اشاره ای به برخی از منابع بررسی اسلام شناسی مضمون سوم

در پی انتشار دوقسمت از این بررسی ها درهفته های پيش، در وئب سایت خوشه وخراسان زمین وویژه وفیس بوک، پیش از هر بار ديگری با ایميل ها وتلفن های متعدد خوانندگانی فیس بوک روبرو شدم که از يکسو مرا به لطف نواخته واز اين که پرونده «خشونت دراسلام» را گشوده ام، تشکر نمودند.

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها