وقایع افغانستان از2001 تا 2014میلادی (بخش 91)

آیا غرب میخواهد تروریسم وطالبان وهابی را سرکوب نماید؟
علی رغم همۀ این اقدامات وتلاشهای تروریستی که تنها گوشه های کوچکی ازآن درجِ این اثرگردید، بخصوص ظرفِ ده سال (از2001 تا2011میلادی) که بوسیلۀ گروه مسلح طالبان (افغانی و پاکستانی) و

شاخه های مختلفِ احزاب و گروپ های مسلح و متحدِ خارجی آنها (چچنی، ازبکی، چینایی، روسی، بنگله دیشی، یمنی، سعودی، الجزایری، قرغزی و ....) درخاکِ افغانستان انجام داده شد و با وجودِ مجموع اقداماتِ تبلیغاتی، دپلوماتیک، نظامی، اطلاعاتی و " ستیزه جویی " های کشورهای غربی علیه آنان، بازهم چنانکه تحلیل ها و پیشبینی های سیاسی خبره گان درگذشته ارائه گردیده بود، بالاخره روشن شد که ایالات متحده، انگلستان و مجموع اعضای پیمان (ناتو)، آرزو نداشتند واقعاً این گروه تروریستی را در منطقه سرکوب نموده و کارِ شان را یکسره کنند. گزارشِ رسمی که درهفتۀ دوم ِماه دسامبر سال 2011 میلادی، یعنی متعاقبِ برگزاری کنفرانسِ دومِ بُن، به نشررسید، بیانگرِ آن بود که امریکا موافقت کرد تا برای گروه طالبان، دفتررسمی و دپلوماتیک در" دوهه" مرکزِشیخ نشینِ " قطر" بگشاید و حتا گفته شد که تنی چند ازکادر های این گروه مانند (طیب آغا جان – شهاب الدین دلاور و سهیل شاهین) درهمان شب و روز به شیخ نشینِ قطر سفر نمودند تا با هیأتِ امریکایی دراین مورد گفت و گو نمایند. گرچه این اقدامِ جانبِ امریکا، دنبالۀ همان برنامه های قبلی به شمولِ ایجاد و فعالیت " شورای عالی صلح"، تقاضاها و تضرعاتِ حامد کرزی و تماسگیری های خصوصی دراز مدت میان امریکا و گروه طالبان، آلمان و گروه طالبان و انگلستان و طالبان  و . . . بود که تعجب کسی را بر نیانگیخت واما، دولت افغانستان، بخاطرِآنکه گویا امریکا، بدونِ آنکه رییس جمهورافغانستان را درجریان قرارداده باشد، " خود سرانه" دست به این اقدام ( پذیرش و گشایشِ دفتربرای طالبان) یازیده است و خود را درقبالِ این قضیه، بی مقدار و منفعل یافت وازسوی دیگر، حامد کرزی میخواست محلِ این دفترِ رسمی، درخاکِ ترکیه یا عربستان سعودی قرار داشته باشد. بنابرآن، نخست، " خالد احمد ذکریا " سفیر افغانستان درقطر را بعنوانِ اعتراض بکابل خواست و باز، به روزِ شانزدهمِ ماه دسامبر، یکتعداد از " کلان شونده ها " را درارگِ جمهوری احضار نموده  پس ازآن چنین اعلام گردید: " ... حاضران در این نشست، با بررسی مکانیسم ِعملی شرایط ِمذاکره با مخالفانِ مسلح ِدولت، بر ادامه ی روندِ گفت و گو های صلح به رهبری حکومت افغانستان تأکید کردند و توافق نمودند تا برای طالبان یک " مرکزِ تماس"  یا دفترِ سیاسی با هدفِ پیشبرُدِ مذاکراتِ صلح  ایجاد شود... سرانِ سیاسی منتخبِ رییس جمهوردر این جلسه تأ کید کردند که دفترِ تماس با طالبان باید در داخلِ افغانستان ایجاد شود، اما در صورتیکه شرایط مساعد نباشد، این دفتر در یکی از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی و یا ترکیه فعال شود..." 
در بحبوحۀ چنین حرفها و ژست ها، واشنگتن پُست درشمارۀ بیست و سومِ ماه دسامبرِخویش نوشت که " مقام های امریکایی، به تعداد پنج تن ازاعضای برجستۀ گروه طالبان را از زندانِ " گوانتانامو" به " دوحه " مرکزِ شیخ نشینِ قطر انتقال داده تا درجریان ِمذاکره و مصالحه میان (امریکا – آلمان – طالبان) نقش بازی کنند. " در این گزارش، ازشخصی بنام " سید طیب آغا " نام برُده شد که در دورانِ حاکمیتِ امارتِ گروه طالبان، بحیثِ رییسِ دفترِ ملا عمرانجام وظیفه میکرده و حال بعنوانِ نمایندۀ ملاعمردرمذاکرات با امریکایی ها نقش دارد. اما، متعاقباً گفته شد که حامدکرزی با این عمل مخالفت نموده است. چنانکه سخنگوی رییس جمهورافغانستان دریک نشستِ خبری اظهار داشت که : رییس جمهوری به این دلیل با این موضوع مخالفت کرد که در جریانِ جزئیاتِ آن نبود... امریکایی ها در موردِ مذاکره با طالبان، چیز های زیادی را از دولت افغانستان پنهان کرده اند و این، خلافِ اصولِ برنامه ی مصالحه با طالبان است ..." 
ولی، این ژست ها و حرفها و این نشست ها و اعلامیه ها هرچه بود، فقط یک واقعیت را برملا ساخت و آن این که " ادغامِ مجدد"ِ گروه طالبان به حاکمیتِ سیاسی افغانستان و به رسمیت شناختنِ آنها، برنامۀ ازقبل تعیین شدۀ قدرت های ذیدخل درامورِافغانستان بود، منتها " باید " این پروژه از راه ها ی خاص و با  شیوه های حساب شده قدم به قدم عبور میکرد و درپناهِ تداوم ِجنگ و گریز وصحنه سازیهای (انفجاری وانتحاری) عملی میشد. چنانکه درصفحاتِ قبلی تذکردادیم، طرح اصلی "مذاکره " و "ادغامِ مجدد" و به "رسمیت " شناختنِ گروه طالبان، سالها قبل ازسوی مقام های اطلاعاتی انگلستان شکل گرفته و بخشِ عمدۀ سیاستِ حکومتِ پاکستان در قبالِ افغانستان را تشکیل میداده است. به این معنا که آنچه پس از دوازده سال به اینسو به وقوع  پیوست، مدتها پیش ازطرف جنرالانِ نظامی و حکومت مدارانِ پاکستانی به کرات ابراز شده بود. مثلاً، جنرال حمید گلُ سابق رییس شبکۀ جاسوسی ارتشِ پاکستان طی مصاحبه هایی که با منابع خبرگزاری کشورهای غربی انجام داد، با صراحت اظهار نمود که " امریکا باید با شخص ملا محمد عمر رهبر طالبان گفت و گو کند . . . طالبان حتماً پیروز میشوند و حامد کرزی با پنجصد نفر نزدیکانش بخارج فرار خواهد نمود. . . شریعت در برابرِ دموکراسی افغانستان برنده است ... و . . . " و جنرال پرویز مشرف سابق رییسِ جمهورِ آن کشور بارها و بدون ِرعایتِ اندکترین نزاکتِ دپلوماتیک و احترام به مردم ِافغانستان اظهارنمود که " پشتونها از قدرتِ سیاسی محروم ساخته شده اند... قدرت تنها بدست ِتاجکها قرار گرفته است که تنها هشت فیصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهند... طالبان یگانه نیروی تأمین کننده ی امنیت در افغانستان هستند و . . . " 
یعنی مقام های پاکستانی میخواستند به دولت افغانستان و کشورهای غربی تفهیم نمایند که اول باید شرایطِ ازقبل تعیین شدۀ سیاسی حکومتِ پاکستان درقبالِ آیندۀ افغانستان برآورده گردد تا در ازأ آن ،جانبِ پاکستان ازادامۀ قتل و ترور و انفجار و انتحارِمستمر و شبا روزی توسط گماشته هایش علیه هستی و منافع ملی مردم افغانستان قسماً دست بردارد. معنی بجا شدنِ این شرط از شروطِ پاکستان این خواهد بود که پاکستان با ادغامِ گروه طالبان و به دنبالِ آن مسلماً حزبِ اسلامی گلبدین دردولت افغانستان، (کادرهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین نه تنها ظرف سالهای پسین، قسمتی ازارکان دولت کابل رامیسازند، بلکه شخص گلبدین نیزپس ازسالها اعتراض و مخاصمت باجانب دولت افغانستان وامریکایی ها و نیزپس ازسالها پناهجویی درآغوش دولت پاکستان، به کابل برگشت)، میتواند با سهولت و بدونِ دردِ سر، منافع استعماری و طمع کارانه اش را توسط همین گروه های دست پروردۀ خویش درافغانستان بدست آورد و دنبال کند. حکومت مدارانِ پاکستانی، بخصوص از سال 1979 میلادی که سیلِ مهاجرینِ افغانی به خاکش سرازیر شد، تنظیم های جهادی – اسلامی تحتِ امر و نظارتِ خویش را ایجاد نمودند، ایالات متحدۀ امریکا و متحدانِ بین المللی آن با ملیاردها دالرو دینار و هزاران ُتن سلاح و امکاناتِ دیگر به حمایتِ آنها برخاستند تا سربازانِ حریفِ جهانی اش (شوروی) درکوهپایه های افغانستان به زانو درآیند، استراتژی حکومتِ پاکستان در قبالِ کشورِ ما را طوری بنیاد نهادند که به هیچ صورت نباید درخاکِ ما یک دولت ِمقتدر، مستقل و ملی رویکار آید، بلکه  "باید" درکابل یک دولت ضعیف، دستنگر، وابسته  و مجری سیاست های پاکستان واربابانِ غربی آن برسرکارباشد. حال، بابرگشت گلبدین به کابل و همسویی وی با محمد اشرف غنی رییس جمهور و سپس، با ادغام ِگروه طالبان و برگردانیدنِ آنان به حاکمیتِ سیاسی، ملاحظه میشود که کلیه خواستها و برنامه های حکومت مدارانِ پاکستانی آهسته آهسته و اما درمیانِ خون و آتش و کشتارِ بلا انقطاع، به پیروزی نزدیک و نزدیکتر میشود. ورنه، آیا جورج دبلیوبوش، بتاریخ بیستم ِماه سپتمبر سال 2001 میلادی، طی سخنرانی درکنگرۀ امریکا با صراحت نگفته بود که " ما تروریستها را از داشته های مالی شان محروم خواهیم ساخت، آنها را علیه یکدیگرخواهیم  شورانید و ازیک مکان به مکانِ دیگرخواهیم راند تا آنجا که دیگر نه آرامش داشته باشند و نه پناهگاه. . . ما همچنان ملتها {رژیم ها} یی را که برای تروریستها پناه میدهند، تعقیب خواهیم نمود. هررژیم  در هر منطقه را. پس به آنها { به دولتها} است که تصمیم بگیرند با ما هستند یا با تروریستها. سراز همین امروز، هرملت {دولت} ی که به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از سوی ایالات متحدۀ امریکا بعنوان دشمن تلقی میشود..."
پس با نگرشِ سیرِاوضاع و سیاست های کاخ سفید و متحدانِ آن، به وضاحت درمی یابیم که آن سخنان و آن شعارهای تند و اخطارآمیزِامپراتورامریکایی، واقعاً بهانه وابزاری غرض اشغال عراق و افغانستان بیش نبودند، والا، ابرقدرتِ امریکا بایستی درقدم ِاول، بجای مدارا و تحویلدهی ملیارد ها دالر و تأییدِ سیاست های ضد افغانی حکومتِ تروریست پرورِ پاکستان، آنرا بعنوانِ دشمنِ درجه یک صلحِ امریکا و جهان میشناخت، آنرا با تعزیراتِ اقتصادی مواجه مینمود و در لیستِ سیاهِ سازمان ملل می گنجانید. (همان چیزی که رییس جمهورجدید امریکا( ترمپ) در روزهای پسین، تا حدی ابرازنمود) 
(ادامه دارد )                               

yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #766459 20 ساعت 30 دقيقه قبل
I would like to get across my love for your kindness supporting those people that really want help with this particular subject matter. Your real dedication to getting the message across has been wonderfully advantageous and have continually helped women like me to arrive at their objectives. Your warm and helpful guidelines entails so much a person like me and even more to my office colleagues. Many thanks; from all of us.
yeezys www.yeezy-shoes.org
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #766037 1 روز 2 ساعت قبل
Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily memorable opportunity to read critical reviews from here. It is always so useful and full of a lot of fun for me personally and my office friends to visit your web site no less than 3 times weekly to learn the latest tips you will have. And of course, I am certainly amazed concerning the brilliant suggestions you serve. Certain two areas on this page are definitely the most effective I have ever had.
yeezy boost qrurl.it/r/1iknb
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #764182 2 روز 1 ساعت قبل
I simply wanted to jot down a small message in order to appreciate you for some of the great ideas you are placing on this website. My time consuming internet look up has finally been recognized with incredibly good facts and strategies to go over with my relatives. I would point out that most of us readers are really fortunate to live in a wonderful site with very many awesome professionals with insightful plans. I feel truly happy to have seen your website page and look forward to some more fun moments reading here. Thanks a lot once more for everything.
yeezys www.yeezys.us.org
lacoste outlet's Avatar
lacoste outlet پاسخ به موضوع: #762182 3 روز 8 ساعت قبل
I simply had to thank you very much yet again. I am not sure the things I would've made to happen in the absence of those creative concepts shared by you about that situation. It actually was an absolute frightful difficulty for me, but understanding the specialised style you treated the issue took me to weep for gladness. I will be happy for your guidance and thus hope that you recognize what a powerful job you were accomplishing teaching others through your web page. Most likely you have never met all of us.
lacoste outlet www.outletlacoste.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #761619 3 روز 16 ساعت قبل
Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily wonderful opportunity to check tips from this web site. It is usually very pleasurable and stuffed with amusement for me and my office colleagues to visit the blog at least thrice in 7 days to read the new secrets you have. And definitely, I'm so certainly happy concerning the breathtaking tricks you give. Certain 4 tips in this post are in truth the most efficient we have all ever had.
adidas nmd vtu.cc/nmds
retro jordans's Avatar
retro jordans پاسخ به موضوع: #760303 4 روز 19 ساعت قبل
I simply wanted to jot down a simple remark to be able to appreciate you for these precious guides you are posting here. My extensive internet lookup has finally been rewarded with incredibly good knowledge to go over with my company. I 'd express that most of us site visitors are very blessed to dwell in a really good place with very many wonderful professionals with great things. I feel truly grateful to have used the web pages and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thank you again for a lot of things.
retro jordans www.cheapretro-jordans.com
nike foamposite's Avatar
nike foamposite پاسخ به موضوع: #757157 1 هفته 14 ساعت قبل
I have to show my affection for your kindness supporting women who have the need for guidance on the concern. Your personal dedication to passing the solution throughout had been definitely interesting and has continuously made professionals much like me to realize their goals. Your own interesting advice signifies a great deal a person like me and still more to my mates. Many thanks; from all of us.
nike foamposite www.nikefoamposite.us.com
christian louboutin's Avatar
christian louboutin پاسخ به موضوع: #755844 1 هفته 1 روز قبل
I must express appreciation to you just for bailing me out of such a incident. After surfing around throughout the internet and meeting ideas which are not productive, I thought my entire life was well over. Being alive without the answers to the problems you have solved by way of the guide is a crucial case, and those that might have negatively damaged my entire career if I had not encountered the blog. That competence and kindness in handling almost everything was priceless. I am not sure what I would have done if I hadn't come across such a thing like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks very much for your skilled and results-oriented help. I won't be reluctant to recommend the blog to any individual who wants and needs assistance on this problem.
christian louboutin www.christian-louboutin.eu.com
kevin durant shoes's Avatar
kevin durant shoes پاسخ به موضوع: #754540 1 هفته 3 روز قبل
Needed to compose you that very little word to give thanks again considering the nice tricks you've documented on this website. It has been so extremely open-handed with you to provide without restraint what exactly many of us could have sold as an ebook in order to make some bucks on their own, even more so given that you could possibly have done it if you ever wanted. The tips likewise worked as a good way to be sure that other individuals have the identical passion much like my personal own to see more and more with respect to this issue. I'm sure there are thousands of more pleasurable situations up front for people who scan through your site.
kevin durant shoes www.kevindurant-shoes.us.com
goyard bags's Avatar
goyard bags پاسخ به موضوع: #753323 1 هفته 4 روز قبل
I definitely wanted to jot down a simple remark in order to appreciate you for all the unique ideas you are posting at this website. My time consuming internet lookup has at the end of the day been honored with beneficial know-how to share with my co-workers. I would repeat that we readers actually are undeniably endowed to dwell in a superb community with very many awesome people with beneficial secrets. I feel very much fortunate to have encountered the web page and look forward to really more pleasurable moments reading here. Thanks again for all the details.
goyard bags www.goyard-handbags.us.com
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #753066 1 هفته 5 روز قبل
I and my buddies have been viewing the excellent strategies found on your website and so before long I got a terrible suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those secrets. All of the women were definitely totally excited to read through all of them and have without a doubt been taking pleasure in them. Thanks for turning out to be simply accommodating and also for going for some exceptional topics millions of individuals are really needing to understand about. My sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.
nmd tiny.gl/nmdsc
air max 2016's Avatar
air max 2016 پاسخ به موضوع: #751788 1 هفته 6 روز قبل
I am also commenting to let you know of the awesome encounter my cousin's girl had studying your web site. She came to understand several pieces, most notably what it is like to have a wonderful teaching heart to let the others with no trouble grasp selected tortuous subject areas. You truly exceeded readers' expectations. Thanks for delivering the productive, dependable, educational not to mention unique thoughts on this topic to Ethel.
air max 2016 www.air-max.us.com
kyrie irving shoes's Avatar
kyrie irving shoes پاسخ به موضوع: #750579 2 هفته 21 ساعت قبل
I really wanted to send a small remark to be able to thank you for those fantastic secrets you are posting at this site. My time-consuming internet investigation has finally been rewarded with professional tips to go over with my two friends. I 'd repeat that we website visitors are definitely lucky to exist in a superb website with so many perfect people with very helpful opinions. I feel very happy to have discovered the webpage and look forward to really more cool moments reading here. Thanks a lot again for a lot of things.
kyrie irving shoes www.kyrieirving-shoes.us.com
timberland outlet's Avatar
timberland outlet پاسخ به موضوع: #748846 2 هفته 2 روز قبل
Thank you for all your valuable efforts on this blog. Kate enjoys carrying out internet research and it's really simple to grasp why. A number of us learn all of the lively form you deliver practical items by means of the website and boost contribution from website visitors on the article plus our favorite princess is without question starting to learn a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You're the one doing a first class job.
timberland outlet www.outlettimberland.us.org
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #748350 2 هفته 2 روز قبل
There's noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good factors in features also.
yeezy boost 350 onj.me/yzyboostus
Justsi's Avatar
Justsi پاسخ به موضوع: #747092 2 هفته 3 روز قبل
Medications That Interact With Amoxicillin Ciprofloxacin For Diarrhea online pharmacy Viagra For Less Cialis Original Precio Uses Of Cephalexin Propecia Receding Hair Amoxicillin Root Canal I Need Viagra Overnight Delivery cheap cialis Cialis Tolerancia Acheter Alli Suisse costofcial.com - online pharmacy Generic Cialis 100mg Cialis Barcelona En Mano
adidas ultra boost uncaged's Avatar
adidas ultra boost uncaged پاسخ به موضوع: #746924 2 هفته 3 روز قبل
I would like to voice my respect for your kind-heartedness in support of those who actually need help on this one situation. Your very own commitment to passing the solution across has been astonishingly interesting and have continually helped guys much like me to get to their goals. Your personal important advice entails so much a person like me and far more to my mates. Many thanks; from all of us.
adidas ultra boost uncaged www.adidasultraboost.us.org
curry 3's Avatar
curry 3 پاسخ به موضوع: #745029 2 هفته 4 روز قبل
I have to express my admiration for your kindness for persons who need guidance on the area of interest. Your personal dedication to getting the message all-around appeared to be quite functional and have continuously made girls like me to realize their targets. Your amazing interesting guideline means a lot to me and much more to my office workers. Thank you; from each one of us.
curry 3 www.curry3.in.net
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #744382 2 هفته 5 روز قبل
very nice post, i certainly love this website, carry on it
yeezy boost 350 spam.to/yzyus
kate spade outlet online's Avatar
kate spade outlet online پاسخ به موضوع: #743820 2 هفته 5 روز قبل
I wanted to put you that very little word so as to give thanks once again relating to the nice thoughts you have documented at this time. This has been so unbelievably generous with people like you to provide openly exactly what a lot of folks could have distributed for an ebook to help make some profit for themselves, particularly since you could possibly have done it if you ever decided. These strategies as well worked like the good way to fully grasp other people online have similar dreams just like my own to grasp much more in terms of this issue. I know there are millions of more pleasurable periods up front for individuals who read your blog post.
kate spade outlet online www.outletonlinekatespade.us.com
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #743169 2 هفته 5 روز قبل
I simply had to say thanks once again. I do not know the things that I might have undertaken in the absence of these thoughts discussed by you over my area. It seemed to be a real horrifying concern in my position, nevertheless considering a new professional mode you resolved the issue forced me to jump over happiness. Now i'm happy for this service and hope that you find out what an amazing job you happen to be putting in instructing people today by way of your website. I am certain you have never come across all of us.
basketball shoes www.kobebasketballshoes.us.com
dior sunglasses's Avatar
dior sunglasses پاسخ به موضوع: #742410 2 هفته 6 روز قبل
My spouse and i felt really relieved Albert managed to finish up his research because of the ideas he made from your web page. It is now and again perplexing to just choose to be offering information which often other folks could have been trying to sell. And now we discover we've got the blog owner to give thanks to for that. All the illustrations you have made, the straightforward blog navigation, the relationships you will aid to instill - it is most awesome, and it's facilitating our son and us reason why this matter is pleasurable, which is certainly incredibly mandatory. Thanks for all the pieces!
dior sunglasses www.diorsunglasses.in.net
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #742381 2 هفته 6 روز قبل
My spouse and i were ecstatic when Ervin could finish off his basic research while using the precious recommendations he gained from your own blog. It's not at all simplistic just to continually be freely giving secrets which often other folks have been selling. We really remember we now have the blog owner to give thanks to because of that. The entire illustrations you've made, the straightforward blog navigation, the relationships your site make it possible to instill - it's mostly impressive, and it's really letting our son and the family consider that the matter is excellent, which is wonderfully mandatory. Many thanks for everything!
yeezy boost lovebyt.es/yzyinc
patriots jersey's Avatar
patriots jersey پاسخ به موضوع: #741680 2 هفته 6 روز قبل
My spouse and i have been really peaceful when Ervin managed to finish up his research with the ideas he grabbed from your very own weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself handing out helpful tips which other folks might have been trying to sell. We understand we've got the blog owner to give thanks to for that. Most of the illustrations you made, the simple website menu, the relationships you help to engender - it's got mostly spectacular, and it is making our son and us consider that the theme is fun, which is certainly particularly fundamental. Many thanks for the whole lot!
patriots jersey www.patriotsjerseys.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #741447 2 هفته 6 روز قبل
I wanted to put you this little word to finally say thank you as before for all the pleasant pointers you have contributed in this case. This is quite particularly open-handed with people like you to make freely all most people might have offered for an e-book in order to make some dough for their own end, precisely seeing that you might have tried it in the event you wanted. These pointers in addition served as a great way to realize that other individuals have a similar dream just like mine to see lots more with regard to this problem. I believe there are a lot more pleasant moments in the future for individuals that go through your site.
yeezy shoes www.yeezyshoes.org.uk

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها