پیآمد های انتخابات پارلمانی در جمهوری اتحادی المان

- چهارمین  قدرت اقتصادی جهان در آستانه دگرگونی  -

روز یک شنبه، ۲۴ام سپتامبر، انتخابات پارلمانی در جمهوری اتحادی المان برگزار گردیدند. در این انتخابات احزاب مسیحی و همچنان حزب سو سیال دموکرات المان که  در دوره ای گذشته پارلمانی، حکومت ائتلافی بزرگ را میساختند، سخت شکست خوردند.

نتایج انتخابات منجر به دگرگونی های چشمگیر در بخش های مختلف این کشور گردیده؛ از جمله میتوان نخست از دیگرگونی ساختاری و نقش فراکسیون های حزبی در پارلمان این کشور نام گرفت. همچنان، تشکیل حکومت آینده این کشور با پرسش های مهم مواجه دیده شده، و در اخیر تعاملات این انتخابات از طریق دیگرگونی سیاست های حکومت آینده این کشور هم در مناسبات درون مرزی و هم در رابطه با جهان، به ویژه با اتحادیه  اروپا  بسیار زیاد تاثیر گذار تلقی میگردند.
 در مورد  دشواری ها و پیامد های این انتخابات ضیاءالدین صدر، مدیر مسئول مرکز نشراتی "افغانستان امروز"، با دکتر سید موسی صمیمی، دانشمند اقتصاد سیاسی کشور، به گفتگو نشسته است


ضیالدین صدر:
 
نخست از همه، نتایج  انتخابات پارلمانی المان از چه نگاه از اهمیت زیاد برخوردار خوانده میشوند؟

 


دکتر سید موسی صمیمی:
 
جمهوری اتحادی المان بر پایه تولید ناخالص اجتماعی -  بیشتر از سه تریلیون  دالر در سال ۲۰۱۶ -  پس از ایالات متحده امریکا، چین و ژاپن، چهارمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان بوده، و مهمتر از آن، در اتحادیه اروپا در کنار فرانسه، المان یک کشور عضو کلیدی محسوب میگردد؛ کشوری که در برنامه ریزی و پیاده کردن تدابیر این اتحادیه از نقش محوری برخوردار میباشد. از این نگاه،  اگر در ساختار حزبی پارلمان و توام با آن در ترکیب حکومت ائتلافی این کشور دیگرگونی ناشی از انتخابات استوار بر دموکراسی نهادینه شده رو نما میگردد، میتواند تدابیر این حکومت جدید نه تنها دارای پیآمد های درون مرزی در خود کشور بوده، بلکه این دیگرگونی در پیوند با اتحادیه اروپا و فراتر از آن در مناسبات جهانی نیز  تاثیر گذار باشد.
صدر: پس قبل از این که تعاملات این تاثیر گذاری را بررسی کنیم،  بایست  نظری باندازیم به ویژگی های این انتخابات؛ انتخابات پارلمان (بندس تاگ – Bundestag)  منجر به کدام دیگرگونی ها گردیده است؟
صمیمی: نخست از هم سه حزبی که حکومت ائتلافی گذشته را میساختند، یعنی احزاب سو سیال دموکرات، دموکرات مسیحی و سو سیال مسیحی در این انتخابات سخت شکست خوردند. احزاب مسیحی توانستند که ۳۳ در صد ارا را کسب کرده، و حرب سو سیال دموکرات– در حدود بیست  (20,5 ) در صد آرا را بدست آورد. در مقایسه با دور گذشته ای انتخابات در سال ۲۰۱۳ احزاب مسیحی بیشتر از هشت در صد و حزب سو سیال دموکرات بیشتر از پنج در صد آرا  را از دست دادند.  به این ترتیب حزب سو سیال دموکرات – پس از سال ۱۹۴۹ -  بدترین نتایج را در تاریخ این کشور بدست آورد. ولی احزاب مسیحی با وجود باخت بزرگ در صد، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل داده، اما چون اکثریت کرسی های پارلمان را کسب نکرده،  نظر به قوانین و مقررات این کشور بازهم در راس حکومت ائتلافی آینده قرار خواهند گرفت.
صدر: اگر این احزاب بازنده می باشند، نظر به اصل بازی "برد و باخت" پس کدام  احزاب برنده خوانده میشوند؟ 
صمیمی: انتخابات در قدم اول دو حرب "برنده" داشت: حزب "بدیل برای المان" -  الترناتیو برای المان Alternativ für Deutschland) و   حزب "دموکرات های آزاد".
حزب "الترناتیو برای المان" یک حزب راست گرا، عوام فریب، ملی گرای افراطی و اسلام ستیز است که مواضع سیاسی-اجتماعی آن  قسماً تا مرز "نژاد پرستی" و قسماً فراتر از آن گسترش می یابد. این حرب با کسب ۱۳ در صد آرا که انتظار آن هم میرفت، پس از احزاب مسیحی و سو سیال دموکرات  اکنون در "بندس تاگ" به سومین فراکسیون بزرگ پارلمانی مبدل گردیده است. ویژگی این امر در این نکته نهفته است، که این حزب برای نخستین بار در پارلمان  مرکزی این کشور راه  می یابد. قبل از آن  این حزب در "پارلمان های ایالتی" (بندس لندر Bundesländer) پیروزی های کسب کرده و نمایندگان آن در کنار نمایندگان احزاب جا افتاده قبلاً "مجلس نشین" شده بودند.  
دومین برنده انتخابات حزب دموکرات های آزاد است که با کسب ده در صد آرا در پارلمان این کشور صف آرایی میکند. این حزب کهنه کار که در قطار احزاب جا افتاده المان محسوب میشود، در انتخابات دور گذشته در سال ۲۰۱۳ نتوانست که حد نصاب پنج در صد را کسب کند؛ در نتیجه فاقد کرسی پارلمانی گردیده و  گویا از سیاست فعال در سطح ملی حذف گردید. 
صدر: سهم برد و باخت دو حرب دیگر، یعنی "سبز ها" و "چپ ها" از چه قرار است؟
صمیمی:  حزب چپ ها با کسب  9,2  در صد و حزب سبز ها با کسب 8,9  در صد آرا و بدون تفاوت های زیاد نظر به انتخابات گذشته، در پارلمان راه یافته و به مثابه دو  حزب جا افتاده در پارلمان کشور نقش به سزای بازی خواهند کرد.
صدر: علل این دیگرگونی در وجود افت احزاب جا افتاد و خیزش حزب "التر ناتیو برای  المان"  را چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: از مدت ها به این سو ما شاهد دو پدیده متضاد ناشی از اصل روابط تولید هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی هستیم. نظام "جهانی شدن پسا امریکا" استوار بر پایه استراتژی نو لیبرالیسم هم در درون کشور های خودمدار کلاسیک و هم در رابطه با کشور های پیرامونی منجر به تفاوت  های بزرگ طبقاتی و قشری، ناشی از تفاوت های دارایی گردیده؛ در نتیجه در این روابط دامن بی عدالتی گسترده تر گردیده است. در کشور های خودمدار کلاسیک اروپا و ایالات متحده امریکا، بیگانه ستیزی بیداد میکند. نهاد های گوناگون و  احزاب مختلف مانند سماروغ در شوره زار طیف های مختلف اجتماعی سر زده و "همزیستی نسبی مسالمت آمیز" قشر های پایین این جوامع را با "بیگانگان تازه وارد" بر هم میزنند. چنانچه ما در اروپا از مجارستان و پو لند گرفته تا هلند، اتریش و فرانسه با خیزش گروه های راست افراطی بیگانه ستیز مواجه می باشیم. از جمله بریکست ( brexit)، تصمیم خروج بریتانیای کبیر از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترمپ به حیث رییس جمهور ایالات متحده امریکا ناشی از همین تمایلات راست ملی گرای افراطی بوده که در همسویی با خواست بخش صنعت کلاسیک و قشر از نظر افتاده ای پایین "نژاد سفید" تلقی میگردد.
از سوی دیگر و همزمان با همین پدیده احزاب جا افتاد سیاسی، از محافظه کاران تا سو سیال دموکرات ها و سوسیالیست ها  نقش کلاسیک شان را از دست داده، و گویا توانایی گردانند گی تاثیر گذار ابزار سیاسی-اقتصادی را در جهت "عدالت و مساوات" ندارند. در مقابل گروه ها و احزاب افراطی راست، در هم خوانی با مناسبات حاکم تولید و فقدان نظر بدیل از محبوبیت و هواداران روز افزون برخوردار میگردند.
صدر: این پدیده مشخص در جمهوری فدرال المان  چگونه شکل گرفته است؟
صمیمی: حکومت ائتلافی المان، متشکل از احزاب مسیحی و حزب سو سیال دموکرات نتوانست که  طلسم "سیاست مهاجرت" در سال ۲۰۱۵  و پیامد های ناشی از آن را بشکند. در همین سال در حدود ۹۰۰ هزار نفر از خاور میانه و افریقا وارد المان گردیدند. گرچه که این کشور با بردباری، حس همنوع پروری و همچنان با تمسک به ماده اول و ماده شانزده قانون اساسی این کشور توانست در قدم اول از مدیریت جابجا کردن بدون آشوب این گروه بر آید. ولی این امر بر پیکره حکومت ائتلافی آسیب وارد کرده، این احزاب بخشی از نفوذ خود را در بین رای دهندگان از دست دادند.  چنانچه – نظر به آمار ارایه شده و در مقایسه با سال ۲۰۱۳  – در حدود یک ملیون رای دهنده از احزاب مسیحی، و در حدود نیم ملیون رای دهنده از حزب سو سیال دموکرات  در گرو حزب الترناتیو برای المان قرار گرفته و آرای شان را در کیسه این حزب ریختند. در مورد حزب سو سیال دموکرات بایست که اضافه نمود که این حزب نه تنها از "انتقاد بر نظام سرمایه داری" که در سنت تاریخی این حزب نهفته است، خودداری کرده است، بلکه نظر به برنامه این حزب مشهور به "اجندای ۲۰۱۰" قوانین و مقررات حتی به نفع کارفرمایان  دست خوش تغییرات قرار گرفتند. 
اما حزب "الترنا تیو برای المان"، این حرب، که اکنون به سومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور مبدل گردیده است، در نخستین برآمد سیاسی پس از انتخابات قول داد که در مقابل "هجوم خارجی ها" بایستد. گاو لند، یکی از رهبران این حزب، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ ۲۵ام در برلین گفت: "یک ملیون خارجی های را که در این کشور راه داده اند، تکه ای از این کشور را با خود برده اند. ما چنین چیزی را نمی خواهیم که بخشی از المان به اشغال خارجی ها با فرهنگ دیگر باشد."
صدر: اکنون پس از انتخابات  مشکل اساسی در کجاست؟
صمیمی: نخست از همه بایست – با در نظر دشت دیگرگونی ها در ساختار حزبی پارلمان – حکومت تازه تشکیل گردد. از آنجایی که احزاب مسیحی – با وجود باختن چندین کرسی در پارلمان – هنوز هم بزرگترین فراکسیون پارلمانی میباشند، نظر به قوانین و مقررات این کشور گویا مکلف اند تا حکومت جدید را تشکیل دهند. ولی چون این احزاب فاقد اکثریت در پارلمان می باشند، نیاز به همکاری احزاب دیگر برای تشکیل یک حکومت ائتلافی دارند. نظر به ادعای خود احزاب مسیحی، آنها حاضر اند با همه فراکسیون های دموکرات که در پارلمان حضور دارند،  در این مورد گفتگو کنند. اما بزودی بایست افزود که حزب "الترناتیو برای المان" در این حلقه شمرده نمی شود. احزاب مسیحی همچنان حاضر نیستند که حضور حزب چپ ها را  در  ائتلاف بپذیرند. در نتیجه برای تشکیل ائتلاف احزاب  سو سیال دموکرات ها، سبز ها و دموکرات های آزاد مورد گفتگو قرار میگیرند.  ولی در این راستا مواضع  این احزاب از هم  بسیار  فاصله داشته  و هر یک با سنجش های سیاسی خودش وارد این بازی میگردد.
صدر: یا کدام  نظرات متفاوت؟
صمیمی: در قدم اول حزب سو سیال دموکرات، پس از پخش  نخستین آمار در مورد نتایج انتخابات و روشن شدن این امر که این حزب سخت شکست خورده است، مارتین شولز، رییس این حزب اعلام کرد که حزب او  به تشکیل یک حکومت ائتلافی جدید، که ادامه حکومت قبلی خواهد بود، هر گز آماده نیست. شولز به این نظر رسیده بود که حزب او در حکومت قبلی نتوانسته بود تا دست آورد های خویش را در حکومت قبلی به مثابه "هم پیمان کوچک" بروز دهد. چنانچه قوانین حد اقل مزد و یا تغییرات در خدمات اجتماعی و یا در نقش بیشتر زن ها در تصدی ها، حزب سو سیال  دموکرات  در دوره قبلی دارای یک ترازنامه درخشان خوانده میشود، ولی این دست آورد ها تحت تاثیر احزاب مسیحی به مثابه "هم پیمان بزرگ" قرار  گرفته و به این ترتیب یکی از علل شکست این حزب تلقی میگردد. ولی حزب سو سیال دموکرات در خودداری از تشکیل ائتلاف دوباره یک نکته دیگر را نیز بسیار مهم خواند: در صورت ائتلاف بزرگ، حزب الترناتیو برای المان به مثابه سومین فراکسیون بزرگ در پارلمان،  به مثابه بزرگترین حزب مخالف در مقام اول قرار میگیرد. و در این موقف این حزب از امتیازات بیشتر و در نتیجه از تاثیر گذاری بیشتر  برخوردار میگردد.
صدر: به این ترتیب حزب سو سیال دموکرات گویا از صحنه ای حکومت داری خارج شده و در نقش حزب مخالف در پارلمان فعالیت میکند.
صمیم: بکلی درست. با دوری گرفتن  سو سیال دموکرات ها  از تشکیل حکومت ائتلافی،  اکنون خانم انگلا مرکل، رهبر حزب دموکرات های مسیحی با چند دشواری بزرگ دست و پنجه نرم میکند: اول این که حزب سو سیال مسیحی که با حزب دموکرات مسیحی در پارلمان یک فراکسیون مشترک میسازد، پیش شرط های ویژه ای ارایه کرده است. از جمله هورست سی هوفر، رییس حزب سو سیال مسیحی خواهان محدود کردن تعداد پناهندگان در حدود دو صد هزار در سال می باشد. ولی مرکل، نخست وزیر المان حاضر به پذیرش این خواست نیست. همچنان احزاب سبز ها و دموکرات های آزاد – نظر به قانون اساسی این کشور و هم چنان نظر به منشور پناهندگان سازمان ملل متحد – با پذیرش این خواست در "موافقت نامه" برای حکومت ائتلافی مخالفت اند. حزب دموکرات های آزاد می خواهد که در قبال مسئله پناهندگان در سه سطح برخورد متفاوت صورت بگیرد: پناهندگان سیاسی، پناهندگان ناشی از اوضاع حاکم جنگی و پناهندگان با انگیزه های اقتصادی. با دز نظر داشت برخورد مناسب با هر یک از این گروه ها، حزب دموکرات های آزاد خواهان تدوین "قوانین ویژه مهاجرت" می باشد.
  در این راستا، حرب سبز ها  که با تعیین حدود بالایی برای پناهندگان مخالفت میکند، خواهان مبارزه جدی علیه ریشه های پناهندگی در خود  کشور های آیایی پناهندگان بوده  و همچنان با این امر مخالف میکند که کشور های افریقای شمالی و هم چنان افغانستان به مثابه "کشور های امن" برای برگشت پناهندگان خوانده شوند.  علاوه بر آن حرب سبز ها میگوید که این حزب رمانی حاضر است که در ائتلاف شریک گردد که حزب سو سیال مسیحی یک خورده لیبرال گردد، حزب دموکرات مسیحی یک خورده بیشتر به حفظ محیط زیست پابند گردد و حزب دموکرات های آزاد با یک چاشنی بیشتر سو سیال آراسته گردد.
در اخیر معضل سیاست های حکومت در قبال خدمات اجتماعی درون مرزی و مواضع این حکومت در قبال تقویت سمت دهی اتحادیه اروپا نیز در بین احزاب مورد نظر در ائتلاف، بحث انگیز می باشد. حزب سبز ها در حالی که از یک سو خواهان هرچه بیشتر حفظ محیط زیست بوده، از سوی دیگر با "سیاست های ریاضتی" حکومت هم در داخل کشور و هم در رابطه با اتحادیه اروپا در مخالفت قرار دارد. در این جا حزب دموکرات های آزاد اگر به صورت نسبی با سیاست های ریاضتی در همسویی قرار دارد، ولی با سیاست های حفظ محیط زیست، نوعی که حزب سبز ها میخواهد، مخالفت میکند. 
صدر: پس خانم مرکل، در راستای تشکیل حکومت ائتلافی با  سدِ به مثابه یک کوه بلند روبرو دیده میشود. در این مورد چه فکر میکنید؟
صمیمی: درست، طوری که شما به عمق مسئله انگشت گذاشتید، نخست وزیر جمهوری فدرال المان گویا آستین ها را بر زده تا یک اصل هراکلسی، قهرمان اسطوره یونان باستان را نهایی سازد. از آنجایی که سیاستمداران المان در حین ژرف نگری سیاسی، به ویژه خانم مرکل  عمل گرا تلقی میگردند، با احتمال بسیار زیاد میتوان گفت که پس از گفتگو های جنجال بر انگیز تا آخر همین سال جاری چهار حزب موضوع بحث با هم کنار آمده و بر پایه یک "توافق نامه سیاسی" مشی  حکومت ائتلافی آینده را رقم زده و بکار آغاز خواهد کرد. در واقع در این راستا بدیل دیگر سراغ دیده نمی شود. برگزاری انتخابات جدید – به نظر آگاهان سیاسی – منجر به آن خواهد شد که احزاب دموکراتیک به نفع حزب "الترناتیو برای المان" هنوز هم کرسی های بیشتر پارلمانی را از دست بدهند. 
صدر: با وجود همه دشواری ها، اگر این ائتلاف شکل بگیرد، مشی کلی آن در رابطه با سیاست اتحادیه اروپا و هم چنان در  قبال تعاملات جهانی چه رنگ و بوی خواهد داشت؟
صمیمی: خطوط اساسی حکومت آینده – نظر به اشتراک نظرات چهار حزب مورد نظر – در چهار بخش - نظر به مشی حکومت گذشته – با خط جلی رقم می خورد: مدیریت سخت و بیشتر در امر پناهندگی، توجه بیشتر به حفظ محیط زیست، اصل بحث انگیز سهم بودجه دفاعی و در اخیر بازنگری در مورد سیاست های ریاضتی.
صدر: هر بخش این مشی ایجاب توضیحات بیشتری را میکند.
صمیمی: از آنجایی که فشار بر احزاب سیاسی در مورد معضل پناهندگی روز افزون می باشد، در این مورد تصور میشود که حکومت آینده تلاش خواهد کرد، تا  بدون قید محدوده بالایی تعداد مهاجرین ولی با تمسک به توانایی های کلی این کشور رویداد سال ۲۰۱۵ تکرار نشود. در این راه حکومت از یک سو در جهت هم آهنگی سیاست کلی در اتحادیه اروپا تلاش بیشتر خواهد کرد؛ از سوی دیگر در راه ریشه کردن علل آوارگی یک استراتژی با امکانات بیشتر مالی روی دست خواهد گرفت.  در این بخش در رابطه با مواضع کشور های دیگر اتحادیه اروپا در اخیر یک نوع سیاست "کج دار و مریز" حاکم خواهد گردید.
اما در بخش حفظ محیط زیست، نظر به اشتراک حزب سبز ها در حکومت آینده، احتمال زیاد میرود که در این امر هم در درون کشور در بخش کم ساختن گاز "کاربن دای اکساید" و هم در رابطه با "پیمان اقلیم پاریس" حکومت مجبور گردد تا تدابیر بیشتر اتخاذ گردد؛ این تلاش زمینه ساز جار و جنجال بیشتر هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح جهانی خوانده میشود.
در رابطه با چگونگی بودجه نظامی،  حزب سبز ها و هم چنان تا اندازه حزب دموکرات های آزاد مخالف افزایش بودجه نظام می باشند. یکی از خواست های دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا از کشور های عضو ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی، تخصیص دو در صد از تولیدات ناخالص ملی برای امور دفاعی است. انجام این امر برای المان به این معنی است که این کشور بایست سالانه در حدود سی میلیارد دالر بیشتر برای امور دفاعی تخصیص دهد. حرب سبز ها، در هم گرایی با نظر حاکم در این کشور، با این خواست مخالفت کرده و می خواهد که در ازای آن کمک های انکشافی صلح آمیز برای کشور های پیرامونی بیشتر گردیده و همچنان بودجه خدمات اجتماعی در درون کشور افزایش یابد.  این معضل احتمال رویارویی حکومت المان را با اداره ترمپ بیشتر می سازد.
در رابطه با سیاست اقتصادی، بازهم از یک سو نظر به خواست حزب دموکرات های آزاد، تلاش در جهت "استراتژی دروازه های باز و قانون زدایی" با سیاست های دونالد ترمپ (نخست امریکا)  و قسماً با نظرات چین در تصادم قرار گرفته، و حکومت شاید یک راه وسطی را انتخاب کرده و  مصالحه کند. ولی در بخش سیاست ریاضتی، که نظر حاکم در حکومت قبلی بود، و این حکومت از طریق اتحادیه اروپا این سیاست را حتی بر کشور های دیگر اروپایی – نظر به مشخصات ماست ریشت – از جمله یونان و اسپانیا گویا تحمیل میکرد. حزب سبز ها با این سیاست کم تر همراهی کرده و کسر بودجه ای مناسب را، که در جهت یک استراتژی رشد سالم باشد، رد نمی کند. 
صدر: به این ترتیب خطوط کلی "مناقشه و مصالحه" هم در درون کشور المان و هم در پیوند با اتحادیه اروپا و مناسبات "جهانی شدن"  رقم زده شد. سپاس از توضیحات شما.
صمیمی: دیده شود که حکومت ائتلافی آینده، در واکنش با رویداد ها و دیگرگونی ها چه نوع   استراتژی را با کدام  چاشنی تدوین کرده و چگونه آن را پیاده میکند. میتوان "چای نوشید" و انتظار کشید.

louboutin shoes's Avatar
louboutin shoes پاسخ به موضوع: #725846 6 ساعت 3 دقيقه قبل
Thanks a lot for providing individuals with such a breathtaking opportunity to read from here. It is always very great plus jam-packed with a great time for me personally and my office fellow workers to visit your website really thrice every week to see the latest stuff you have. And definitely, I'm just usually pleased with all the splendid techniques you give. Some 1 ideas in this posting are essentially the most efficient I've had.
louboutin shoes www.louboutinshoes.uk
retro jordans's Avatar
retro jordans پاسخ به موضوع: #725508 16 ساعت 34 دقيقه قبل
I just wanted to construct a simple note to say thanks to you for these awesome tricks you are giving out on this site. My time intensive internet investigation has at the end been paid with awesome facts to go over with my pals. I 'd believe that most of us visitors are quite fortunate to dwell in a wonderful site with many awesome individuals with insightful principles. I feel very lucky to have used your entire webpage and look forward to so many more excellent moments reading here. Thanks once again for everything.
retro jordans www.cheapretro-jordans.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #725263 23 ساعت قبل
I am commenting to make you be aware of of the really good encounter my cousin's daughter enjoyed browsing your web page. She realized numerous pieces, most notably how it is like to possess an ideal teaching character to let many people easily know precisely various tortuous topics. You really exceeded our expected results. Thank you for giving the beneficial, healthy, revealing as well as unique tips about the topic to Lizeth.
adidas yeezy gtiny.me/adyzy
balenciaga sneakers's Avatar
balenciaga sneakers پاسخ به موضوع: #725158 1 روز 1 ساعت قبل
I really wanted to type a simple remark in order to say thanks to you for those superb items you are sharing on this site. My extended internet look up has at the end been rewarded with extremely good ideas to talk about with my friends and classmates. I 'd declare that many of us readers are unquestionably lucky to exist in a really good place with very many outstanding individuals with insightful guidelines. I feel really grateful to have discovered your web pages and look forward to so many more awesome moments reading here. Thanks once again for all the details.
balenciaga sneakers www.balenciagasneakers.com
fitflops's Avatar
fitflops پاسخ به موضوع: #724788 1 روز 12 ساعت قبل
My wife and i were really thrilled that Albert could carry out his preliminary research with the ideas he discovered when using the web site. It is now and again perplexing to just choose to be giving away techniques that other people might have been making money from. So we acknowledge we now have the blog owner to thank for that. All of the explanations you have made, the straightforward web site navigation, the relationships you can make it easier to promote - it's got many spectacular, and it is helping our son in addition to our family understand the subject is excellent, and that is rather essential. Many thanks for the whole lot!
fitflops www.fitflops.cc
bape hoodie's Avatar
bape hoodie پاسخ به موضوع: #724344 1 روز 22 ساعت قبل
I simply wanted to make a small remark in order to say thanks to you for some of the great ideas you are giving out here. My extended internet lookup has finally been compensated with sensible ideas to share with my friends and family. I would declare that most of us site visitors are definitely endowed to dwell in a fantastic network with very many lovely professionals with useful plans. I feel somewhat blessed to have encountered your entire web pages and look forward to so many more fun moments reading here. Thanks a lot again for a lot of things.
bape hoodie www.bapehoodie.us
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #724241 1 روز 23 ساعت قبل
I intended to post you this little observation to help thank you very much again about the remarkable information you have discussed above. It is simply extremely generous with people like you to grant without restraint just what a number of people would have offered for sale for an ebook to end up making some profit on their own, specifically considering the fact that you could possibly have done it if you ever decided. Those things in addition worked as a great way to be aware that most people have the same eagerness much like mine to know whole lot more in terms of this condition. I'm sure there are numerous more enjoyable occasions ahead for folks who check out your blog post.
yeezy boost 350 youl.ink/yzyboost
converse outlet store's Avatar
converse outlet store پاسخ به موضوع: #723839 2 روز 7 ساعت قبل
I would like to point out my passion for your kind-heartedness for visitors who actually need help on this important niche. Your real commitment to getting the message all-around turned out to be particularly powerful and has specifically made those like me to attain their targets. This informative facts can mean a whole lot a person like me and much more to my office colleagues. Thanks a lot; from each one of us.
converse outlet store www.converse-shoes.us.com
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #723600 2 روز 13 ساعت قبل
I wanted to send you a very little observation to finally thank you so much the moment again considering the fantastic suggestions you have provided at this time. It has been so tremendously open-handed of people like you to convey unhampered what a number of us might have advertised for an e book to end up making some money for themselves, especially now that you might well have done it in case you wanted. Those techniques in addition acted to become easy way to be sure that some people have a similar desire really like my very own to grasp lots more with regards to this matter. I'm certain there are several more pleasant occasions in the future for many who discover your blog post.
ultra boost lovebyt.es/ultrauscom
longchamp handbags's Avatar
longchamp handbags پاسخ به موضوع: #723367 2 روز 18 ساعت قبل
I definitely wanted to compose a quick note to say thanks to you for all of the great techniques you are placing at this site. My time-consuming internet investigation has at the end been recognized with pleasant details to talk about with my colleagues. I would suppose that many of us website visitors actually are really blessed to exist in a very good website with many marvellous people with useful things. I feel very happy to have used the site and look forward to many more exciting moments reading here. Thank you once again for everything.
longchamp handbags www.longchamphandbagsoutlet.us.org
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #723064 3 روز 1 ساعت قبل
I'm also commenting to make you be aware of what a fantastic experience my friend's girl encountered reading your site. She noticed some details, with the inclusion of what it's like to have an ideal coaching spirit to make certain people just grasp various multifaceted things. You really surpassed our own expectations. I appreciate you for delivering such insightful, dependable, educational and even unique tips on your topic to Evelyn.
adidas yeezy ux.nu/EmR7m
nike huarache's Avatar
nike huarache پاسخ به موضوع: #722940 3 روز 3 ساعت قبل
I precisely wished to thank you so much again. I'm not certain the things I could possibly have gone through without those opinions discussed by you on such a subject. It actually was a daunting dilemma in my opinion, nevertheless being able to view a new skilled form you processed the issue forced me to leap for delight. Now i'm happier for this service as well as have high hopes you comprehend what a powerful job you are accomplishing teaching people today through the use of your webblog. Most likely you have never got to know any of us.
nike huarache www.nikehuaracheshoes.us.com
kd shoes's Avatar
kd shoes پاسخ به موضوع: #722503 3 روز 13 ساعت قبل
I precisely wished to thank you very much once again. I do not know the things that I would have used without these thoughts discussed by you about that question. It was before the frustrating matter for me, however , considering this expert way you managed the issue made me to weep for delight. Now i am happy for this guidance as well as believe you comprehend what a powerful job you are always carrying out teaching the others through the use of a blog. Probably you have never got to know all of us.
kd shoes www.kevindurant-shoes.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #722498 3 روز 13 ساعت قبل
I precisely desired to appreciate you all over again. I am not sure the things I would've followed without these aspects shared by you relating to my situation. Certainly was a real challenging matter in my view, but discovering your skilled technique you solved the issue made me to cry with happiness. I will be happy for this help and thus expect you really know what an amazing job you are always providing instructing the others via your web page. I'm certain you have never come across any of us.
yeezy shoes tropaadet.dk/yzyus
reebok outlet's Avatar
reebok outlet پاسخ به موضوع: #722014 3 روز 23 ساعت قبل
I simply needed to say thanks all over again. I do not know what I might have implemented without those aspects shared by you relating to that topic. It was a very depressing scenario in my circumstances, but coming across a expert form you managed that took me to cry with fulfillment. I am just happy for your service and as well , have high hopes you really know what a great job you are providing educating some other people by way of a blog. Most probably you have never encountered any of us.
reebok outlet www.reebokoutlet.us.org
Yeezy Boost 350 V2 Black Dark Pink's Avatar
Yeezy Boost 350 V2 Black Dark Pink پاسخ به موضوع: #721639 4 روز 9 ساعت قبل
I needed to write you one very little word so as to thank you very much as before for your pleasing strategies you have provided above. This is strangely generous of you to grant unreservedly all that a number of people could possibly have distributed as an e-book to generate some bucks for themselves, especially now that you might have done it in case you desired. The tactics also served like the fantastic way to recognize that most people have the identical zeal just like my own to figure out great deal more with regards to this condition. I am certain there are several more enjoyable instances ahead for many who view your blog.
Yeezy Boost 350 V2 Black Dark Pink www.yeezy-boost.us.com/yeezy-boost-350-v...dark-pink-p-251.html
pandora bracelet's Avatar
pandora bracelet پاسخ به موضوع: #721582 4 روز 10 ساعت قبل
Thanks for all of your effort on this web site. Kate takes pleasure in carrying out investigation and it is easy to understand why. Almost all learn all concerning the powerful method you offer insightful things on the web blog and as well boost participation from other individuals on that area of interest plus our own child is now studying so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You're the one conducting a great job.
pandora bracelet www.pandorabracelet.in.net
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #721349 4 روز 17 ساعت قبل
I simply wanted to thank you so much yet again. I'm not certain the things I would have taken care of in the absence of the type of information contributed by you on such theme. This has been a real challenging scenario in my view, however , understanding the expert manner you dealt with it made me to cry with delight. Extremely happy for the service and in addition have high hopes you realize what an amazing job you are undertaking educating men and women all through a site. I am certain you have never met any of us.
adidas nmd urlr.be/short/nmdcom
nike foamposite's Avatar
nike foamposite پاسخ به موضوع: #721071 4 روز 23 ساعت قبل
I must get across my gratitude for your kind-heartedness giving support to all those that actually need help on your question. Your personal commitment to passing the message around appears to be pretty advantageous and has all the time made girls much like me to arrive at their dreams. Your warm and helpful guide denotes a great deal a person like me and a whole lot more to my peers. With thanks; from everyone of us.
nike foamposite www.nikefoamposite.us.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #720767 5 روز 7 ساعت قبل
I precisely had to appreciate you again. I am not sure the things that I would've accomplished in the absence of these tips shown by you over such a situation. It absolutely was a terrifying crisis in my opinion, however , understanding a specialized technique you processed the issue took me to weep over contentment. I'm thankful for this work and as well , hope you recognize what an amazing job that you're providing training most people all through a web site. I'm certain you've never come across any of us.
adidas yeezy ezurl.me/1R
ultra boost 3.0's Avatar
ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #720635 5 روز 10 ساعت قبل
I in addition to my guys were taking note of the good procedures on your web page and so the sudden developed a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those tips. These ladies were definitely so stimulated to learn all of them and have in truth been having fun with them. I appreciate you for truly being quite thoughtful and then for figuring out this form of impressive things most people are really eager to understand about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.
ultra boost 3.0 www.ultraboost.us.com
van cleef arpels's Avatar
van cleef arpels پاسخ به موضوع: #720190 5 روز 23 ساعت قبل
I have to express some appreciation to you just for rescuing me from this particular difficulty. As a result of searching throughout the search engines and getting solutions that were not beneficial, I thought my entire life was over. Existing without the presence of approaches to the issues you have sorted out all through your good report is a critical case, as well as the ones that would have adversely damaged my career if I had not discovered your site. Your actual ability and kindness in handling almost everything was very useful. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a subject like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks for your time so much for your skilled and sensible guide. I will not think twice to refer your blog to anyone who will need care on this subject.
van cleef arpels www.vancleefarpels.us.com
Adidas NMD CS1 City Sock Boost Primeknit Black N White's Avatar
Adidas NMD CS1 City Sock Boost Primeknit Black N White پاسخ به موضوع: #719990 6 روز 3 ساعت قبل
Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any manner you'll be able to remove me from that service? Thanks!
Adidas NMD CS1 City Sock Boost Primeknit Black N White www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-cs1-ci...k-n-white-p-262.html
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #719380 6 روز 13 ساعت قبل
I happen to be commenting to make you be aware of of the useful encounter our girl experienced reading through yuor web blog. She figured out a good number of pieces, which included what it is like to have a very effective helping heart to get other people really easily completely grasp certain grueling matters. You actually did more than our own expected results. I appreciate you for supplying the insightful, trustworthy, edifying and also fun thoughts on the topic to Gloria.
basketball shoes www.nikebasketballshoes.us.com
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #719195 6 روز 16 ساعت قبل
I precisely had to appreciate you once again. I do not know the things that I might have undertaken without the aspects revealed by you concerning that subject. It was actually the scary problem in my position, however , seeing this skilled technique you treated the issue forced me to jump with delight. I am happy for the information and thus expect you are aware of a great job you're getting into educating people via your site. I am sure you've never got to know all of us.
adidas nmd r1 catb.in/18oE

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها