وقایع افغانستان از 2001 تا 2014میلادی (بخش 92)

کرزی و " برادران " پاکستانی اش      
قبل ازآنکه به پایانِ این فصل نزدیک شویم، باید بگوییم که دردرازنای سیزده سال حکومتِ حامد کرزی، حضورِنیروهای خارجی وبیداد گریهای تروریسم درخاکِ افغانستان،

روابطِ سیاسی دو کشور(افغانستان و پاکستان) خیلی نوسانی بوده و علی رغمِ رفت و برگشتِ مکررِ رؤسای جمهوری، هیأتهای بلند رتبۀ حکومتی، دید و وادیدها و اظهارِسخنانِ ملاطفت آمیزو دپلوماتیک میان آنها و میانجیگریهای دیگران، تنشها، لغزشها، محدودیتها و حتا برخورد های لفظی و نظامی نیز ظرف ده سال میان دو کشورتداوم داشت. چنانکه تسلسل رویداد ها نشان دادند،  زورگویی، بی حرمتی، تجاوزِنظامی، اظهاراتِ خصمانه و تلاشهای افتراق آمیزِمختلف، همیشه و پیوسته ازسوی حکومت مدارانِ پاکستانی علیه دولت مدارانِ افغانستان صورت گرفت. ولی، بالعکس، رییس جمهورافغانستان باساسِ ملحوظاتِ خاصی که نزد خودش موجود بود، غالباً ازدر ِ مدارا، تضرع و " برادر" خواندنهای مکرردربرابرِحکومت مدارانِ پاکستانی پیش آمد. تا آنجا که حتا  موشک پرانی های آشکارِ چندین ماهۀ جانب پاکستان بالای قلمرو افغانستان را که ویرانی و تلفات ِجانی زیادی در قبال داشت و یک اقدام ِتجاوزی آشکارعلیه تمامیتِ ارضی کشور بود، " افواه " خواند و واکنشی ازخود بروز نداد. اگرگاهی روی فشارهای سنگینِ سیاسی وغوغای افکارِعامه، سخنی جدی علیه رهبرانِ پاکستانی گفت، روزدیگر، در صددِ جبرانِ آن برآمد.
بیخردانه ترین پاسخی را که حامد کرزی، طی یک گفت وشنید تلویزیونی در برابر خبرنگارپاکستانی درکابل ارائه نمود، این بود که وقتی خبرنگارازوی پرسید " هرگاه امریکا بخواهد علیه پاکستان اقدام نظامی بعمل آورد، شما درکنارکدام کشور (امریکا یا پاکستان) قرارخواهید گرفت، کرزی درحالیکه تلاش داشت پاسخ او را بگونۀ شکسته و ریخته به  زبان " اردو" بدهد، دستش را به سینه بُرده گفت :" درآن صورت، درکنارپاکستان خواهیم ایستاد ."
کرزی این سخنان خلاف فن دپلوماتیک و مغایرمنافع ملی مردم افغانستان رادرحالی ارائه میکرد که  نظامیانِ پاکستانی، صوبه داران و وزرای آن، به شمولِ ملا ها و مفتی ها ی آن کشور، علاوه از تهدید های نظامی و تروریستی، دربسا موارد، چهارچوبِ اخلاقِ دپلوماتیک و نزاکت های همسایه داری را شکستانده علیه افغانها  و حکومتِ افغانستان دهن به طعن و لعن هم گشودند ودرارتباط با حمایت های شان از تروریسم و دخالتهای آشکار و پنهانِ شان درامورِ داخلی افغانستان، به دروغ پراگنی ها واظهارات و اتهاماتِ عجیبی متوسل شدند. اینهمه درحالی بود که افغانستان و مردمش هنوزاز زیرِبارِ طاقت فرسای جنگهای سی ساله قد راست نکرده و هنوز پیکرِ فرزندانِ این کشور، همه روزه درخاک و خون می غلتید و روی اندکترین آرامش را ندیده بودند. 
این گستاخی ها و بیهوده گویی های جانبِ پاکستان علیه افغانستان تا بدانجا گسترش یافت که مثلاً، عمران خان که چند سال را صرفاً به کرکت بازی درپاکستان سپری نموده بود و پسانها دراثرِتحریک و تبلیغ ِمنابع ِداخلی و انگلیسی و یا به منظورآنکه به اصطلاح عریضه سپید نماند، اقدام به تأسیسِ حزبی بنام " تحریک ِانصاف " نمود، در اوایلِ سال 2013م، یعنی درجریانِ کمپاینِ انتخاباتی اش درصوبۀ سرحد، با بی حیایی کامل گفت که "  هرکسی که در افغانستان علیه نیرو های خارجی و {دولتی} می جنگد، در حقیقت جهاد میکند "، یعنی به اساسِ سیاستِ حاکم درحزبِ " تحریکِ انصاف " کرکت بازپاکستانی، گویا عملِ انتحاری و انفجاری قاتلانه علیه مردم افغانستان،  " جهاد " است و هیچ مانعی هم نمی شناسد.  
منبع وزارتِ امورِخارجۀ افغانستان، دربرابرِ چنین اظهارات وقیحانه، مانند همیشه سکوت اختیار نمود و اما، " شورای علمای افغانستان "، طی صدورِاعلامیه یی تذکر داد که " درامتِ اسلامی، مراجع معتبرِ فتوا ها معلوم هستند و هرکس و ناکس و هر دهان و زبان، این صلاحیت و اهلیت را ندارد که در موردِ قضایای مهم ِاسلامی فتوا بدهند، مانند بازیکنان کریکت و . . . " 
تنها درماه های اولِ سال 1392 خورشیدی بود که گزارشهایی مبنی برپیشروی نظامی ارتشِ پاکستان بسوی غربِ خطِ " دیورند" و تأسیسِ " پوسته " ها یا دیده بانهای سرحدی، آنهم درقلمرو افغانستان به روی رسانه های داخلی درج گردیدند. یکی ازآن " پوسته " ها، گفته شد که درمنطقۀ " گوشته " و دربلندیهایی بنام " سلاله " درنزدیکی های جلال آباد ازسوی پاکستانیها بنا یافته بود. چون این موضوع نه تنها درسطح رسانه ها، بلکه درپارلمان و حلقاتِ سیاسی – اجتماعی دیگرنیز با جدیت مطرح گردید، بنابرآن، حامدکرزی، پس ازتشکیلِ جلسۀ امنیتی درارگِ جمهوری، به وزارتخانه های دفاع وخارجه دستور داد تا درقسمتِ برداشتنِ " پوسته " های ساختِ ارتشِ پاکستان درنواحی مرزی افغانستان، اقدام بعمل آورند. درجریانِ این بگومگوها بود که رییسِ دفترِ حامدکرزی (کریم خرم) لب به سخن گشوده به رسانه ها گفت که مقام های ناتو، حدودِ ده تا دوازده " پوسته " سرحدی را که دراوایلِ سالهای 2001م دراختیارگرفته بودند، آنها را پس ازمدتی، بدونِ استیذانِ جانبِ افغانستان، به ارتشِ پاکستان سپرده اند. متعاقباً سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که دراین مورد، با مسوولانِ ناتوگفت و گو خواهند نمود. هنوزنتیجۀ این "گفت وگوها" روشن نشده بود که درهفتۀ اولِ ماه می 2013م خبرهایی ازسوی منابع افغانی انتشاریافتند مبنی براینکه مؤظفینِ امنیتی افغانستان دریک اقدام ِدلیرانه وپس ازآنکه نیروهای ارتشِ پاکستان بالای موضع آنها شلیکِ مرمی نمودند، بسوی مواضع دشمن یورش برُده آنان را به عقب نشینی وادارنمودند. گفته شد که در این برخوردِ مسلحانه، یک سربازِ افغان بنام " محمد قاسم " به شهادت رسیده ودو تنِ دیگرزخمی شده اند. گزارشها همچنان بیان داشتند که پاکستانیها هشت تن از سربازانِ شان را از دست دادند.
همین اکنون که این سطور رقم زده میشوند، وضعیت ِسیاسی و امنیتی افغانستان و کشورهای منطقه نه تنها بی ثبات است، بلکه ابرهای تیرۀ وقایع خونین تر درآسمانِ کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان درگردش میباشد. روابط میان ایران و امریکا و حتا ایران و بریتانیا دراین اواخربه سوی بدگمانی و خصومت ورزی بیشتر(غالباً نا مریی) و تقابلِ نظامی احتمالی سیرمیکند. سازمان ملل بروفقِ ارادۀ ابرقدرت امریکا، دراین شب و روز تعزیراتِ اقتصادی را علیه رژیم جمهوری ایران وضع کرده و این اقدامات، هنوزهم دوام دارد. مقام های جمهوری اسلامی ایران نیزگهگاهی سخن ازانسدادِ نظامی " تنگۀ هرمز" در خلیچ فارس ویا (درصورت لزوم)، موشک بارانِ قرارگاه های نیروهای امریکایی درغربِ افغانستان میزنند. یعنی میخواهند بگویند که شاهرگِ حیاتی امریکا در ارتباط به انتقالِ نفت ازخاورِ میانه به سوی امریکا را قطع خواهند کرد ویا با نیرو های مسلح امریکایی درخاکِ افغانستان درتقابل خواهد افتاد. این اولتیماتوم ها درحالی بجانبِ امریکا تحویل داده میشدند که دکترینِ " جمی کارتر" رییس جمهورِ اسبقِ ایالات متحده چنین صراحت داشته و هنوز هم بحالِ خودش باقیست : " هرتلاشی توسط  یک نیروی خارجی در جهت ِکسبِ کنترول ِمنطقه { شامل تنگه ی هرمز، باب المندب و بنادرِ پاکستان وبحرِهند}  بعنوان ِتهاجم علیه منافع حیاتی امریکا محسوب  گشته و طبعاً به هر وسیله ی ضروری  از جمله نیروی نظامی دفع خواهد گشت . " 
پس، اگرجمهوری اسلامی ایران واقعاً روزی بخواهد  تنگۀ هرمز را به روی کشتی های نفت کشِ امریکایی ببندد، خواننده میتواند حدس بزند که چه مصیبتِ بزرگ و مهار نشدنی درمنطقۀ خلیج فارس بوجود خواهد آمد ؟ و یا درصورتِ موشک بارانِ مناطقِ غربی افغانستان توسط جمهوری اسلامی ایران، چه قیامتی بالای مردم این سرزمین برپا خواهد نمود؟
روابط ِعادی و دوستانۀ دراز مدت پاکستان با امریکا نیزآن گرمی های قبلی را (لااقل درحال حاضر) از دست داده و بحالتِ تشنجِ نسبی، لجَ بازی وانتقام کشَی درآمده است، اسراییل آماده گی می گیرد تا بمجردِ رسیدنِ لحظات ِموعود و طبعاً با همکاری و موافقتِ ضمنی یا مستقیمِ  ابرقدرتِ امریکا و انگلیس بالای تأسیساتِ نظامی وهسته یی ایران حملاتِ تند و ویرانگرانۀ هوایی انجام دهد. چین، ایران و روسیه ازحضورِ درازمدت ِابرقدرت امریکا درخاکِ افغانستان که باساس امضای پیمانِ استراتژیک صورت خواهد گرفت، سخت نگران اند وبهمین اساس، درفشرده سازی صفوفِ خویش قدم به قدم می افزایند. هندوستان بعنوانِ کشورِ پهناورِآسیا و رو به رشدِ سریع اقتصادی، در تقابلِ نسبی رقابت آمیزبا چین و پاکستان قراردارد. خیزشهای مسلحانۀ کشورهای عربی و اعتراضاتِ داخلی که ازسرزمینِ تونس آغازیافت و تا کنون که این سطور نگاشته میشوند، ادامه دارند، رژیمِ رجعت گرای عربستان سعودی را سخت دست و پاچه ساخته بود. چنانکه، دامنۀ اعتراضها و مخالفت ها و تظاهراتِ مردم ِعربستان سعودی علیه رژیمِ مستبدِ آن کشوردرهمین سالها و ماه ها مشهود ترازپیش گردیده است. مقام های سعودی نیز بخاطرآنکه ازیکطرف افکارعامۀ آن کشوررا ازمخالفتهای سیاسی علیه خودشان منحرف سازند و ازسوی دیگر، کشورهای خاورمیانه را البته با همسویی مخفی اسراییل وحامیانِ بزرگِ آن به خون و آتش بکشند، بصورت جنون آمیزی دست بدامانِ گروه های تروریستی تحتِ حمایت خویش گردیده با مصرف ملیونها دالرو دینار، آنها را مسلح نموده به لبنان، سوریه، یمن، قطر، چچن، افغانستان، پاکستان وسایرِنقاط ِجهان میفرستند. درچنین یک وضعیتِ بحرانی، متأسفانه افغانستان که متحملِ ضرباتِ کاری ناشی ازآن همه رقابت ها، خصومت ورزیها و آشفته گی ها میشود، زیانهای جبران نا پذیری را نصیب خواهد شد. مثلاً، عربستان سعودی، علاوه ازآنکه ازناحیۀ اقتصادی درمنطقه وبخصوص درافغانستان اهداف و مقاصدِ خاصِ خودش را داشت ودارد، از رهگذرِ مذهبی نیز، سخت درصددِ ترویج و گسترشِ وهابیت دراین سرزمین میباشد که تبلورِآن، بگونۀ عاجل و آشکار، ایجاد و تمویلِ مالی گروه ها و سازمان های متعددِ وهابی – سلفی خونریز و ستیزه جو است تا ازیکطرف مذهبِ وهابیت را از پاکستان تا افغانستان و آسیای میانه و عراق و . . .  بست دهد وازسوی دیگر، بتواند با استفادۀ ابزاری ازگروه های وهابی تروریستی، مانع نفوذِ انقلابِ نوع جمهوری اسلامی ایران به قلمرو سعودی گردد و درعین حال، با ضربه زدن به هستی و حیاتِ اهل تشیع درنقاط ِمختلفِ دنیا، به جمهوری اسلامی ضربِ شستی نشان دهد. چنانکه  جنگ هردو کشور (ایران و عربستان سعودی) چه درسالهای جهادِ ضد ِقشونِ روسی، چه دورانِ امارت اسلامی گروه طالبان و چه در سیزده سال پس ازسقوطِ گروه مذکور، همواره درخاکِ افغانستان صورت گرفته و میگیرد. (جنگِ هولناک و خونینِ افشارِ کابل درسالهای پس از 1992م، محاصرۀ اقتصادی بامیان، قتلِ عام ِهزاره های مقیم یکاولنگ، قتلِ نهُ تن ازدپلوماتهای ایران درمزار، کشتار های گسترده و بیرحمانه در مزار و اینک، انفجارِ خونین درمیانِ عزاداران ِاهلِ تشیع در روزعاشورا درشهرهای کابل، مزار، قندهار و کنُرو بد ترازهمه، درمساجد وتکایای اهل تشیع، میتواند نمونه هایی ازاین جنگِ مذهبی دو کشور درخاکِ افغانستان باشد) همچنان، اثراتِ منفی جنگِ رقابتی میان هند و پاکستان که متأسفانه درخاکِ افغانستان انجام داده میشود، مسلماً جان شهروندانِ کشورِما درمیان دود وآتشِ آن قربانی شده و خواهد شد. همانطوریکه  جنگِ دو ابرقدرت (امریکا و شوروی) درمیدانِ افغانستان ازسالهای 1979 تا 1989م جانِ دوملیون انسانِ این سرزمین را گرفت و کلیه دار و ندارِ مملکت ما را به نا بودی کشانید. اگرامریکا پایگاه های نظامی دایمی اش درخاکِ افغانستان را ایجاد کند و بصورت درازمدت دراین کشورباقی بماند، بدون تردید، دودِ ناشی از رقابت های آشکار و پنهانِ " سازمان همکاریهای شانکهای"، فعالیتهای اطلاعاتی و تخریبی جمهوری اسلامی ایران دربرابرِ حریف قدرتمندِ جهانی شان (امریکا)، دشمنی ها و کین توزیهای مقام های پاکستانی و طبعاً اقداماتِ اطلاعاتی و ماجرا جویانۀ امریکا علیه کشورهای متذکره، یکبارِ دیگر دیده و دماغ ِاهالی سر زمینِ افغانستان را مکدر خواهد کرد. 
استفادۀ ابزاری و سود جویانۀ مقام های پاکستانی از وجودِ گروه های مذهبی افراطی و طالبان و فرستادنِ آنان به سوریه (غالباً با موافقت و یا با دستور ِمقام های امریکایی) تازه گی نداشت ؛ زیرا قبل ازآن نیزپاکستانی ها افراد و گروه های " مجاهد " و جنگجویان ِمسلحِ افغانی و غیرِافغانی را پس ازآموزش های تروریستی، ازخاکِ پاکستان به اقصی نقاط ِجهان فرستاده اند.
(ادامه دارد ) 

yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #587616 12 ساعت 46 دقيقه قبل
I discovered your blog website on google and check a number of of your early posts. Proceed to keep up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking forward to studying more from you afterward!?
yeezy boost 350 v2 is.gd/0TjtFz
nike air max 90's Avatar
nike air max 90 پاسخ به موضوع: #584352 21 ساعت 30 دقيقه قبل
I and also my pals ended up looking at the best thoughts found on your web page while suddenly got a terrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. These ladies are actually so passionate to study all of them and already have in truth been tapping into those things. Appreciation for genuinely indeed accommodating and also for figuring out some impressive ideas most people are really desirous to know about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.
nike air max 90 www.airmax90.us.org
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #581181 1 روز 7 ساعت قبل
Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx
yeezy boost 350 v2 u.to/QzT_Dw
nike huarache's Avatar
nike huarache پاسخ به موضوع: #580785 1 روز 8 ساعت قبل
I am commenting to let you understand what a fantastic encounter my friend's daughter had checking the blog. She figured out so many details, with the inclusion of what it is like to possess a marvelous giving mood to make the others just know precisely some hard to do things. You undoubtedly exceeded my expectations. Thanks for supplying the invaluable, dependable, edifying and even easy guidance on that topic to Jane.
nike huarache www.nike-huarache.com
adidas eqt's Avatar
adidas eqt پاسخ به موضوع: #577012 1 روز 20 ساعت قبل
I needed to write you a very small observation to finally thank you over again for the extraordinary techniques you have documented at this time. This is so extremely generous with you giving extensively what a number of us would've supplied as an e book to help with making some bucks on their own, notably since you might have done it in case you decided. These things additionally served to become a good way to fully grasp the rest have a similar dreams similar to mine to figure out more and more regarding this condition. I am certain there are millions of more fun moments ahead for individuals who view your site.
adidas eqt www.adidas-eqt.us.com
adidas ultra's Avatar
adidas ultra پاسخ به موضوع: #575270 2 روز 1 ساعت قبل
I used to be very happy to search out this internet-site.I wanted to thanks to your time for this excellent read!! I definitely having fun with each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.
adidas ultra tinylink.in/ultrausc
roshe run's Avatar
roshe run پاسخ به موضوع: #574869 2 روز 3 ساعت قبل
I simply wanted to appreciate you again. I'm not certain what I would've implemented in the absence of the hints shared by you over my area. It was a hard crisis for me, however , encountering a professional form you managed it took me to leap with happiness. I am grateful for the support and as well , hope that you recognize what a powerful job that you are putting in teaching the rest through your web site. Most probably you've never come across any of us.
roshe run www.rosherun.us.com
Adidas Originals NMD XR1 Olive's Avatar
Adidas Originals NMD XR1 Olive پاسخ به موضوع: #573516 2 روز 8 ساعت قبل
Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I am experiencing challenge with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx
Adidas Originals NMD XR1 Olive www.adidas-nmds.us.com/adidas-originals-...xr1-olive-p-358.html
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #572606 2 روز 11 ساعت قبل
There's noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice factors in options also.
adidas nmd r1 chilp.it/c97939c
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #571466 2 روز 14 ساعت قبل
I have to show appreciation to the writer just for rescuing me from this type of condition. Because of browsing through the online world and seeing thoughts which were not powerful, I believed my life was gone. Living devoid of the solutions to the difficulties you've resolved through this post is a critical case, as well as the ones which could have badly affected my entire career if I had not noticed your web site. Your own personal mastery and kindness in controlling a lot of things was tremendous. I don't know what I would've done if I had not come across such a thing like this. I am able to at this point relish my future. Thank you very much for the specialized and sensible help. I won't think twice to refer your blog to any individual who would like direction on this matter.
yeezy boost 350 v2 www.yeezy-boost350.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #569867 2 روز 20 ساعت قبل
There are some fascinating closing dates in this article but I don抰 know if I see all of them heart to heart. There's some validity but I'll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely
yeezy boost 350 gul.ly/7u2s9
calvin klein underwear's Avatar
calvin klein underwear پاسخ به موضوع: #569474 2 روز 22 ساعت قبل
I as well as my guys were checking out the excellent points located on your web page while before long came up with an awful feeling I never expressed respect to the web site owner for those secrets. Most of the men appeared to be for this reason thrilled to read through all of them and already have quite simply been loving those things. We appreciate you genuinely simply helpful as well as for selecting this form of beneficial information millions of individuals are really needing to learn about. Our sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.
calvin klein underwear www.calvinkleinoutlet.us.com
adidas ultra boost 3.0's Avatar
adidas ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #567036 3 روز 5 ساعت قبل
very good submit, i certainly love this website, keep on it
adidas ultra boost 3.0 gtiny.me/ultrausc
harden shoes's Avatar
harden shoes پاسخ به موضوع: #565906 3 روز 9 ساعت قبل
My wife and i got so delighted when Michael managed to complete his basic research because of the ideas he got in your web pages. It's not at all simplistic to simply be giving away key points that many some others may have been trying to sell. So we realize we need the writer to give thanks to because of that. The entire illustrations you have made, the easy blog navigation, the relationships you will help to create - it's everything great, and it's letting our son and our family reckon that that situation is cool, which is extremely pressing. Thanks for all the pieces!
harden shoes www.hardenshoes.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #564684 3 روز 14 ساعت قبل
This website online can be a stroll-by for all of the information you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l positively uncover it.
adidas nmd piep.net/nmdcom
jordan 12's Avatar
jordan 12 پاسخ به موضوع: #564184 3 روز 15 ساعت قبل
Thank you so much for giving everyone a very splendid opportunity to check tips from this blog. It's always so brilliant and jam-packed with amusement for me and my office acquaintances to search your website minimum three times in a week to read through the fresh items you have got. And of course, I'm also always fascinated for the remarkable solutions you serve. Certain two areas in this post are unequivocally the most beneficial I have had.
jordan 12 www.jordan12.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #561618 4 روز 1 ساعت قبل
This site can be a stroll-via for all the data you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l undoubtedly discover it.
yeezy shoes catb.in/z72l
moncler UK's Avatar
moncler UK پاسخ به موضوع: #560142 4 روز 6 ساعت قبل
I and also my friends have already been viewing the great ideas located on the website while unexpectedly I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those strategies. My men ended up totally warmed to study them and already have quite simply been having fun with them. Many thanks for genuinely really helpful and for pick out variety of awesome tips millions of individuals are really desirous to know about. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.
moncler UK www.monclerjacketsoutlet.org.uk
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #558779 4 روز 11 ساعت قبل
I抦 impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that抯 both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not sufficient people are talking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled across this in my search for something relating to this.
yeezy boost bit.ly/2sT510O
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #558156 4 روز 12 ساعت قبل
My husband and i ended up being really thrilled when Jordan managed to complete his reports because of the precious recommendations he acquired out of the site. It is now and again perplexing to simply possibly be giving away instructions that many people could have been selling. And we all realize we now have the website owner to be grateful to for this. All the explanations you've made, the easy blog menu, the friendships you can assist to create - it's everything impressive, and it is facilitating our son in addition to our family believe that the content is fun, which is certainly especially mandatory. Many thanks for all the pieces!
yeezy shoes www.yeezy-shoes.org.uk
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #554495 4 روز 22 ساعت قبل
Hey! I simply wish to give a huge thumbs up for the nice info you've gotten right here on this post. I shall be coming again to your blog for extra soon.
adidas nmd adidas nmd

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها