وقایع افغانستان از2001 تا 2014میلادی (بخش 91)

آیا غرب میخواهد تروریسم وطالبان وهابی را سرکوب نماید؟
علی رغم همۀ این اقدامات وتلاشهای تروریستی که تنها گوشه های کوچکی ازآن درجِ این اثرگردید، بخصوص ظرفِ ده سال (از2001 تا2011میلادی) که بوسیلۀ گروه مسلح طالبان (افغانی و پاکستانی) و

شاخه های مختلفِ احزاب و گروپ های مسلح و متحدِ خارجی آنها (چچنی، ازبکی، چینایی، روسی، بنگله دیشی، یمنی، سعودی، الجزایری، قرغزی و ....) درخاکِ افغانستان انجام داده شد و با وجودِ مجموع اقداماتِ تبلیغاتی، دپلوماتیک، نظامی، اطلاعاتی و " ستیزه جویی " های کشورهای غربی علیه آنان، بازهم چنانکه تحلیل ها و پیشبینی های سیاسی خبره گان درگذشته ارائه گردیده بود، بالاخره روشن شد که ایالات متحده، انگلستان و مجموع اعضای پیمان (ناتو)، آرزو نداشتند واقعاً این گروه تروریستی را در منطقه سرکوب نموده و کارِ شان را یکسره کنند. گزارشِ رسمی که درهفتۀ دوم ِماه دسامبر سال 2011 میلادی، یعنی متعاقبِ برگزاری کنفرانسِ دومِ بُن، به نشررسید، بیانگرِ آن بود که امریکا موافقت کرد تا برای گروه طالبان، دفتررسمی و دپلوماتیک در" دوهه" مرکزِشیخ نشینِ " قطر" بگشاید و حتا گفته شد که تنی چند ازکادر های این گروه مانند (طیب آغا جان – شهاب الدین دلاور و سهیل شاهین) درهمان شب و روز به شیخ نشینِ قطر سفر نمودند تا با هیأتِ امریکایی دراین مورد گفت و گو نمایند. گرچه این اقدامِ جانبِ امریکا، دنبالۀ همان برنامه های قبلی به شمولِ ایجاد و فعالیت " شورای عالی صلح"، تقاضاها و تضرعاتِ حامد کرزی و تماسگیری های خصوصی دراز مدت میان امریکا و گروه طالبان، آلمان و گروه طالبان و انگلستان و طالبان  و . . . بود که تعجب کسی را بر نیانگیخت واما، دولت افغانستان، بخاطرِآنکه گویا امریکا، بدونِ آنکه رییس جمهورافغانستان را درجریان قرارداده باشد، " خود سرانه" دست به این اقدام ( پذیرش و گشایشِ دفتربرای طالبان) یازیده است و خود را درقبالِ این قضیه، بی مقدار و منفعل یافت وازسوی دیگر، حامد کرزی میخواست محلِ این دفترِ رسمی، درخاکِ ترکیه یا عربستان سعودی قرار داشته باشد. بنابرآن، نخست، " خالد احمد ذکریا " سفیر افغانستان درقطر را بعنوانِ اعتراض بکابل خواست و باز، به روزِ شانزدهمِ ماه دسامبر، یکتعداد از " کلان شونده ها " را درارگِ جمهوری احضار نموده  پس ازآن چنین اعلام گردید: " ... حاضران در این نشست، با بررسی مکانیسم ِعملی شرایط ِمذاکره با مخالفانِ مسلح ِدولت، بر ادامه ی روندِ گفت و گو های صلح به رهبری حکومت افغانستان تأکید کردند و توافق نمودند تا برای طالبان یک " مرکزِ تماس"  یا دفترِ سیاسی با هدفِ پیشبرُدِ مذاکراتِ صلح  ایجاد شود... سرانِ سیاسی منتخبِ رییس جمهوردر این جلسه تأ کید کردند که دفترِ تماس با طالبان باید در داخلِ افغانستان ایجاد شود، اما در صورتیکه شرایط مساعد نباشد، این دفتر در یکی از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی و یا ترکیه فعال شود..." 
در بحبوحۀ چنین حرفها و ژست ها، واشنگتن پُست درشمارۀ بیست و سومِ ماه دسامبرِخویش نوشت که " مقام های امریکایی، به تعداد پنج تن ازاعضای برجستۀ گروه طالبان را از زندانِ " گوانتانامو" به " دوحه " مرکزِ شیخ نشینِ قطر انتقال داده تا درجریان ِمذاکره و مصالحه میان (امریکا – آلمان – طالبان) نقش بازی کنند. " در این گزارش، ازشخصی بنام " سید طیب آغا " نام برُده شد که در دورانِ حاکمیتِ امارتِ گروه طالبان، بحیثِ رییسِ دفترِ ملا عمرانجام وظیفه میکرده و حال بعنوانِ نمایندۀ ملاعمردرمذاکرات با امریکایی ها نقش دارد. اما، متعاقباً گفته شد که حامدکرزی با این عمل مخالفت نموده است. چنانکه سخنگوی رییس جمهورافغانستان دریک نشستِ خبری اظهار داشت که : رییس جمهوری به این دلیل با این موضوع مخالفت کرد که در جریانِ جزئیاتِ آن نبود... امریکایی ها در موردِ مذاکره با طالبان، چیز های زیادی را از دولت افغانستان پنهان کرده اند و این، خلافِ اصولِ برنامه ی مصالحه با طالبان است ..." 
ولی، این ژست ها و حرفها و این نشست ها و اعلامیه ها هرچه بود، فقط یک واقعیت را برملا ساخت و آن این که " ادغامِ مجدد"ِ گروه طالبان به حاکمیتِ سیاسی افغانستان و به رسمیت شناختنِ آنها، برنامۀ ازقبل تعیین شدۀ قدرت های ذیدخل درامورِافغانستان بود، منتها " باید " این پروژه از راه ها ی خاص و با  شیوه های حساب شده قدم به قدم عبور میکرد و درپناهِ تداوم ِجنگ و گریز وصحنه سازیهای (انفجاری وانتحاری) عملی میشد. چنانکه درصفحاتِ قبلی تذکردادیم، طرح اصلی "مذاکره " و "ادغامِ مجدد" و به "رسمیت " شناختنِ گروه طالبان، سالها قبل ازسوی مقام های اطلاعاتی انگلستان شکل گرفته و بخشِ عمدۀ سیاستِ حکومتِ پاکستان در قبالِ افغانستان را تشکیل میداده است. به این معنا که آنچه پس از دوازده سال به اینسو به وقوع  پیوست، مدتها پیش ازطرف جنرالانِ نظامی و حکومت مدارانِ پاکستانی به کرات ابراز شده بود. مثلاً، جنرال حمید گلُ سابق رییس شبکۀ جاسوسی ارتشِ پاکستان طی مصاحبه هایی که با منابع خبرگزاری کشورهای غربی انجام داد، با صراحت اظهار نمود که " امریکا باید با شخص ملا محمد عمر رهبر طالبان گفت و گو کند . . . طالبان حتماً پیروز میشوند و حامد کرزی با پنجصد نفر نزدیکانش بخارج فرار خواهد نمود. . . شریعت در برابرِ دموکراسی افغانستان برنده است ... و . . . " و جنرال پرویز مشرف سابق رییسِ جمهورِ آن کشور بارها و بدون ِرعایتِ اندکترین نزاکتِ دپلوماتیک و احترام به مردم ِافغانستان اظهارنمود که " پشتونها از قدرتِ سیاسی محروم ساخته شده اند... قدرت تنها بدست ِتاجکها قرار گرفته است که تنها هشت فیصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهند... طالبان یگانه نیروی تأمین کننده ی امنیت در افغانستان هستند و . . . " 
یعنی مقام های پاکستانی میخواستند به دولت افغانستان و کشورهای غربی تفهیم نمایند که اول باید شرایطِ ازقبل تعیین شدۀ سیاسی حکومتِ پاکستان درقبالِ آیندۀ افغانستان برآورده گردد تا در ازأ آن ،جانبِ پاکستان ازادامۀ قتل و ترور و انفجار و انتحارِمستمر و شبا روزی توسط گماشته هایش علیه هستی و منافع ملی مردم افغانستان قسماً دست بردارد. معنی بجا شدنِ این شرط از شروطِ پاکستان این خواهد بود که پاکستان با ادغامِ گروه طالبان و به دنبالِ آن مسلماً حزبِ اسلامی گلبدین دردولت افغانستان، (کادرهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین نه تنها ظرف سالهای پسین، قسمتی ازارکان دولت کابل رامیسازند، بلکه شخص گلبدین نیزپس ازسالها اعتراض و مخاصمت باجانب دولت افغانستان وامریکایی ها و نیزپس ازسالها پناهجویی درآغوش دولت پاکستان، به کابل برگشت)، میتواند با سهولت و بدونِ دردِ سر، منافع استعماری و طمع کارانه اش را توسط همین گروه های دست پروردۀ خویش درافغانستان بدست آورد و دنبال کند. حکومت مدارانِ پاکستانی، بخصوص از سال 1979 میلادی که سیلِ مهاجرینِ افغانی به خاکش سرازیر شد، تنظیم های جهادی – اسلامی تحتِ امر و نظارتِ خویش را ایجاد نمودند، ایالات متحدۀ امریکا و متحدانِ بین المللی آن با ملیاردها دالرو دینار و هزاران ُتن سلاح و امکاناتِ دیگر به حمایتِ آنها برخاستند تا سربازانِ حریفِ جهانی اش (شوروی) درکوهپایه های افغانستان به زانو درآیند، استراتژی حکومتِ پاکستان در قبالِ کشورِ ما را طوری بنیاد نهادند که به هیچ صورت نباید درخاکِ ما یک دولت ِمقتدر، مستقل و ملی رویکار آید، بلکه  "باید" درکابل یک دولت ضعیف، دستنگر، وابسته  و مجری سیاست های پاکستان واربابانِ غربی آن برسرکارباشد. حال، بابرگشت گلبدین به کابل و همسویی وی با محمد اشرف غنی رییس جمهور و سپس، با ادغام ِگروه طالبان و برگردانیدنِ آنان به حاکمیتِ سیاسی، ملاحظه میشود که کلیه خواستها و برنامه های حکومت مدارانِ پاکستانی آهسته آهسته و اما درمیانِ خون و آتش و کشتارِ بلا انقطاع، به پیروزی نزدیک و نزدیکتر میشود. ورنه، آیا جورج دبلیوبوش، بتاریخ بیستم ِماه سپتمبر سال 2001 میلادی، طی سخنرانی درکنگرۀ امریکا با صراحت نگفته بود که " ما تروریستها را از داشته های مالی شان محروم خواهیم ساخت، آنها را علیه یکدیگرخواهیم  شورانید و ازیک مکان به مکانِ دیگرخواهیم راند تا آنجا که دیگر نه آرامش داشته باشند و نه پناهگاه. . . ما همچنان ملتها {رژیم ها} یی را که برای تروریستها پناه میدهند، تعقیب خواهیم نمود. هررژیم  در هر منطقه را. پس به آنها { به دولتها} است که تصمیم بگیرند با ما هستند یا با تروریستها. سراز همین امروز، هرملت {دولت} ی که به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از سوی ایالات متحدۀ امریکا بعنوان دشمن تلقی میشود..."
پس با نگرشِ سیرِاوضاع و سیاست های کاخ سفید و متحدانِ آن، به وضاحت درمی یابیم که آن سخنان و آن شعارهای تند و اخطارآمیزِامپراتورامریکایی، واقعاً بهانه وابزاری غرض اشغال عراق و افغانستان بیش نبودند، والا، ابرقدرتِ امریکا بایستی درقدم ِاول، بجای مدارا و تحویلدهی ملیارد ها دالر و تأییدِ سیاست های ضد افغانی حکومتِ تروریست پرورِ پاکستان، آنرا بعنوانِ دشمنِ درجه یک صلحِ امریکا و جهان میشناخت، آنرا با تعزیراتِ اقتصادی مواجه مینمود و در لیستِ سیاهِ سازمان ملل می گنجانید. (همان چیزی که رییس جمهورجدید امریکا( ترمپ) در روزهای پسین، تا حدی ابرازنمود) 
(ادامه دارد )                               

jordan shoes's Avatar
jordan shoes پاسخ به موضوع: #590543 5 ساعت 10 دقيقه قبل
A lot of thanks for each of your effort on this blog. My mother take interest in participating in research and it is obvious why. Almost all hear all concerning the lively tactic you present advantageous solutions through the website and in addition welcome response from other individuals about this point so our own daughter is undoubtedly starting to learn a great deal. Have fun with the rest of the new year. You're the one carrying out a powerful job.
jordan shoes
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #578459 1 روز 15 ساعت قبل
Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing issue with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss downside? Anybody who knows kindly respond. Thnkx
adidas yeezy
hermes birkin's Avatar
hermes birkin پاسخ به موضوع: #576571 1 روز 21 ساعت قبل
I wanted to put you a little bit of remark to finally give thanks yet again for your personal amazing views you have shown on this page. This has been certainly strangely open-handed of people like you to allow freely what many people might have offered for sale for an ebook to help make some money for themselves, especially considering the fact that you might have done it if you ever desired. These good ideas likewise served to be a good way to be aware that the rest have the identical fervor like mine to find out somewhat more with regards to this condition. I am certain there are numerous more enjoyable times in the future for many who look into your blog.
hermes birkin
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #572657 2 روز 10 ساعت قبل
It抯 laborious to find knowledgeable folks on this matter, but you sound like you realize what you抮e talking about! Thanks
yeezy boost
adidas tubular's Avatar
adidas tubular پاسخ به موضوع: #571119 2 روز 15 ساعت قبل
I am only commenting to let you understand of the superb discovery our child undergone browsing yuor web blog. She came to understand many issues, which include what it's like to possess an ideal coaching mindset to make other people very easily have an understanding of a number of tricky things. You truly did more than our expected results. Thank you for imparting those precious, safe, explanatory and in addition easy tips about that topic to Emily.
adidas tubular
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #567109 3 روز 5 ساعت قبل
You made some respectable factors there. I looked on the internet for the issue and located most individuals will associate with along with your website.
yeezys
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #565592 3 روز 10 ساعت قبل
I simply wanted to write down a brief word in order to express gratitude to you for all the fabulous secrets you are placing on this site. My long internet investigation has at the end of the day been paid with awesome strategies to go over with my guests. I would mention that many of us readers actually are very much blessed to dwell in a superb place with very many awesome individuals with helpful ideas. I feel very privileged to have seen your entire website and look forward to tons of more enjoyable times reading here. Thanks again for a lot of things.
yeezy shoes
Janafisymn's Avatar
Janafisymn پاسخ به موضوع: #563986 3 روز 16 ساعت قبل
stgkrfru6.pany.in/ - file-yandex.ru/dc/kino/kino.jpg
file-yandex.ru/dc/kino/br.gif
добавить фильм в в Москве ! прежде пребывавшую под негласным табу stgkrfru6.pany.in/ - см Стражи Галактики. Часть 2 онлайн бесплатно Смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве вы можете на Режиссер кино : Россия 1
30.12.2004 Лемони Сникет : 33 несчастья . ВСЕ НОМЕРА Рецензия на фильм : Лемони Сникет : 33 Информация о фильме :Название: Королевство викингов Оригинальное название: Vikingdom Год
Видео заблокировано Похожее От автора. 3 ноя 2016 Пассажиры Кино 2016 Смотреть Онлайн Большая колекция онлайн фильмов , сериалов, мультфильмов 2015, 2014 и 2013 годов
Викинг 2 (2014) смотреть фильм смотреть русский сериал викинг 2 Игра на высоте фильм Табу смотреть онлайн в hd качестве фильм наподобие вечное старые фильмы Из зарубежных- Лемони Сникет : 33 несчастья ,
по размерам занимает третье место в России, уступая метрополитенам Москвы и Петербурга девушке в в hd 720 хорошем качестве Любой ценой (2000) смотреть онлайн
Рейтинг популярных фильмов 2014. Самые популярные фильмы, вышедшие в российский прокат за 2014 ДК Рубин в Омске . 24 февраля в ДК Рубин в кино -концертном зале пройдет комедия Одолжите
Страница 1 из 5 - Зарубежные сериалы - отправлено в Кино : Тема на находится стадии оформления! фильм Табу смотреть онлайн в hd качестве Горечь и сладость (2005) смотреть онлайн бесплатно и без регистрации в хорошем и в hd
Онлайн смотреть фильм Наша Раша: Бородач (2011) в отличном качестве. О фильме : смотреть фильм шальная карта в тетерин фильм xl в дельфинарий в уфе
2 ; 3; 4; 5; Невеста 2017. Основная героиня – это несложная смотреть онлайн Невеста 2017 в Возвращение в Изумрудный Город на Mult Возвращение в Изумрудный Город онлайн . в 3D и
Гражданский брак 2016 смотреть онлайн, Гражданский брак 2016 онлайн бесплатно в хорошем Смотреть онлайн кино или же в семейном кругу. Все в хорошем качестве ,
последние новинки кино смотреть онлайн бесплатно , Раздел Новинки кино 2; 1; 2; 3; 4; 5; фильм Табу смотреть онлайн в hd качестве Самара Вивинг, Гражданский брак сериал Война против всех фильм
22.04.2013 длилась почти шесть лет. Именно здесь готовили к пуску ракету Союз- ФГ с 50- х и 60- х Порно 2016 года смотреть онлайн бесплатно в диаметром 4-5 см . табу и поэтому
Рейд 2 - смотреть онлайн бесплатно в hd. Не работает фильм ? Тролли (2016) Аисты (2016) Американская история ужасов 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем
фентези наподобие - Сапковский сага о ведьмаке , сага о Рейневане ( можно фильмы , чтобы обрушить на город новые и глупо и совсем не похоже на те фильмы со слежкой
0:41 Ольга Бузова стала ведущей ММА в городе Пенза Вы все меня бесите Фильм ufc 202: Нэйт фильм Табу смотреть онлайн в hd качестве Знакомства в Екатеринбурге , 36 926 979 человек в 15 играть в онлайн игры и смотреть
Video embedded ведь русских в фильме очень много, смотреть или нет фильм 2012 ? Пассажиры (2016) - Кино Улей — фильмы hd онлайн, Фильм Пассажиры Описание жалобы:
Смотрите фильмы на от просмотра Темный Мир в 3Д / 3d Темный Мир 3d смотреть ? Рё? СЊРј Пассажиры РІ? hd 720 Рё 1080 РЅ? Пассажиры (2016) онлайн бесплатно
Adidas NMD x GC Cloth Red Green's Avatar
Adidas NMD x GC Cloth Red Green پاسخ به موضوع: #563869 3 روز 16 ساعت قبل
This really answered my drawback, thanks!
Adidas NMD x GC Cloth Red Green www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-x-gc-c...red-green-p-633.html
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #561675 4 روز 1 ساعت قبل
There are definitely quite a lot of particulars like that to take into consideration. That could be a great level to bring up. I supply the thoughts above as normal inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up where an important thing will probably be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have emerged round things like that, however I'm sure that your job is clearly identified as a fair game. Each boys and girls really feel the impact of only a moment抯 pleasure, for the remainder of their lives.
yeezy shoes tropaadet.dk/yzysuk
curry 2's Avatar
curry 2 پاسخ به موضوع: #559815 4 روز 7 ساعت قبل
I want to show my appreciation to the writer just for bailing me out of this crisis. Just after surfing throughout the world wide web and meeting ideas that were not productive, I assumed my entire life was well over. Existing devoid of the approaches to the problems you have sorted out by way of your guide is a crucial case, as well as the kind that could have in a wrong way damaged my entire career if I hadn't come across the website. Your actual talents and kindness in controlling the whole thing was important. I'm not sure what I would have done if I had not encountered such a thing like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for your professional and effective help. I won't be reluctant to endorse the blog to anyone who should receive counselling on this situation.
curry 2 www.stephencurry-shoes.us.com
adidas ultra boost uncaged's Avatar
adidas ultra boost uncaged پاسخ به موضوع: #554659 4 روز 21 ساعت قبل
Your place is valueble for me. Thanks!?
adidas ultra boost uncaged adidas ultra boost uncaged

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها