سازمان ملل متحد هفتاد و دوساله شد

آری همین سازمانی که امروز تهدید به کاهش کمک های ایالات متحده و اسرائیل می گردد، سالروز هفتادو دومین سالگره اش را سپری می کند.
قبل از ایجاد سازمان ملل متحد جامعۀ جهانی موسسۀ دیگری را بوجود آورده بود که بنام "جامعۀ ملل" یاد میشد این مؤسسه که در شرایط زورگویی های قدرت های وقت پا به عرصۀ وجود گذاشته بود، خود نیز پختگی بنیادی را حایز نبود و لذا در اوایل آغاز جنگ جهانی دوم از میان رفت

  سازمان ملل متحد که محصول نتایج و عواقب نابسامانی ها و جنگ های خانمانسوز – مخصوصاً دوجنگ جهانی اول (1914- 1918 )  و دوم (1939- 1945 ) بود، بعد از مساعی و تلاش های متواتر و پیهم که از سال های تقریباً آغاز جنگ دوم به راه افتاده بود،عروج خود را شکل می داد؛ "اعلامیۀ متحدین" – که بیانیۀ دولت های متحد ضد آلمان نازی بود، در 12 جون 1941 به نشر رسید که حصه ای از ماهیت مسودۀ "منشور ملل متحد" را حاوی بود، به دنبال آن "منشور اتلانتیک" که در بحر اتلانتیک میان دولانو روزولت رئیس جمهور امریکا و وینستون چرچیل به امضاء رسید، جزء دیگری برای منبع مسودۀ مربوط شناخته شد، سپس "اعلامیۀ ملل متحد" که تعهدی میان 26 دولت بود در اول جنوری 1942 به امضاء رسید، به دنبال آن کنفرانس های مسکو در 30 اکتوبر سال 1943 توسط چند دولت مقتدر وقت دایر و در یک سند مهم بر ایجاد یک سازمان جهانی تأکید گردید، متعاقباً در اول دسامبر 1943 استالین، روزولت و چرچیل در کنفرانس تهران برای ساختن یک مؤسسۀ جهانی تأکید به عمل آوردند، به تعقیب آن در کنفرانس های "دامبارتان اوکس" واشنگتن دی سی، متخصصان کشور های بزرگ وقت از 21 اگست تا 28 سپتامبر 1944 به تحقیقات و کار لازم پیرامون تشکیل موسسۀ مربوط تتبعات لازم را به اجرا گذاشتند، کار های حرفه یی این گروه کاری از 29 سپتامبر تا 7 اکتوبر 1944 در چوکات یک کمیسیون ادامه یافت، این همه مساعی به صورت  مسودۀ سندی  مشتمل بر 12 فصل که به طور عمده اهداف و اصول سازمان بین المللی مورد نظر را احتواء می نمود، به صورت یک پروژه طرح شد که مقاصد عمدۀ آن " چگونگی برقراری امنیت و صلح جهانی" و " همکاری اقتصادی و اجتماعی" میان کشور ها را مشخص می نمود.در طرح یا پروژۀ مسودۀ منشور ملل متحد مسؤولیت حفظ صلح و امنیت، برعهدۀ "شورای امنیت" گذاشته شد، که مرکب از پنج قدرت بزرگ وقت دنیا (ایالات متحدۀ امریکا، اتحاد شوروی، چین، انگلستان و فرانسه) بود، اما بنابر اینکه این پنج قدرت به صورت استثنایی و خلاف حق تساوی دول دارای "حق ویتو" باشند، پروژه مورد بحث به اختلاف رأی مواجه گردید و موضوع به کنفرانس "یالتا" محول شد.
در 11 فبروری 1945 کنفرانس یالتا تدویر یافت، که در آن امریکا، شوروی، انگلیس،حصه گرفتند، دولت وقت چین با تأئید پروژه از شرکت خود اطمینان داد. اما دولت فرانسه بدون تأئید قبلی پروژه، صرف شرکت خود در کنفرانس مربوط را اعلام نمود.
کنفرانس سانفراسیسکو که تقریباً آخرین مرحلۀ کاری برای تسوید و تصویب منشور سازمان ملل متحد می باشد در سال 1945 بالای موضوع به صورت جدی کار نمود.
 از 8 تا 21 فبروری 1945بیست کشور امریکای لاتین درمکسیکو ستی مجلس نموده و دو نکتۀ قابل اعتراض را مورد انتقاد قراردادند؛ یکی داشتن حق ویتوی پنج قدرت بزرگ و دیگرعدم تعارض سازمان های منطقوی موجود و دوام فعالیت آنها – که برای کشور های نامبرده اهمیت بشری داشت - . اما با آنهم مسودۀ مورد بحث یا پروژه و طرح منشور ملل متحد که در 19 فصل و111 ماده تدوین شده بود، در کنفرانس سانفرانسیسکو به تأریخ 25 جون 1945 به اتفاق آراء به تصویب رسید، "اساسنامۀ محکمۀ بین المللی عدالت" جزء تفکیک ناپذیر آن شناخته و قبول گردید. بعد از آن که دول بزرگ وقت مشتمل بر امریکا، شوروی، چین، انگلیس، فرانسه و دیگر کشور ها سند تصویبی منشور ملل متحد را به ادارۀ مربوط تسلیم نمودند، منشور ملل متحد نافذ یا لازم الاجرا شد وسازمان ملل متحد رسماً و عملاً ایجاد شده و شروع به فعالیت نمود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتوبر 1971 به وسیلۀ یک قطعنامه، روز 24 اکتوبر را "روز ملل متحد" 
نام گذاری کرده و آنرا قابل برگزاری دانست. 
افغانستان در ماه نوامبر 1946 به عضویت ملل متحد در آمد. 
سازمان ملل متحد به هدف حفظ صلح، امنیت و مناسبات اقتصادی و اجتماعی بین المللی بوجود آمد که از آن روز تا حالا تکامل و تحولات متعددی را در خود دیده است.
موسسات و تشکیلات اساسی سازمان ملل متحد از این قرار است:
1 – شورای امنیت که  حالا در حدود 15 عضو دارد که پنج عضو دائمی آن (امریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه ) دارای حق ویتو می باشند.
2 – مجمع عمومی : در واقع همانند یک پارلمان اجرای وظیفه میکند و اعضای آن سران دول و یا نمایندگان عالی رتبۀ کشور ها می باشند.
3 – محکمۀ بین المللی عدالت که وظیفۀ آن رسیدگی و حل اختلافات  حقوقی وغیر سیاسی  (اقتصادی، تجاری و...) دول است.
4 – شورای اقتصادی و اجتماعی
5 – سکرتریت: که مشمول سرمنشی ملل متحد نیز میگردد.  
6 – شورای قیمومیت.
موسسات فرعی سازمان ملل متحد:
کمیسیون های فرعی متعلق به مجمع عمومی
-    شورای حقوق بشر ملل متحد: این شوری قبلاً تا سال 2004 یک کمیسیون مثل سایر کمیسیون های ملل متحد بود اما از آن سال به بعد به حیث شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت می نماید. 
-    کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان
-    کنفرانس تجارت و توسعۀ ملل متحد
......
سازمان ملل متحد دارای موسسات تخصصی و منطقوی زیاد می باشد از جمله موسسۀ یونسکو  که جزء ارگان های مهم فرعی و تخصصی ملل متحد شمرده می شود.
ملل متحد و ارکان اصلی و فرعی آن در جهان مخصوصاً در کشور ما خدمات مهمی را انجام داده است، چه در زمان اشغال شوروی و جنگ آزادیبخش مردم با افغان ها کمک و مساعدت نموده است و چه بعد از سقوط نظام طالب ها افغانستان در اوایل در تحت مصونیت ملل متحد اداره می شده است.
اما سازمان ملل متحد به علت محل اجرای سیاست های سلطه جویانۀ بعضی از دول قدرتمند جهان در اجرای وظایفش فراز ونشیب های زیادی را طی کرده است مخصوصاً دولت های دارای حق ویتو از این صلاحیت غیر منصفانۀ خویش استفاده های نامناسب نموده اند؛ حتی تاحدی که مردم و عدالت خواهان جهان چند سال قبل نهضتی را آغاز نمودند که هدف آن توسعۀ اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد بوده است، این نهضت خواهان فسخ کامل حق ویتوی دول بزرگ گردیده و حتی فهرست مختصر دولی را که مستحق عضویت دائمی شورای امنیت  ملل متحد باشند نیز مفروض کرده بودند و خواهان آن بودند که اگر حق ویتو فسخ نمی شود، پس دول تازه وارد عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد نیز باید دارای صلاحیت ویتو باشند در آن فهرست فرضی اسمای دول جمهوری اتحادی آلمان، جمهوری هند، برازیل، مصر و... درج شده بود.
و گاهی هم نهضت های بوده اند که به خاطر زیاده روی های ایالات متحدۀ امریکا درسازمان متحد، خواهان تغییر مقر سازمان ملل متحد – که فعلاً در نیویارک امریکا است -  به کشور و محل دیگر می گردیده اند.  
ایالات متحدۀ امریکا از مدت ها به این سو کمک های خویش را به سازمان فرهنگی ملل متحد"یونسکو" قطع نموده است و حالا بنابر روش های مغایر خواست امریکا، رئیس جمهور آن "دونالد ترامپ"  و دولت اسرائیل که متحد او می باشد مصمم اند از عضویت یونسکو خارج شوند.
همچنان رئیس جمهور نامبرده تصمیم دارد کمک هایش را به ملل متحد کاهش دهد تا به وسیلۀ وارد کردن این فشار آن سازمان را آمادۀ محل اجرای سیاست های خویش قراردهد.
سازمان ملل متحد فعلی علی الرغم نقاط ضعف جدی، در طول موجودیت خود در مرحله ای قرار دارد که هیچ وقتی  همانند حالا به این حد تمایلات انسانی نه داشته است. این سازمان در وضع فعلی خود از سوی عناصر انسان دوست و ترقی خواه دول رو به انکشاف حمایت و پشتیبانی می شود . 

پایان

adidas ultra's Avatar
adidas ultra پاسخ به موضوع: #583425 1 روز 31 دقيقه قبل
That is the appropriate weblog for anyone who desires to find out about this topic. You notice a lot its almost laborious to argue with you (not that I truly would need匟aHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, just great!
adidas ultra tinylink.in/ultrausc
Adidas NMD XR1 Camouflage Main Blue's Avatar
Adidas NMD XR1 Camouflage Main Blue پاسخ به موضوع: #580563 1 روز 9 ساعت قبل
This site can be a walk-by for all the information you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l positively discover it.
Adidas NMD XR1 Camouflage Main Blue www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-xr1-ca...main-blue-p-511.html
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #580460 1 روز 9 ساعت قبل
I discovered your blog site on google and examine just a few of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to studying more from you later on!?
yeezy shoes is.gd/WKg6iO
hermes belts for women's Avatar
hermes belts for women پاسخ به موضوع: #578950 1 روز 14 ساعت قبل
I intended to write you the very small word to help say thank you again for all the awesome views you've shared in this case. This is quite generous of people like you to offer publicly all a lot of folks would've sold as an e-book in order to make some cash for themselves, especially since you could possibly have tried it in case you decided. The suggestions also served like a easy way to fully grasp that some people have the same desire just as my very own to understand good deal more around this problem. I'm certain there are several more pleasant occasions in the future for individuals that read carefully your blog.
hermes belts for women www.hermes-belt.co.uk
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #578800 1 روز 14 ساعت قبل
very good submit, i definitely love this web site, keep on it
yeezy boost 350 bit.ly/2rRrugi
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #577590 1 روز 18 ساعت قبل
Needed to write you this little bit of remark to finally say thank you over again over the unique advice you have discussed here. This is simply remarkably open-handed with people like you to provide openly exactly what most people could possibly have supplied as an e book to make some money for themselves, notably given that you might well have tried it if you desired. These smart ideas as well worked to become good way to recognize that someone else have similar interest just like my own to realize lots more pertaining to this matter. I am certain there are numerous more pleasurable moments up front for many who browse through your site.
michael kors handbags www.michael-kors-handbags.org.uk
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #574641 2 روز 4 ساعت قبل
This is the fitting weblog for anybody who needs to seek out out about this topic. You understand a lot its nearly onerous to argue with you (not that I really would want匟aHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!
yeezy boost 350 v.gd/W5Ns3g
nike air force 1's Avatar
nike air force 1 پاسخ به موضوع: #573097 2 روز 9 ساعت قبل
I precisely desired to appreciate you again. I am not sure the things I would have tried without the entire ideas provided by you relating to that topic. It truly was a real traumatic concern in my circumstances, however , coming across the professional approach you solved it made me to jump with fulfillment. I'm happy for your work and thus have high hopes you know what a great job you are getting into instructing some other people with the aid of a site. More than likely you have never encountered any of us.
nike air force 1 www.nikeairforce1.us.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #572980 2 روز 9 ساعت قبل
After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you'll be able to remove me from that service? Thanks!
yeezy boost urlr.be/short/yzyinc
kyrie irving shoes's Avatar
kyrie irving shoes پاسخ به موضوع: #572000 2 روز 12 ساعت قبل
I wish to express my thanks to this writer for rescuing me from this particular trouble. After researching throughout the the web and obtaining ways that were not helpful, I was thinking my entire life was done. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you've solved through your good post is a serious case, as well as the kind that could have adversely affected my career if I hadn't encountered your web page. Your own personal training and kindness in controlling all things was invaluable. I don't know what I would've done if I had not come across such a subject like this. I can also now look forward to my future. Thanks for your time very much for the impressive and effective help. I will not think twice to recommend your web sites to any individual who will need guidance about this subject matter.
kyrie irving shoes www.kyrieirving-shoes.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #569260 2 روز 22 ساعت قبل
Nice post. I study one thing tougher on totally different blogs everyday. It can always be stimulating to learn content material from other writers and follow just a little one thing from their store. I抎 want to make use of some with the content material on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l give you a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.
adidas nmd u.to/0JYAEA
balenciaga sneakers's Avatar
balenciaga sneakers پاسخ به موضوع: #567496 3 روز 4 ساعت قبل
I would like to express my love for your generosity in support of women who absolutely need guidance on the niche. Your real commitment to passing the solution all around had been rather powerful and has all the time empowered guys and women like me to reach their objectives. Your amazing warm and friendly hints and tips implies this much to me and still more to my fellow workers. Thanks a lot; from everyone of us.
balenciaga sneakers www.balenciagasneakers.com
asics sneakers's Avatar
asics sneakers پاسخ به موضوع: #566387 3 روز 8 ساعت قبل
I precisely needed to say thanks all over again. I'm not certain what I would've made to happen in the absence of the entire creative concepts discussed by you relating to that concern. It has been a troublesome setting for me, however , taking note of your skilled way you managed it forced me to cry for fulfillment. I will be happier for the assistance and then expect you find out what a powerful job you happen to be undertaking teaching many people all through your webblog. More than likely you haven't encountered any of us.
asics sneakers www.asicsrunningshoes.us.org
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #563970 3 روز 16 ساعت قبل
Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to search out any individual with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is needed on the net, somebody with a bit originality. helpful job for bringing something new to the internet!
yeezy boost spam.to/yzyboost
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #562175 3 روز 23 ساعت قبل
Thanks a lot for providing individuals with remarkably brilliant opportunity to read articles and blog posts from here. It is often so terrific and as well , packed with a good time for me and my office friends to visit your website more than 3 times every week to see the fresh secrets you will have. And lastly, I'm just at all times contented with your extraordinary creative ideas you serve. Selected 4 points in this posting are undoubtedly the best I've ever had.
nmd www.adidasnmds.com
nike air max 2017's Avatar
nike air max 2017 پاسخ به موضوع: #560834 4 روز 4 ساعت قبل
A lot of thanks for your own labor on this site. Kim really likes getting into research and it is obvious why. We know all relating to the powerful means you render rewarding tricks by means of this website and as well inspire participation from the others on that theme then our favorite princess has been learning a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You are carrying out a remarkable job.
nike air max 2017 www.nike-airmax2017.us.com
adidas ultra boost 3.0's Avatar
adidas ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #557960 4 روز 13 ساعت قبل
There are some attention-grabbing closing dates on this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There's some validity however I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as nicely
adidas ultra boost 3.0 lovebyt.es/ultraus
adidas stan smith's Avatar
adidas stan smith پاسخ به موضوع: #555614 4 روز 19 ساعت قبل
My spouse and i were absolutely ecstatic when Jordan managed to finish up his survey with the ideas he grabbed when using the blog. It's not at all simplistic to simply be giving for free tricks that many some others may have been making money from. And we also fully understand we've got the website owner to appreciate for that. These illustrations you made, the easy blog menu, the relationships you can make it possible to instill - it's got all spectacular, and it's helping our son in addition to the family know that the topic is satisfying, and that is extremely serious. Many thanks for all the pieces!
adidas stan smith www.adidasstansmith.uk
Kanye West shoes's Avatar
Kanye West shoes پاسخ به موضوع: #555428 4 روز 20 ساعت قبل
An interesting discussion is value comment. I feel that you should write extra on this topic, it might not be a taboo topic however generally individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
Kanye West shoes Kanye West shoes

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها