بیکاری جوانان، دشمن بالقوه برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان

بنام خداوند توانا و داد گر

از جناب آقای حمیدالله خاخی مسوول مدیوتیک افغانستان نهایت سپاسگزارم که با دعوت در این همایش فرصت صحبت را برای من فراهم ساختند،
با اجازه خانمها و آقایان گرامی، 

جوانان دانشمند و نهایت عزیز،
افتخار دارم که فرصت آن دست داد تا در این نشست باعظمت جوانان کشور شرکت کنم و برخی از نتیجه گیریهایم را در مورد علل بی ثباتی سیاسی ۵۰ سال اخیر افغانستان، که خود شاهد عینی آن بوده ام،در ارتباط با اوضاع نا بسامان جاری در کشور با شما در میان بگذارم. مسؤولیتهای وجدانی ام ایجاب می کند تا به جای عرضه تعارفات و مبالغه در نقش جوانان تحصیلیافته در روند صلح کنونی در افغانستان، به خطراتی بالقوه ای توجه شما را جلب نمایم که اگر جلوگیری نشوند، می توانند حتا در آیندهء صلحی که همه آرزوی آن را داریم، خطری بیشتر و یا هموزن شورشگری کنونی برای صلح و ثبات پایدار در کشور به وجود آورد.  


بر مبنای احصائیه هائی که دردست است، افغانستان متورم ترین کتله جوانان را به تناسب جمعیت مجموعی اش  داشته و جوانان یعنی کسانی که بین ۱۴-۲۵ سال دارند، ۶۵ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نرخ رشد سالانه شمار این جوانان  ۸،۲ درصد است.
این افزونی شمار جوانان به تناسب مجموع جمعیت کشور هم می تواند به صورت بالقوه بنا به قدرت تولیدی اش به سود انکشاف اقتصادی تمام شود و هم احتمال دارد در صورت عدم چاره جویی بیکاری مزمن در این قشر، به اشکال مختلفی مانع صلح وثبات پایدار گردد.
احصائیه هائی که توسط منابع مختلف تائید شده اند، حاکی از آن اند که بیکاری در بین جوانان افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده و حدود ۹۰ درصد مشاغل در افغانستان آسیب پذیراند.
ناگفته نباید گذاشت که در مباحث رسانه ئی و مجالس بزرگ جوانان کشور وقتی که پای خواستها، نیازها و راه حلها به میان می آید، منظور از جوانان در قالب بسیار محدود یعنی همان مکتب رفتگان و تحصیلیافتگان خلاصه می شود. ولایه های چندین برابر بزرگتر جوانان کشور که از این نعمت محروم مانده، به همت کار یدی و صرف نیروی بدنی در حرفه ها و زراعت به کار می پردازند، غالباً نادیده گرفته می شوند. بدون همآهنگ گردانیدن هدفمند و برنامه ریزی شده تامین نیازهای لایه های مکتب رفته و تحصیلیافته جوانان، با لایه های که به کار ها و مشاغل یدی و زراعت می پردازند، راه حل منطقی، واقعبینانه  و نجات بخش و ثبات آفرین وجود ندارد. ما اگر دچار توهمات نخبه گرایانه نباشیم، ناگزیریم در کنار تلاشهای همه جانبه برای پایان دادن به جنگ تباه کن جاری که در هردو طرف قربانی آن جوانان اند، همین اکنون به امحای ریشه ئی بیکاری جوانان، این دشمن بالقوه و خطرناک  که در کمین نشسته، عمیقاً بیاندیشیم و عملاً گام برداریم. 
نخستین گام در راه رسیدن به این مامول،تعمیم تعلیم و تربیت معاصر، با اولویت قائل شدن به بازبینی و تصحیح عمیق و همه جانبه  نصاب درسی مکاتب ابتدائی، ترجیح و تکثیر مکاتب متوسطه و ثانوی حرفه ئی به جای انباشتن مغز دانش آموزان با مضامین متعدد در نمونه رایج فیلوساینس است، تا سطح باروری درس خواندن را مطابق به نیازهای انکشافی جامعه ملی افزایش دهیم. بدین وسیله می توان جلو سربازگیری شورشیان را از طریق مدارسی گرفت که جز نفرت پراکنی و دهشت آفرینی محصولی ندارند. درعین زمان، کسب حمایت والدین در روستاها برای شمولیت فرزندان دختر وپسر شان در مکاتب و از این طریق امیدوار شدن آنها به یک زندگانی صلح آمیز و شایسته فرزندان شان، می تواند در تحول فرهنگ سنتی جامعه به سود رفاه و بهزیستی اجتماعی نهایت موثر باشد.گرچه رسماً بارها گفته شده است که حدود ۸ میلیون دانش آموز در مکاتب درس می خوانند، اما با توجه به فساد شایع در معارف که در وجود مکاتب و معلمان خیالی تجسم می یابد، به مشکل می توان در مورد کمیت و کیفیت تعلیم و تربیت کشور مطمئن بود. این نگرانی هنگامی فزونی می  یابد که وظیفه تمویل تعلیم و تربیت در افغانستان عمدتاً متکی بر حمایتهای موسسات غیر دولتی خارجی است و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
اکنون ما با بیکاری بالنسبه مزمن تحصیلیافتگان دانشگاه های دولتی و خصوصی و بی سرنوشتی  فارغان مکاتب ثانوی مواجه هستیم. به نظر می رسد مقامات تاکنون برای آن راه حلی نداشته اند.از یکطرف بازار کار چه در نهادهای دولتی و چه موسسات غیر دولتی هم دچار کساد و هم سیاست بازی و خویشاوند پروری است، سکتور خصوصی تولیدی و صنعتی هم نیز در سطحی نیست که همه آنها را صرف مطابق به اسناد شان استخدام کند و از جانب دیگر کیفیت تاریخ زده نصاب درسی دانشگاه ها آن آموزشها و مهارتهای مناسبی را در آنها به ودیعه نگذاشته است که خود شان بتوانند به تشبثات مستقل بپردازند. بنابرین، از احتمال به دور نیست که این معضل رفته رفته حالت انفجاری به خود گیرد. در این صورت احتمالاً سه راه در پیش رو قرار خواهد داشت. یا حکومت با نوعی اشتغال زائی قسماً قناعت آنها را تامین خواهد کرد، یا آنهائی که قسماً امکانات مالی دارند برای بهبود زندگی شان تن به مهاجرت خواهند داد- چنانکه در دو سال گذشته اتفاق افتاد، و یا اینکه از روی نومیدی به ناآرامیهای مدنی، خشونت و حتا پناه بردن پنهان و آشکار به گروه های شورشی روی خواهند آورد. برای هم نسلان من که شاهد بی سرنوشتی فارغان مکاتب و یا به اصطلاح آن روز کانکور زدگان  در اوایل دهه ۷۰ میلادی بوده اند، چنین احتمالی تنها جنبه فرضیه ئی ندارد.
در این شکی نیست که حکومتها در پانزده سال گذشته صدها میلیون دالر را در بخش دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی هزینه کرده اند، اما هیچگونه تحول کیفی چشمگیر در بخش به روز شدن و اعتلای کیفی نصاب درسی دانشگاه ها به وجود نیامده است، تا بتواند آنها را مطابق به نیازمندیهای انکشافی جامعه و معیارات بین المللی بازارکار بار آورد. پرداختن به این نیازهای مبرم، یکی از اولویتهای نهایت مهم است که حکومتها نباید در زمینه آن اهمال کنند. زیرا چنین تحصیلیافتگان اند که با دانش ژرف و اکادمیک، روشن اندیشی، انعطاف پذیری، واقع بینی و ترقیخواهی، حامل برنامه های کارساز برای امروز و فردای کشور می گردند. اما با تاکید باید افزود که بهبود مطلوب تحصیلات عالی به ذات خود نمی تواند بلافاصله موجب نجات و ثبات جامعه گردد. زیرا نمی توان بدون فراهم آوری برنامه ریزی شده نیاز های اولیه همه جامعه برای تامین حق دسترسی به غذا، سرپناه، صحت و تعلیم و تربیت، و بدون حمایت از بخش اعظم جوانان کشور که به کارهای یدی و زراعتی اشتغال دارند، از طریق آموزشهای فنی، پروژه های بزرگ عمرانی، توسعه و تکثر سیستم آبیاری و یارانه های زراعتی به صلح و ثبات دوامدار راه یافت. بنابراین، محدود گردانیدن صلح به تنها ختم جنگ یک نگرش تک بعدی است که فاقد اعتبار علمی می باشد و ما را از خطرات دیگری که موجب خشونتگرائی می گردند، غافل نگاه می دارد.مطالعات تجربی نشان می دهند که بین سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۹ میلادی بیشترین جنگها در کشورهای گینی، تانزانیا، انگولا، کانگو و چاد صورت گرفته اند که جوانان در آن وقت ۶۰ در صد جمعیت را تشکیل می داده اند.
از جانب دیگر لازم است روشن بینانه و خونسردانه پذیرفت که جامعه یک واقعیت زنده و متحول است و در هر مرحله از رشدش اقتضاآت تازه ئی می داشته باشد که خواهی نخواهی با گذشته متفاوت است. هرگاه این اقتضاآت به رسمیت شناخته نشوند، خواهی نخواهی منازعه به وجود می آید.نفس دانش اکادمیک حکم می کند که باید به موقع و پیش از آنکه مشکلات لاینحلی به وجود آیند و جامعه را به تفرقه و تشتت بکشانند، برای آنها راه حلهای پیشنهادی ژرف اندیشانه و همه جانبه ای جستجو کنند. حتا با بروز منازعه های نیز راه حلهای منطقی و قناعت بخش موجود اند، مشروط بر آنکه طرفها در مطرح ساختن دیدگاه های شان موجودیت چند صدائی را تا رسیدن به تفاهم و اجماع مراعات کنند.منازعات عمده جاری در کشور که ناشی از اقتضاآت زمانی لاینحل اند، در چهار زمینه تبارز نموده اند:نظام دولتی و چگونگی ساختارهای قدرت، گزینش اصول اقتصادی، برخورد به جایگاه اقوام و سیاست خارجی. هریک از این مسائل مستلزم پاسخهای علمی و به دور از مشاجرات سطحی و فریبنده جاری است که از کلفت آنها هستی ملی ما به مخاطره می افتد. نه تنها کیفیت علمی و عمق و پهنای این مباحثات بر سر نوشت کشور تاثیر گذار اند، بلکه شیوه مطرح ساختن آنها نیز کمترتاثیر ندارد. از اوایل قرن ۲۱ به اینسو، از یافته های روانشاسی در سیاست عملی استفاده زیادی صورت می گیرد. این یافته ها به صورت فشرده خاطر نشان می کنند که مسائل سیاسی بزرگ و مورد مناقشه در یک جامعه پسا منازعه را یا می توان به شیوه یک پدر مستبد مطرح نمود که انتظار اطاعت از فرزندانش را دارد، و یا اینکه چون مادر مهربانی رفتار کرد که به مشکلات تک تک فرزندانش با مهربانی گوش فرا می دهد و با محبت به آنها یاری می رساند. من یقین دارم اسلوب پدر مستبد جامعه را به تدریج به تفرقه و تباهی می کشاند، اما شیوه مادر مهربان، راه رستگاری کشور ماست. 
تجارب نشان می دهند که بدون پایان جنگ خانمانسوز جاری هیچ یک از آرمانهای انکشافی و انسانی ما نمی توانند تحقق یابند.در حالیکه مجبوریم در راه دفاع از نوامیس ملی چون مشت آهنین عمل کنیم، لازمست برهمه تلقیناتی که ادامه جنگ را راه حل تبلیغ می کنند خط بطلان بکشیم. موقعیت جیوپولیتیکی و جیو استراتژیکی افغانستان در طول تاریخ نشان داده است، هرگاه یک نفر تفنگ به دست گیرد از آسمان و زمین تفنگ می بارد، جز تباهی ثمره ای باره نمی آورد و کس قادر نیست تفنگها را جمع کند. از سال ۱۸۳۹ تا پایان قرن نزده یعنی مدت بیش از ۶۰ سال این خطه جغرافیائی در گیر جنگها با انگلیس و شورشهای داخلی بوده است.در آغاز قرن ۲۰، از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ ما جنگ با انگلیس و شورشهای داخلی داشته ایم. از سال ۱۹۷۸ تا اخیر قرن بیست ما با کودتاهای خونین و تهاجم شوروی و شورشهای بدفرجام داخلی به تباهی کشانده شده ایم. یعنی حدود ۳۶ سال را با جنگ و دربدری و مهاجرتهای میلیونی مواجه بوده ایم. از آغاز قرن ۲۱ تا اکنون یعنی مدت ۱۶ سال را ما با شورشهای بدفرجام و تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحد امریکا سر و کار داشته ایم. آیا اینهمه حقایق تاریخی حاکی ازآن نیست که ادامه جنگ به هرصورت بس است؟!
واقعیت آنست که مسائل صلح و جنگ افغانستان متاسفانه در اختیار ما و موضوع خود ما نیست و ناشی از استراتیژیهای متعارض قدرتهای بزرگ است. تا زمانی که آنها با هم کنار نیایند، ازما چیزی ساخته نیست. مسلماً ادامه جنگ از نفاق داخلی ما سود می برد. زیرا ملتی که متحد نبوده و بر پای خود استاده نیست، نمی تواند تصمیم سرنوشت ساز بگیرد.اما ما می توانیم با انتخاب راه و رسم سالم در حل مسائل داخلی مان، زمینه عدالت گستری و صلح داخلی را گسترده تر ساخته و عمر جنگ را کوتاه تر گردانیم و در نتیجه افغانستان را ازاین تهلکه نجات دهیم.
نسل من که با تحمل حرمانهای باور نکردنی رو به نشیب گذاشته است، از شما جوانان نورچشم و دانشمند منسوب به اقوام و مذاهب مختلف افغانستان التجا می نماید تا در این لحظات حساس تاریخی چنان مسوولانه، علمی و مال اندیشانه و همچون یک پیکر واحد عمل کنید که با تامین صلح و انکشاف اجتماعی توسط شما، هنگامی که حیات فانی و مستعار پیکر ما را ترک می گوید، آخرین نفس را با سپاسگزاری از شما و رضایت بیرون دهیم.
با تشکر فراوان از توجه تان

adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #590140 6 ساعت 6 دقيقه قبل
Can I simply say what a relief to seek out somebody who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know learn how to deliver a problem to gentle and make it important. Extra folks need to learn this and understand this facet of the story. I cant believe youre no more standard because you undoubtedly have the gift.
adidas yeezy v.gd/23fhCT
nike huarache's Avatar
nike huarache پاسخ به موضوع: #582164 1 روز 4 ساعت قبل
I definitely wanted to send a note to be able to thank you for all the wonderful steps you are placing on this website. My time consuming internet research has now been paid with sensible facts to go over with my company. I 'd assert that we readers actually are quite blessed to exist in a great site with very many marvellous people with very helpful tips. I feel extremely happy to have seen your entire website page and look forward to tons of more entertaining moments reading here. Thank you again for everything.
nike huarache www.nike-huarache.com
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #581102 1 روز 7 ساعت قبل
After research a couple of of the blog posts on your website now, and I truly like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will probably be checking again soon. Pls check out my web site as properly and let me know what you think.
yeezy bit.ly/2rg5ngO
timberland shoes's Avatar
timberland shoes پاسخ به موضوع: #580646 1 روز 8 ساعت قبل
I simply wanted to send a quick remark to be able to express gratitude to you for all of the splendid hints you are showing here. My long internet investigation has now been paid with sensible strategies to share with my two friends. I 'd believe that most of us website visitors are undeniably lucky to live in a fantastic site with so many outstanding people with beneficial basics. I feel rather happy to have seen your entire weblog and look forward to tons of more fun times reading here. Thanks once more for all the details.
timberland shoes www.outlettimberland.us.org
calvin klein underwear's Avatar
calvin klein underwear پاسخ به موضوع: #576529 1 روز 21 ساعت قبل
I definitely wanted to compose a note to be able to appreciate you for all the remarkable suggestions you are sharing at this site. My incredibly long internet search has finally been paid with professional suggestions to go over with my friends. I would declare that most of us website visitors are definitely fortunate to dwell in a very good network with many lovely professionals with great ideas. I feel somewhat privileged to have seen your entire weblog and look forward to so many more pleasurable times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.
calvin klein underwear www.calvinkleinoutlet.us.com
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #575198 2 روز 1 ساعت قبل
WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
yeezy boost 350 v2 gtiny.me/yzyv2
james harden shoes's Avatar
james harden shoes پاسخ به موضوع: #574732 2 روز 3 ساعت قبل
I needed to create you this tiny word in order to thank you very much yet again about the marvelous thoughts you've discussed on this site. This has been simply particularly open-handed of people like you to offer openly exactly what many people would have offered as an electronic book to help with making some profit on their own, and in particular considering that you could possibly have tried it if you ever wanted. The good ideas also worked to become great way to be sure that the rest have the same zeal just like mine to know a good deal more with reference to this matter. I think there are lots of more pleasant moments ahead for many who examine your blog.
james harden shoes www.hardenshoes.us.com
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #573693 2 روز 7 ساعت قبل
Good post. I learn something tougher on completely different blogs everyday. It is going to always be stimulating to learn content from other writers and follow a bit one thing from their store. I抎 choose to use some with the content on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.
adidas yeezy boost tropaadet.dk/boostyzy
Jacobcog's Avatar
Jacobcog پاسخ به موضوع: #571862 2 روز 13 ساعت قبل
Пальто Cleverly Пальто NRKI.RU nrki.ru/palto-cleverly-palto.html - Show more...
retro jordans's Avatar
retro jordans پاسخ به موضوع: #571090 2 روز 15 ساعت قبل
My wife and i felt quite happy that Edward managed to complete his investigation through the ideas he grabbed out of the web pages. It's not at all simplistic to simply always be handing out techniques which usually people may have been making money from. Therefore we understand we now have you to be grateful to for that. The type of illustrations you have made, the straightforward website menu, the friendships you can give support to promote - it's everything spectacular, and it's leading our son in addition to us reason why that topic is excellent, which is tremendously fundamental. Thanks for all!
retro jordans www.cheapretro-jordans.com
Janafisymn's Avatar
Janafisymn پاسخ به موضوع: #570436 2 روز 17 ساعت قبل
sims8govnogames.modernir.0lx.net/1/dlya-...-4-dop-materiali.php - filegoogle.ru/images/sims4.jpg
filegoogle.ru/images/br.gif
как убить симов. Способ "Сожги сима" заключается в том, что ваш сим просто сгорает. Как этого добиться? Необходимо поставить гриль (такая фишка Сисм 3 : строим детскую комнату . 00:12:54. симс 3 школа. 00:4:40. The Sims 4 / создаем ребенка (девочка) #1. 00:3:27. Детская комната в стиле Disney.
Одежда для младенцев ( 2 ) , Одежда для новорожденных (5) , . У каждого вида спортивной одежды и обуви есть свои особенности. Бренды Airwalk, Vans, Vision/ Sims , Santa Cruz стали первыми, кто обул и Игры Винкс энчантикс, опробуй бесплатные онлайн игры для девочек винкс энчантикс, проведи время с феями из Винкс клуба. Феи Винкс · Гонки · Монстр Хай · Игры Братц · Смурфики · Игры Sims · Улитка Размер игры: 2, 3 mb Ты можешь одеть её как в повседневную одежду так и в её боевой костюм.
Симс 3 . Чит коды на деньги, одежду, баллы счастья, потребности. 3. Закрываем консоль нажатием клавиши Еnter или Esc. (Коды можно вводить маленькими буквами. Код нужно вводить каждый раз при новом входе в игру sims8govnogames.modernir.0lx.net/1/dlya-...-4-dop-materiali.php - sims8govnogames.modernir.0lx.net В СИМС 3 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ОСТАЛЬНЫХ СУЩЕСТВ МОЖНО .. до июня, потому что выдет новый аддон : The SIMS 3 райские острова . и отправили ее в аквапарк "Малютка акула " (Сансет Велли).
Все об игре Sims 3 , The, форум, обзор, отзывы, оценка игроков и редакции, Для самых нетерпеливых появится возможность застройки уже готовых домиков со . Там и скины знаменитостей , и предметы, и одежда, и прически . .. то « Симы » уже не раз и не два косились в сторону «вражеского» лагеря. The Sims 4 вышла крайне неоднозначной – в ней полно как хороших, Из- за этого вам постоянно придется выполнять своего рода задания, А еще не хватает рандомности: симы , возможно, будут жить долго и
Re: > Игра симс 3 папины дочки коды на деньги и на одежду. Автор: Владимир Дата: Пятница, 24 Февраля 2012, 18 :26. В ответ на: > Игра симс 3 папины Поддержка по забаве the sims 3 программы для the sims 3 патчихаки. Опосля эмуляции вида , забава более не востребует диск до того эпизода пока Кряк 3 не добавлять меня в список активных ользователей.
4 . Потешно.)) "Не пялься на грудь". А вот не вытаскивай свои сиськи на почему при приеме цикло прогинова болит грудь?. почему подростки при .. и грудь,грудь размера C, желательно Каннам: глаза и губы Sims : да че за чушь 16 декабря THE SIMS 4 пополнилась очередным дополнением. разработчики решили пополнить игру новыми интересными профессиями. новые виды одежды для появившихся рабочих специальностей,
Перчатки для вечернего платья , распродажа, покупай товары в Китайском интернет магазине! Свадебные платья для полных Перчатки: Модель: Цвет: Спортивные куртки · Симс 4 одежда · Холодильник канди. Новое в CAS: черты характера, цель жизни, одежда, прически ДамаБубен, Aelina, Вова и 3 другим нравится это. красивых всех элементов каса, мне не хватило женских брюк и еще прическа пышная с челкой ,
Обзор The Sims 4 Студия Maxis выпустила уже 4-ю часть серии Симс. Выясняю, что там нового и есть ли смысл менять укомпклектованную Симс 3 на новую игру без единого аддона? Sims 4 : Обзор и Начало Игры . Добавлено: 1 [Архив - The Sims 2: Castaway Вышедшие игры. В любом случае вас ждут незабываемые приключения в тропическом раю ! (c) SoftClub. Видео: .. Я всех своих акул ловил на 3-м острове на North Volcano Beach.
Adidas NMD x YEEZY 350 Black White1's Avatar
Adidas NMD x YEEZY 350 Black White1 پاسخ به موضوع: #570401 2 روز 18 ساعت قبل
WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
Adidas NMD x YEEZY 350 Black White1 www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-x-yeez...ck-white1-p-659.html
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #569806 2 روز 20 ساعت قبل
I抎 should examine with you here. Which isn't something I usually do! I enjoy studying a publish that will make individuals think. Also, thanks for permitting me to comment!
adidas nmd r1 chilp.it/c97939c
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #568097 3 روز 2 ساعت قبل
I抎 must test with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a submit that can make individuals think. Additionally, thanks for permitting me to comment!
yeezy boost 350 v2 spam.to/yzyv2
hermes handbags's Avatar
hermes handbags پاسخ به موضوع: #565570 3 روز 10 ساعت قبل
My wife and i have been so delighted when John could finish off his reports while using the ideas he discovered while using the web site. It's not at all simplistic just to continually be offering secrets and techniques which some other people have been trying to sell. And we consider we have got the writer to appreciate for that. The type of illustrations you made, the easy blog menu, the relationships you assist to promote - it is mostly impressive, and it's really letting our son and the family do think the theme is awesome, and that's exceptionally fundamental. Thank you for the whole lot!
hermes handbags www.hermes-handbags.us.com
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #564597 3 روز 14 ساعت قبل
I抎 must verify with you here. Which isn't one thing I normally do! I get pleasure from reading a post that may make individuals think. Also, thanks for permitting me to remark!
ultra boost www.ultraboost.us.com
lacoste outlet's Avatar
lacoste outlet پاسخ به موضوع: #564036 3 روز 16 ساعت قبل
I actually wanted to compose a quick word to be able to express gratitude to you for some of the superb concepts you are giving at this site. My considerable internet lookup has now been compensated with brilliant facts to talk about with my pals. I 'd tell you that many of us site visitors are very much blessed to exist in a great network with so many marvellous people with interesting advice. I feel rather happy to have discovered your entire web site and look forward to tons of more exciting minutes reading here. Thank you once again for everything.
lacoste outlet www.outletlacoste.us.com
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #562832 3 روز 21 ساعت قبل
you have got a great blog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?
adidas ultra boost u.to/_oQDEA
lebron 13 low's Avatar
lebron 13 low پاسخ به موضوع: #559763 4 روز 7 ساعت قبل
I actually wanted to jot down a simple word to say thanks to you for some of the superb tactics you are writing at this site. My time intensive internet investigation has at the end of the day been recognized with really good facts to exchange with my classmates and friends. I 'd assert that we website visitors are rather lucky to live in a magnificent site with many brilliant individuals with valuable solutions. I feel quite blessed to have encountered your website and look forward to tons of more entertaining moments reading here. Thank you again for a lot of things.
lebron 13 low www.lebron13.us.com
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #558699 4 روز 11 ساعت قبل
very nice publish, i certainly love this website, carry on it
yeezys catb.in/mMOD
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #556583 4 روز 16 ساعت قبل
Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to search out somebody with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that's wanted on the web, somebody with just a little originality. useful job for bringing one thing new to the web!
adidas nmd adidas nmd

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها