صدای آشنا، از آن سوی قرن

98 سال پیش، در زمان قیادت اعلیحضرت امان الله ،  صدا از ورای امواج رادیوبه گوش مردم کابل رسید. پس از مدتی دستگاه فرستندۀ آن که به 
نام ( استیشن رادیو) معروف شده بود از فعالیت بازماند.  دگر باره در ماه حمل 1320 خورشیدی به فعالیت آغاز کرد.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها