در حاشیۀ برخورد سیاف با هنر و زنان آقای سیاف وامثال!

شما هم هنر دارید وهنرمند استید. هنر استفاده از دین وفریب مردم را دارید. این همه دارایی ها را از کجا به دست آورده اید؟ از راه هنر فسق وفساد، دکانداری دین و موعظه کردن برای دولتمردان فاسد واربابان شان.

خوانندگان محترم مطلع میباشند که عبدالرب رسول سیاف، چند روز قبل در مراسم ششمین سال قتل برهان الدین ربانی، سخنانی را در رابطه با هنر واسلام گفت که خیلی مرتجعانه است. گرچه غیر از آن توقع دیگری از چنین اشخاص  وجود ندارد، مگر من سعی میکنم که ریشۀ آن را که در اسلام است بکاوم.
سیاف گفت:«حکومت باید خطی واضح بین هنر وفحشا بکشد.» ملاحظه نمائیم که تهدیدها خط کشی های خود این شخص چطور است.
پیش ازاینکه اشارۀ به قضاوت آقای سیاف درباره زنان و هنربنمایم، به پیام محوری مضمون امروز درباره ریشه خشونت دراسلام میپردازم و جایی را نشان میدهم که موقف سیاف وسیاف ها از آنجا برخاسته است:
وجود سیستم های اقتصادی مختلف درجامعه یکی ازدلایل تلاطمهای شدید سیاسی و اجتماعی عربستان حدود چهارده قرن پیشتر بود. ازنگاه تئوری اقتصاد سیاسی، محیط زیست نقش عمده در رشد ویا عدم رش اقتصادی و فرهنگی  جوامع بشری داشته است. از همنجا است که طرح تئوری تولید آسیایی و یا استبداد آسیایی و یا جوامعی که با مشکل آب مواجه اند، مولد ناهمگون برخی از سرزمین های خشک و دشت های سوزان جوامع آسیایی بوده، رابط مستقیم با اقلیم سرزمین های بیابانی داشته است.
سرزمین عربستان با صحرای بی آب و بی علف وداشتن گرمای طاقت فرسا، مردمی را نشان مان میدهد که در این واحه، ازنعمت تولید زراعت بی بهره بودند. درسراسراین تودۀ عظیم خاک به استثنای حجردر جنوب یک رود خانه و جود ندارد. عدم یک پارچگی اقتصادی جامعه، وجود فرمانروان محلی و طوایف، وجود مذاهب مختلف بازار اقتصادی عربستان را کاملآ آشفته کرده بود.
شغل رايج در قبايل عربستان بيشتر تجارت، خريد و فروش برده، کالا و چهارپايان بوده است. اما آنان اغلب اوقات وسايل و امکانات تجاريشان را از راه راهزنی بدست ميآوردند اين شغل يعنی دزدی هميشه با مقاومت طرف مقابل روبرو میشد. برای درهم شکستن مقاومت خشونت و قصی القلب بودن لازمه چنین شرایطی است.
آشفتگی سیاسی و اجتماعی جامعۀ عربستان آنروز خود ریشه درناهمگونی زیربنای اقتصادی آن داشته است. درآواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم میلادی عربستان دارای اوضاع سیاسی چند گانه بود. روابط طایفه ای، ساختاربرده داری روابط تجاری همزمان در آن جامعه حاکم بود. از طوایف و قبایل مشهور آن زمان می توان این طوایف را نام برد:
  لغمُ‎ ،غسان، قریش، بنی امیه، بنی شقیف، بنی هاشم ،تبعان، خذیران ، غثانیان ، بنی اسد. 
برخی ازپژوهشگران و مورخین جامعه آنزمان، عربستان را چنین توصیف کردند:
 تنها حرفه ای که عرب های بادیه نشین داشتند، جنگیدن بود. تنها هنری که می شناختند، شعر بود. تنها "دانشی" که از آن برخوردار بودند شبانی و بزرگترین آرزویشان نیزغنیمت ستانی ونیرومندترین غریزۀ شان هم همخوابگی با زنان بود.
فرمانروایان طوایف، قشر مرفه و ازنگاه تجارت دست با لای داشتند. مثلآ عبدالرحمن بن عرف یکی از اولین کسانی است که به اسلام رو آورد و جزو افراد صدراسلام محسوب می شود، ساکن مکه بود در آنزمان تعداد زیادی برده داشت.
در 572 میلادی جاده تجارت ترانزیتی روم وهند که از یمن می گذشت درانحصارساسانیان در آمد. ساسانیان صدورابریشم چین وادویۀ هند را به کشورهای کنارۀ دریای مدیترانه به تصرف خود آوردند. بسته شدن راه فوق ضربه سختی به اقتصاد عربستان وارد آورد.
با مطالعه بررسی نسبی به تاريخ محیط زیست، فرهنگ و تجارت عربستان، به این واقعیت پی ميبريم که چرا اسلام ازریشه با خشونت وکشتارآغشته است.
در چنین یک جامعه ای، محمد بن عبدالله زادهء مکه درحجاز بدنیا آمد، زبانی جز عربی نمی دانست و خود را نبی عربی می خواند. پس طبيعی است که دين ساخته شده به دست او هم دينی عربی محصول روابط شرایط اقتصادی طایفه ها محسوب شود. و اگر اوضاع زمان مرگش چنان نبود که چراغ همهء راه های رو به سوی سرزمين های شمالی شبه جزيرهء عربستان سبز باشد، يقيناً اسلام به صورت دينی کوچک و محلی باقی می ماند و يکی از صدها دينی می شد که در هر طايفه ، ايلی و قبیله ای رواج داشتند.
اما همين که اسلام پای از مدينه بيرون نهاد و به گشودن فتوحات اسلامی سرزمين های متمدن شمال عربستان اقدام کرد، در واقع ناگزيرشد که بسياری چيزهایی را ازهمان گشودگی که پيش آمد، به داخل خود راه دهد و بر حسب آنها تغيير و تبديل پيدا کند در نتیجه با شرايط تاريخی، اجتماعی واقتصادی سرزمين های فتح شده همخوانی داشته باشد.
اين يک واقعيت گريزناپذير اجتماعی است. هرايده و فکر و روش و منش و جهان بينی و فلسفه و ايدئولوژی، به محض اينکه از زادگاه خود به درآيد و بخواهد در جای ديگر به زندگی خويش ادامه دهد، ناگزيراست آثاری از رنگ ها و ويژگی های آن جاهای ديگر را بخود بگيرد. یگانه رمز موفقیت اسلام  که به ویژه در زمان خلافت عثمان که پایه فرمانروایی امپراطوری اسلام گذاشته شد همین بود که این دین به هر کجا که پا نهاد، رنگی عمومی را برهمه چيز گسترده کرد. اما اين رنگ عمومی بزودی دستخوش رنگ های محلی گوناگون شد و در هر سرزمينی رنگارنگی آن سرزمين را در درون هاضمهء عمومی خود کشاند و فرو برد.
تبیین جهان از نظر دین
ايدئولوژی و دين، هردو، به تبيين جهان و زندگی انسان مشغولند و امری واحد را بر جهان پيروانشان تبليغ و تطبيق می کنند. بخصوص اين امر در زمينهء مذهب هنگامی صد چندان قاطعيت می يابد که به ياد آوريم مفروض دين آن است که از جانب خدای يکتای قادر متعال آمده که همه چيز را از پيش می داند و تاريخ، در واقع، چيزی نيست جز ظهور مشيت او و در نتيجه، هرآنچه فرو می فرستد جاودانه و تغييرناپذير است. يعنی، اين کلام قدسی  فرا  زمينی است و از آسمان فرود آمده است تا ملکوت خدا را بر زمين بازسازی کند. در چنين مفروضاتی چگونه می توان بدان قائل شد که تعاليم آسمانی دين  اموری تغيير پذيرند و در هرکجا به رنگ آنجا درن می آيند؟ اما هيچ مؤمن و دينکاری اين سخن را نمی پذيرد.
خشونت دینکاران
حال ببینیم که خشونت برخی ازدینکاران جمهوری اسلامی افغانستان درمثال برخورد آقای سیاف با زنان از کجا برخاسته است .
قبل ازاینکه به گفتارآقای سیاف به پردازم این قلم برخلاف عقیده عده ای ازنظریه پردازان تحصیل کرده قدرت طلب که هر زمانیکه انتخاب پارلمانی ویا ریاست جمهور نزدیک میشود با فرمانروایان و جهادیست های افغان همدل می شوند و وئب سایت های شان رنگ و بوی مذهبی را بخود میگیرد و به امید جایگاه آینده درحاکمیت افغانستان می باشند. این گروه معتقدند که اسلام دین صلح و آرامش است، برعکس دین اسلام بر پایه جنگ و خونریزی بنا نهاده شده است. این دین دست پیروان خود را برای رسیدن به اهدافشان در بکار گیری خشونت آزاد گذاشته است.
سخنان دروغین سیاف از ماهیت تهدید آمیز وخشونتکاری این منشأ گرفته است.
همانطوریکه در پیش ذکر شد، بتاریخ 28 سپتامبر 2017 آقای عبدالرب رسول سیاف، یکی از جهادیستها، از دولت افغانستان خواست تا جلوگسترش فحشا را بگیرد. سیاف که در مراسم ششمین سالگرد ترور برهان الدین ربانی در کابل سخنرانی می‌کرد، گفت که دولت هنوز مرز بین فحشا و هنر را مشخص نکرده است. رهبر قدرتمند جهادی گفت به همان اندازه که طالبان و گروه‌های افراطی به اسلام صدمه زده، دولت هم زیان می‌رساند.
آقای سیاف درست میگوید، اسلام راستین که اومنادی آن است، خشونت علیه زنان روا می دارد. هر اندازه که خود این رهبران اسلامی ویا "روشنفکران" دنباله رو اپورچونیست و رنگ وروغن دهندگان خشونت اسلامی تفسیر های دروغین بکارببرند، دین اسلام زن وفعالیت اجتماعی وهنری او را با دیدۀ خشم وتهدید و قابل ترور دیده ومی بیند. هنر وفرهنگ طرف قبول سیاف ها، بدوی، ارتجاعی و ضد زن است. فحشأ مردان ومخصوصا دکاندارن دین را پنهان میکند وبر زنان هنرمند میتازد.
سخنرانی آقای سیاف یک شنکجه روحی به تمام روشنگران افغانستان بود. واقعیتی انکار ناپذیر. این است که در پروسه چهار دهه اخیر افغانستان که جنگ و خونرزی سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان را قلم می زند، زنان نسبت به شاه مردان زیادتر رنج فجایعی روز مره را کشیده اند و می کشند.
آقای سیاف و امثال!شما هم هنر دارید وهنرمند استید. هنر استفاده از دین وفریب مردم را دارید. این همه دارایی ها را از کجا به دست آورده اید؟ از راه هنر فسق وفساد، دکانداری دین و موعظه کردن برای دولتمردان فاسد واربابان شان.
 در اینجا دوپرسش ازآقای سیاف و همرزمان شان مطرح است:
اولی : آیا درشرایط کنونی کی فرهنگ جامعه افغانستان را می سازد؟
دومی : آیا جامعه کنونی افغانستان، زمینه رشد فرهنگی خود را ازويژگی های مذهبی و جهادی هايش نمی پرورد؟
به باور این قلم که دومی درست است. برای اینکه، دو پاره گی حکومت بیکارۀ دکترغنی و دکترعبدالله و جهادی ها، منشاء بسياری از داده های فرهنگی جامعه افغانستان شده اند. جهادی ها درشرایط کنونی تسلطی که بر حاکمیت دارند در محيطی زيست می کنند که از ارزش های مادی بر خورداراند و هم آنها را به نسل بعدی ملا ها انتقال می دهند. به همين دليل هم هست که شما می توانيد ميزان رشد فرهنگی هر جامعه ای را با طرز فکر و جهان بينی و اخلاقيات مذهبی اش محک بزنيد. مثلآ صحنه های قتل و سوزاندن خانم فرخنده درکرانه دریا کابل توسط اهالی پیروجوان نمایشنامه ی سمبولیسم ازیک جنایت مذهبی است که در تاریخ بشریت به قتل رساندن یک زن به این مظلومیت نظیرآن دیده نشده است.
  معامله گری های آقای سیاف با دین پدیده نوی نیست. همچودکانداری ازهزارها سال قبل باظهورادیان ابراهیمی شامل کسی بود که ازراه دين نان می خورد. درافغانستان امروزی جناب عالی و متباقی قشرجهادی معامله گر دین میباشند.
 شما آقای سیاف می خواهید که تمام قوانین و فرهنگ جامعه را به ارشاد دین و اسلاميت رژيم به چسپانید. ازاین بابت با اتکا به دین، معامله گری می نماید ، اما جای بسی خوشی است که بانوان افغان چه در داخل و چه در خارج از نگاه فرهنگ و هنرازشاه مردان بهتر می درخشند.
 ولی آدم دو پا، تنها هنگامی از جنگل اوهام قرون وسطائی خويش بيرون می آيد و، بقول حافظ، انسان می شود که ازذهنيت خويش تقدس زدائی کند، گذشته را پاک سازی و آرمانی نسازد و بنای آينده را نيز تنها برشالودهء واقعيت ها، آنچنان که هستند، بالا برد خصلتی که برخی از جهادی های ما تا هنوز به آن نرسیده اند.
جامعهء پيشامدرن، جامعهء خرد گريزخرافاتی است، جامعهء تقديریست. زيستنی اينگونه مذهبی را در سراسرارکان  و فرهنگ وجود خويش توليد و بازتوليد می کند. خانواده اش نيز معنا و شکل مذهب دارد؛ مدرسه اش هم؛ و تشکيلات فرهنگی، صنفی و سياسی اش نيز. ضروری است که اکنون نظری بيافکنيم به جامعه افغانستان تا دريابيم که در کجای تاريخ ايستاده ايم ؟

اکتوبر 2017 ، تورنتو کانادا.
.      (مضامین دیگر دراین رابط ادامه دارد.)

 

adidas ultra boost uncaged's Avatar
adidas ultra boost uncaged پاسخ به موضوع: #725905 4 ساعت 8 دقيقه قبل
I together with my pals have been studying the good helpful tips from your site then immediately I got a terrible feeling I never thanked the site owner for those techniques. The people are already absolutely excited to read through all of them and now have surely been loving those things. Appreciate your getting indeed thoughtful as well as for deciding on such decent guides most people are really desperate to discover. Our own sincere regret for not saying thanks to earlier.
adidas ultra boost uncaged www.adidasultraboost.us.org
kate spade outlet's Avatar
kate spade outlet پاسخ به موضوع: #725872 5 ساعت 1 دقيقه قبل
I truly wanted to compose a brief word to thank you for all the amazing ideas you are showing here. My time intensive internet search has finally been honored with pleasant information to talk about with my companions. I 'd repeat that many of us readers are unquestionably lucky to be in a decent place with so many awesome people with interesting solutions. I feel somewhat lucky to have come across your web site and look forward to some more awesome times reading here. Thanks once again for all the details.
kate spade outlet www.katespadehandbags-outlet.us.com
prada sunglasses's Avatar
prada sunglasses پاسخ به موضوع: #725534 15 ساعت 24 دقيقه قبل
My spouse and i were absolutely fulfilled that Edward could deal with his homework while using the ideas he gained through your weblog. It's not at all simplistic just to choose to be handing out guidance that many others have been making money from. And now we realize we now have the blog owner to thank because of that. Those explanations you have made, the simple site navigation, the friendships your site aid to instill - it's got all unbelievable, and it is helping our son and the family recognize that this theme is amusing, and that's really fundamental. Many thanks for all!
prada sunglasses www.pradasunglasses.us.org
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #725493 16 ساعت 49 دقيقه قبل
I actually wanted to jot down a small word to thank you for all of the nice points you are sharing on this site. My incredibly long internet investigation has finally been compensated with useful information to exchange with my friends and family. I would assume that many of us site visitors actually are really endowed to live in a superb website with many outstanding individuals with very beneficial things. I feel very lucky to have discovered your entire website and look forward to many more entertaining minutes reading here. Thank you once more for all the details.
yeezy boost 350 v2 qrurl.it/r/1ikn5
michael kors outlet's Avatar
michael kors outlet پاسخ به موضوع: #725177 1 روز 44 دقيقه قبل
A lot of thanks for each of your effort on this blog. My mother really likes making time for research and it's really simple to grasp why. A lot of people learn all regarding the dynamic mode you deliver useful tactics through this web blog and therefore boost response from other individuals on that area of interest and our favorite simple princess has been learning a lot. Have fun with the rest of the year. You have been conducting a tremendous job.
michael kors outlet www.michaelkors-outletsonline.us.com
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #725051 1 روز 4 ساعت قبل
I not to mention my friends were found to be studying the excellent things found on your web site and so unexpectedly I got an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for them. All the young men happened to be certainly thrilled to read through them and have in effect without a doubt been loving these things. Many thanks for being very helpful as well as for getting varieties of notable subject areas most people are really needing to be aware of. My very own honest apologies for not saying thanks to sooner.
yeezy boost 350 v2 42.herber.pl/yeezyboost
adidas online shop's Avatar
adidas online shop پاسخ به موضوع: #724835 1 روز 10 ساعت قبل
I am also commenting to make you understand of the excellent discovery my girl developed browsing your site. She mastered lots of things, which included what it is like to possess a wonderful giving mood to get the mediocre ones without difficulty fully grasp a variety of grueling subject matter. You undoubtedly surpassed her expectations. Many thanks for churning out such precious, healthy, explanatory not to mention cool thoughts on this topic to Ethel.
adidas online shop www.adidasonlineshop.us.com
Adidas Yeezy 350 boost Dot Blue men women's Avatar
Adidas Yeezy 350 boost Dot Blue men women پاسخ به موضوع: #724678 1 روز 14 ساعت قبل
I happen to be commenting to make you be aware of of the wonderful experience our child went through viewing your site. She even learned numerous details, not to mention how it is like to possess a great helping spirit to have most people just master several problematic topics. You truly did more than our expected results. Thanks for rendering those productive, trustworthy, edifying not to mention easy thoughts on the topic to Lizeth.
Adidas Yeezy 350 boost Dot Blue men women www.yeezy-boost.us.com/adidas-yeezy-350-...men-women-p-125.html
Kanye West shoes's Avatar
Kanye West shoes پاسخ به موضوع: #724557 1 روز 17 ساعت قبل
I and my friends were reviewing the great tips and tricks located on the blog and so all of a sudden I had a terrible suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those techniques. All the guys are actually absolutely stimulated to see all of them and have clearly been making the most of those things. Appreciate your being so considerate and also for choosing these kinds of amazing guides millions of individuals are really desperate to learn about. Our sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.
Kanye West shoes is.gd/0TjtFz
air force 1's Avatar
air force 1 پاسخ به موضوع: #724387 1 روز 20 ساعت قبل
I simply had to thank you very much once more. I do not know what I could possibly have created in the absence of those ways shared by you regarding such a theme. It was a scary case for me, however , finding out a professional manner you treated the issue took me to jump over happiness. I am just happier for the assistance and believe you find out what a great job you were doing training the others with the aid of your site. More than likely you have never come across all of us.
air force 1 www.nikeairforce1.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #723990 2 روز 4 ساعت قبل
I have to show my thanks to this writer just for rescuing me from this type of dilemma. Just after looking throughout the search engines and obtaining things which were not pleasant, I assumed my entire life was over. Existing without the presence of strategies to the problems you've fixed through this blog post is a serious case, as well as the ones that might have in a negative way damaged my career if I had not come across your blog post. The skills and kindness in controlling the whole lot was tremendous. I am not sure what I would have done if I hadn't come upon such a step like this. I'm able to at this moment look forward to my future. Thank you so much for this expert and result oriented guide. I will not be reluctant to suggest your blog post to anyone who should have assistance about this subject matter.
adidas nmd tropaadet.dk/nmdrunner
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #723902 2 روز 6 ساعت قبل
My wife and i were quite thankful when John could finish up his investigation out of the precious recommendations he discovered through the weblog. It's not at all simplistic to just continually be giving out techniques which other folks have been selling. And we all remember we have the writer to give thanks to for this. The explanations you have made, the easy blog navigation, the friendships you assist to engender - it's mostly terrific, and it's assisting our son and the family believe that this idea is thrilling, and that is pretty serious. Many thanks for the whole lot!
adidas nmd www.adidasnmds.com
golden goose sneakers's Avatar
golden goose sneakers پاسخ به موضوع: #723395 2 روز 17 ساعت قبل
I want to express my admiration for your kindness giving support to folks that actually need help with this important subject. Your special dedication to passing the solution around was exceedingly insightful and have always allowed those just like me to attain their endeavors. Your own warm and helpful guide means so much a person like me and additionally to my fellow workers. Thanks a ton; from all of us.
golden goose sneakers www.goldengoose-snearkers.com
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #723343 2 روز 19 ساعت قبل
I definitely wanted to send a brief remark to say thanks to you for all of the lovely guidelines you are placing at this website. My particularly long internet research has at the end been compensated with reasonable facts and techniques to talk about with my family and friends. I would assume that we site visitors actually are undeniably fortunate to dwell in a fabulous site with so many lovely individuals with good tricks. I feel very much happy to have come across your web page and look forward to some more fabulous times reading here. Thank you again for all the details.
adidas yeezy urlr.be/short/adyzy
asics sneakers's Avatar
asics sneakers پاسخ به موضوع: #722981 3 روز 2 ساعت قبل
I really wanted to type a quick message so as to appreciate you for all of the nice items you are showing at this website. My considerable internet look up has at the end of the day been compensated with reasonable concept to talk about with my family members. I 'd believe that most of us website visitors are extremely blessed to live in a fantastic network with many perfect people with very helpful plans. I feel rather happy to have discovered the webpage and look forward to so many more cool times reading here. Thanks once again for a lot of things.
asics sneakers www.asicsrunningshoes.us.org
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #722777 3 روز 6 ساعت قبل
Thanks for all of your labor on this blog. Kim really loves getting into investigations and it is simple to grasp why. My spouse and i learn all regarding the powerful ways you convey invaluable solutions through your website and therefore strongly encourage response from some others on this topic while our favorite child is actually being taught a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You're the one performing a tremendous job.
yeezy boost 350 www.izap.fr/tmhB
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #722545 3 روز 12 ساعت قبل
Thanks so much for providing individuals with remarkably nice chance to read in detail from this web site. It really is very useful and full of amusement for me personally and my office mates to search your website the equivalent of thrice weekly to read the new items you have. Of course, I am at all times happy for the brilliant opinions you serve. Selected two facts on this page are unequivocally the simplest we've ever had.
adidas nmd r1 www.adidasnmdrunner.us.com
Adidas NMD x Louis Black's Avatar
Adidas NMD x Louis Black پاسخ به موضوع: #722295 3 روز 17 ساعت قبل
It's best to take part in a contest for among the best blogs on the web. I'll recommend this web site!
Adidas NMD x Louis Black www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-x-louis-black-p-644.html
golden goose's Avatar
golden goose پاسخ به موضوع: #721663 4 روز 8 ساعت قبل
I enjoy you because of every one of your labor on this website. Gloria delights in managing research and it's really obvious why. My partner and i hear all of the dynamic ways you deliver insightful things by means of your web site and as well strongly encourage response from people about this idea plus my child is without a doubt starting to learn a lot. Have fun with the rest of the year. Your performing a wonderful job.
golden goose www.goldengoose.us.com
kd shoes's Avatar
kd shoes پاسخ به موضوع: #721111 4 روز 22 ساعت قبل
Thank you so much for giving everyone an extraordinarily brilliant possiblity to read from this blog. It really is very cool and as well , full of a good time for me personally and my office mates to search your site not less than 3 times in one week to read the fresh secrets you have got. And of course, we are at all times contented for the astounding creative ideas you serve. Selected two facts in this article are in reality the best we have all ever had.
kd shoes www.kevindurant-shoes.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #721035 5 روز 22 دقيقه قبل
I simply wished to thank you so much once more. I do not know the things I might have made to happen in the absence of the actual strategies discussed by you on such problem. It actually was an absolute intimidating problem in my position, however , witnessing a new specialised mode you treated it forced me to jump over delight. I'm just thankful for this advice and then wish you comprehend what an amazing job you have been providing educating other individuals by way of your web blog. I'm certain you have never come across any of us.
yeezy shoes ezurl.me/1S
chrome hearts online's Avatar
chrome hearts online پاسخ به موضوع: #720679 5 روز 9 ساعت قبل
Thanks for every one of your efforts on this web site. Ellie take interest in getting into internet research and it's really easy to understand why. A lot of people notice all regarding the compelling way you provide invaluable thoughts by means of this website and boost contribution from others on that area of interest and my child is without question starting to learn a great deal. Take advantage of the rest of the year. You are always performing a splendid job.
chrome hearts online www.chrome-hearts.us.org
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #720469 5 روز 15 ساعت قبل
I precisely wanted to thank you very much once again. I'm not certain the things that I would have undertaken in the absence of the strategies discussed by you about this subject matter. It seemed to be a real horrifying problem for me, however , being able to see a specialised approach you treated the issue made me to weep over delight. Now i'm grateful for the help and then pray you recognize what an amazing job that you are carrying out training people thru your websites. I am sure you haven't got to know all of us.
nmd u.to/0JYAEA
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #720231 5 روز 22 ساعت قبل
Thanks for your own work on this website. Kim really likes doing investigations and it is obvious why. We all notice all about the dynamic medium you offer powerful techniques through this blog and as well as encourage participation from others about this issue while my princess is in fact becoming educated so much. Enjoy the remaining portion of the year. You have been doing a splendid job.
adidas yeezy www.adidasyeezy.co.uk
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #719824 6 روز 6 ساعت قبل
A lot of thanks for each of your effort on this web site. My mother takes pleasure in setting aside time for research and it's really obvious why. Most people hear all regarding the powerful manner you convey powerful thoughts by means of your blog and therefore strongly encourage participation from others on that concern and our favorite simple princess is discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are always conducting a really great job.
adidas nmd fc.cx/8yvfr

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها