشروعیت است که اهلیت و صلاحیت،  یعنی عناصر اولی خصلت استقلال یا مستقل بودن را به دولت مربوط می دهد، همین مشروعیت دولت مربوط است که باعث اعتبار و ضمانت تعهدات خارجی دولت مزبور می شود، در دوران ما دولت های که حایز مشروعیت لازم نیستند، از اعتبار کافی برای انعقاد تعهدات برخوردار نمی باشند، به عبارت دیگر همان اهلیت، توانایی و صلاحیت انعقاد معائدات را طور لازم نه خواهند داشت، اگر در دوره های گذشته با دولت های که در داخل کشور خود حایز مشروعیت لازم نبودند، عقد قرارداد می شد، امروز پذیرفتن تعهد یک دولت غیر مشروع یا فاقد مشروعیت و یا کمتر مشروع یک عمل لااقل تعجب برانگیز خواهد بود.
در همین جهت قواعد شناسایی دولت هاست که در سطح بین المللی اجرا و تحقق آن مهر تأئید بر مستقل بودن یک دولت میزند.
بدین ملحوظ دولتی که در داخل کشور خود حایز قاعدۀ وسیع مردمی نباشد و این مردمیت از طریق آرای مردمش مورد تأئید و  تأکید قرار نه گرفته باشد، به قدر کافی یک دولت دارای خصلت مستقل بودن تشخیص نه خواهد شد به همین دلیل است که در مستقل بودن دول، بعُد مهم داخلی اختیارات دول را باید در نظر گرفت، زیرا تثبیت اهلیت و صلاحیت دولت ها و توانایی های شان در اجرای مستقلانۀ امور داخلی و خارجی در ید مردم آنها است، همان توانمندی های مادی و معنوی که برای تمثیل در ایفای مستقلانۀ امور خارجی به آن نیاز می باشد.

اما چه راه و روش ها برای حراست و استحکام استقلال دولت های روبه انکشاف وجود خواهد داشت ؟؟
در گام نخست دولت باید قاعدۀ مطمئن و مستحکم مردمی داشته باشد، تا این اطمینان و استحکام گرایش دولت را به سوی منافع اکثریت مردم سوق دهد و مردم ؛ آری مردم باید سرشار از وطن خواهی و وطن دوستی باشند تا در هر زمانی برای حفاظت و دفاع آن جان خود را هم نثار کنند. ماهیت سیاست های مطروحه و اجرای آن توسط دولت ها، تعریف وطندوستی و وطن خواهی را به مردمش میدهد؛ مردم نسبت و درجۀ وطنخواهی را از دولت های خویش فرا میگیرند...
صیانت از استقلال، لازمه از آن دارد تا تدابیر تئوریک، پلانی و پیشگیرانه برای پاسبانی از استقلال، ذریعۀ محاسبات دقیق متفکران و اندیشمندان خبرۀ حوزه های حیاتی کشور طرح گردد، خبرگانی که قادر باشند تحولات درونی و برونی کشور را  تحت ترصد دائمی خویش داشته و زیر ارزیابی و تحلیل قرار دهند و اثرات گوارا و ناگوار آنها را بر توسعه و یا تحدید استقلال کشور سنجش و راه های تنظیم و انسجام آنرا در اختیار قرار دهند.
سپس دولت اولتر از همه وسائل و امکانات دفاعی، در گام نخست نیاز به یک ستراتیژی ملی خواهد داشت که حوزه ها و عرصه های مهم مستقل بودن دولت را تعریف و تثبیت نماید و به طور مستمر و دوامدار کلیه زمینه های داخلی و خارجی را که بر تقویه و یا تضعیف استقلال اثر گذار اند و یا اثر گذار می شوند شناسایی کند و نیز حوزه های جدیدی را که می تواند برای توسعه و تحدید استقلال انگیزۀ تازه ای باشند، زیر ارزیابی و توجه بگیرد، در اوضاع پُر سر و صدا و مزدحم کنونی دنیای ما دولت روبه انکشافی که دارای چنین یک ستراتیژی نباشد، استقلال اش بسیار هم مصون نخواهد بود.
به دنبال آن در مراحل مختلف صیانت از استقلال به تمام ابزار های دفاعی، نظامی، اقتصادی، امنیتی، استخباراتی و سایر وسائل توجه مبذول خواهد گردید.
ولی طوری که تجارب موجود در دنیا نشان می دهد، به خاطرصیانت استقلال، در پرداختن به جست وجوی ابزار های متعدد معنوی و مادی هم نمی توان، غلو نمود، چرا که بعضاً توسل به یک ابزار ستراتیژیک و یا هم دسترسی به نوعی از جنگ ابزار های پیشرفته، ممکن است حوزۀ ستراتیژیک صیانت استقلال یک دولت دیگر را تخریش نماید و یا متقابلاً توسعۀ مشخص یک کشور در یک زمینۀ خاص، ابهامی را در مصون بودن استقلال دولت دیگری ایجاد کند.
اگر کشور های انکشاف نه یافته با تدابیر جدید و مدرن ماهیت استقلال و نحوۀ حفاظت از آن مجهز نه گردند، توصیف های خوشباورانه و هیجان برانگیز از استقلال و داشتن و نگهبانی کردن آن صرف رویا های خوشایندی خواهند بود.

پایان
 

adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #725814 7 ساعت 13 دقيقه قبل
I and also my pals have been studying the excellent helpful hints located on the blog while then I had a terrible feeling I had not thanked the blog owner for those strategies. Those women are already consequently stimulated to read through them and have in effect in actuality been enjoying these things. Thank you for indeed being quite helpful and then for picking varieties of impressive themes most people are really eager to be aware of. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.
adidas nmd ux.nu/qh9ca
air jordan 11's Avatar
air jordan 11 پاسخ به موضوع: #725405 18 ساعت 47 دقيقه قبل
I actually wanted to write a remark so as to express gratitude to you for those precious techniques you are writing at this site. My time consuming internet search has at the end of the day been honored with reasonable insight to go over with my classmates and friends. I 'd mention that most of us website visitors are really lucky to be in a remarkable community with many marvellous individuals with useful solutions. I feel quite privileged to have come across the web page and look forward to tons of more excellent times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.
air jordan 11 www.jordan11retro.us.com
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #725062 1 روز 3 ساعت قبل
Thanks a lot for giving everyone an extremely nice opportunity to read critical reviews from this blog. It's always very nice and also packed with a lot of fun for me and my office mates to visit your blog on the least 3 times per week to read the latest secrets you will have. And lastly, I'm also actually fulfilled for the attractive strategies you serve. Certain 1 areas in this post are without a doubt the most efficient we have all had.
yeezy www.yeezys.us.org
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #724975 1 روز 7 ساعت قبل
My spouse and i were fortunate that Ervin could do his basic research via the ideas he came across from your web site. It is now and again perplexing just to possibly be giving freely facts that many other people could have been making money from. And we all see we need the writer to appreciate because of that. All of the explanations you made, the straightforward blog menu, the friendships you help to create - it is mostly superb, and it's really facilitating our son and the family know that this content is excellent, and that is seriously mandatory. Many thanks for the whole lot!
adidas nmd youl.ink/nmduk
longchamp handbags's Avatar
longchamp handbags پاسخ به موضوع: #724672 1 روز 14 ساعت قبل
I actually wanted to jot down a brief comment in order to express gratitude to you for those wonderful guides you are giving on this site. My time intensive internet research has now been paid with reliable facts to talk about with my co-workers. I would tell you that many of us site visitors actually are truly endowed to exist in a fantastic website with so many lovely people with interesting plans. I feel extremely grateful to have discovered your entire web page and look forward to many more fun times reading here. Thanks once more for a lot of things.
longchamp handbags www.longchamphandbags.us.org
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #723789 2 روز 8 ساعت قبل
Needed to post you one little bit of word to be able to thank you over again for those spectacular views you have contributed on this page. This has been so extremely open-handed of you to grant unhampered just what a number of us could have marketed for an e-book to end up making some dough on their own, especially seeing that you could possibly have tried it in the event you considered necessary. These principles likewise worked as a fantastic way to recognize that other people online have a similar dream similar to mine to realize lots more on the topic of this issue. I think there are some more pleasant occasions in the future for individuals that see your blog.
yeezy boost 350 v2 tiny.gl/yzy350
kd shoes's Avatar
kd shoes پاسخ به موضوع: #723693 2 روز 11 ساعت قبل
My wife and i felt so delighted when Michael managed to conclude his studies via the precious recommendations he had when using the web page. It's not at all simplistic just to be releasing tips and hints that many some others may have been trying to sell. So we do know we need you to give thanks to because of that. These explanations you have made, the easy website menu, the friendships you give support to create - it is most spectacular, and it's really making our son in addition to the family know that the subject matter is enjoyable, which is certainly particularly fundamental. Many thanks for everything!
kd shoes www.kevindurant-shoes.us.com
links of london's Avatar
links of london پاسخ به موضوع: #723269 2 روز 20 ساعت قبل
I intended to post you one little bit of remark to give many thanks over again with the great opinions you have discussed on this website. This has been so pretty generous with you to present unreservedly all many individuals could possibly have supplied as an electronic book to get some profit for themselves, mostly given that you might well have tried it if you desired. Those creative ideas in addition worked like a fantastic way to recognize that other individuals have the identical desire much like my own to know lots more pertaining to this issue. I am certain there are a lot more enjoyable times in the future for individuals that looked over your blog post.
links of london www.linksoflondonus.com
hermes belts's Avatar
hermes belts پاسخ به موضوع: #722839 3 روز 5 ساعت قبل
My husband and i ended up being quite joyful when Emmanuel could deal with his analysis out of the ideas he was given when using the site. It's not at all simplistic to simply choose to be handing out methods other people might have been trying to sell. So we take into account we need you to thank for that. Most of the illustrations you made, the straightforward site navigation, the relationships you can assist to engender - it is many exceptional, and it's really making our son in addition to us reason why the subject matter is enjoyable, and that's highly fundamental. Many thanks for all!
hermes belts www.hermesbelts.co.uk
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #722370 3 روز 15 ساعت قبل
I precisely desired to thank you so much again. I am not sure what I might have created in the absence of the tips documented by you relating to this question. It actually was the hard setting in my opinion, however , seeing a specialized approach you resolved it forced me to jump for delight. I am just happy for this guidance and as well , have high hopes you realize what a powerful job your are carrying out educating other individuals with the aid of a site. Most probably you haven't encountered any of us.
yeezy boost 350 www.yeezyboost.in.net
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #722040 3 روز 22 ساعت قبل
I'm writing to make you be aware of what a superb discovery my girl went through viewing your webblog. She even learned some things, with the inclusion of how it is like to possess a wonderful teaching mindset to make the others without hassle know certain extremely tough things. You truly did more than our expected results. Thank you for producing these effective, trustworthy, explanatory and even fun tips on the topic to Ethel.
yeezy boost 350 qrurl.it/r/1ikn6
asics running shoes's Avatar
asics running shoes پاسخ به موضوع: #721929 4 روز 1 ساعت قبل
Thanks for all of your effort on this blog. Betty loves carrying out investigations and it's easy to understand why. My partner and i know all regarding the compelling method you give great tricks on this blog and even cause contribution from some others about this concern plus my daughter is undoubtedly understanding so much. Enjoy the rest of the new year. You are always performing a tremendous job.
asics running shoes www.asicsrunningshoes.us.org
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #721483 4 روز 13 ساعت قبل
I precisely needed to say thanks once again. I am not sure the things I could possibly have sorted out without the techniques shared by you over such a subject. It had become an absolute daunting circumstance in my view, but taking note of your specialized strategy you resolved that took me to cry for fulfillment. I am just thankful for this advice and as well , wish you find out what an amazing job your are getting into educating some other people through the use of your webblog. Most likely you've never met any of us.
adidas nmd vtu.cc/nmdrunner
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #721450 4 روز 14 ساعت قبل
I wish to get across my appreciation for your kind-heartedness supporting people who should have help on that field. Your special dedication to getting the message across has been rather good and has specifically helped girls much like me to reach their pursuits. This insightful tips and hints denotes this much to me and far more to my office colleagues. Thanks a ton; from all of us.
basketball shoes www.nikebasketballshoes.us.com
tory burch shoes's Avatar
tory burch shoes پاسخ به موضوع: #720972 5 روز 1 ساعت قبل
Thanks for all your effort on this web page. My mom loves engaging in internet research and it's really simple to grasp why. Many of us know all regarding the lively form you render reliable tips through your web site and as well strongly encourage contribution from other people about this subject matter then our favorite princess is always starting to learn a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. You have been doing a wonderful job.
tory burch shoes www.toryburchshoes.org.uk
jordan retro 13's Avatar
jordan retro 13 پاسخ به موضوع: #720498 5 روز 14 ساعت قبل
I have to convey my admiration for your kind-heartedness in support of those who require guidance on that subject matter. Your real dedication to passing the solution all through had become rather effective and have encouraged regular people much like me to get to their endeavors. This warm and helpful key points denotes a great deal to me and especially to my fellow workers. Warm regards; from each one of us.
jordan retro 13 www.jordan13.us.com
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #720343 5 روز 19 ساعت قبل
My spouse and i were really fortunate that Albert managed to conclude his preliminary research through the ideas he acquired in your weblog. It is now and again perplexing to simply be handing out hints that many other folks have been trying to sell. And now we realize we have got you to give thanks to for that. The type of explanations you made, the easy blog menu, the relationships you can make it easier to promote - it's everything overwhelming, and it is leading our son in addition to our family imagine that that subject matter is amusing, and that is very fundamental. Many thanks for all!
adidas ultra boost clickand.co/8knp3
birkin bag's Avatar
birkin bag پاسخ به موضوع: #720049 6 روز 2 ساعت قبل
I definitely wanted to send a note in order to appreciate you for these great advice you are giving on this website. My incredibly long internet lookup has finally been compensated with good quality knowledge to go over with my partners. I 'd mention that many of us site visitors are quite blessed to live in a very good site with so many brilliant people with helpful guidelines. I feel extremely privileged to have used the web page and look forward to tons of more brilliant minutes reading here. Thank you once again for all the details.
birkin bag www.hermes-birkin.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #718324 1 هفته 4 ساعت قبل
I have to get across my passion for your generosity giving support to women who must have guidance on your area of interest. Your special dedication to getting the solution all around ended up being amazingly advantageous and has always allowed employees like me to get to their goals. This invaluable key points entails a whole lot a person like me and substantially more to my office colleagues. Many thanks; from each one of us.
yeezy shoes tinylink.in/yzyus
supreme hoodie's Avatar
supreme hoodie پاسخ به موضوع: #718211 1 هفته 6 ساعت قبل
I precisely wanted to thank you very much yet again. I am not sure what I might have worked on in the absence of the hints revealed by you directly on my problem. Completely was the horrifying condition in my view, however , coming across your well-written avenue you managed that took me to leap for fulfillment. I'm thankful for the support and even wish you know what a powerful job you are providing teaching many people via your blog. More than likely you've never got to know all of us.
supreme hoodie www.supremehoodie.us.com
van cleef arpels's Avatar
van cleef arpels پاسخ به موضوع: #717492 1 هفته 22 ساعت قبل
Thank you a lot for giving everyone remarkably memorable opportunity to check tips from here. It is always very sweet and as well , jam-packed with a lot of fun for me and my office colleagues to search your site at a minimum 3 times in a week to find out the new guidance you will have. Not to mention, we're usually impressed with all the breathtaking thoughts you serve. Certain 3 areas on this page are without a doubt the simplest I've had.
van cleef arpels www.vancleefarpels.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #717418 1 هفته 23 ساعت قبل
I wish to express thanks to this writer just for rescuing me from such a situation. Right after checking throughout the world wide web and seeing solutions which are not pleasant, I was thinking my life was gone. Living without the presence of strategies to the difficulties you've fixed through your short post is a serious case, as well as the ones which may have badly damaged my career if I hadn't discovered your site. The mastery and kindness in dealing with a lot of stuff was important. I don't know what I would've done if I hadn't come across such a stuff like this. It's possible to now relish my future. Thank you so much for this impressive and results-oriented guide. I will not think twice to suggest the website to any individual who should have assistance about this area.
adidas nmd ezurl.me/20
lebron 15's Avatar
lebron 15 پاسخ به موضوع: #716885 1 هفته 1 روز قبل
I wanted to send you that very little observation to help say thanks over again considering the extraordinary thoughts you have shown on this page. This has been really pretty generous of people like you in giving publicly what exactly many of us would've supplied as an e book to make some money for their own end, most importantly considering that you could have done it if you ever wanted. The strategies as well acted to be the good way to be aware that many people have the same passion really like mine to see somewhat more on the topic of this condition. I believe there are some more enjoyable moments up front for people who read carefully your blog.
lebron 15 www.lebron15.net
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #716317 1 هفته 1 روز قبل
My spouse and i ended up being so relieved that Ervin managed to complete his inquiry because of the precious recommendations he acquired in your web page. It's not at all simplistic just to choose to be offering ideas that people today might have been making money from. And we all take into account we now have the website owner to thank for that. The explanations you've made, the simple web site navigation, the relationships you will make it easier to instill - it is everything amazing, and it's really making our son in addition to the family imagine that the matter is entertaining, and that's truly vital. Many thanks for the whole thing!
adidas nmd r1 fc.cx/8yvfr
ysl bags's Avatar
ysl bags پاسخ به موضوع: #715479 1 هفته 2 روز قبل
I must show some thanks to you for bailing me out of this type of difficulty. Just after browsing throughout the search engines and getting proposals which were not beneficial, I believed my life was done. Living minus the approaches to the issues you have sorted out all through your entire posting is a serious case, and the kind that might have negatively damaged my career if I had not discovered your site. Your knowledge and kindness in touching almost everything was invaluable. I don't know what I would have done if I hadn't come across such a thing like this. It's possible to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for your professional and effective help. I won't be reluctant to suggest your web page to any person who needs and wants guidelines about this subject.
ysl bags www.yslhandbags.org

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها