وقایع افغانستان از 2001 تا 2014میلادی (بخش 92)

کرزی و " برادران " پاکستانی اش      
قبل ازآنکه به پایانِ این فصل نزدیک شویم، باید بگوییم که دردرازنای سیزده سال حکومتِ حامد کرزی، حضورِنیروهای خارجی وبیداد گریهای تروریسم درخاکِ افغانستان،

روابطِ سیاسی دو کشور(افغانستان و پاکستان) خیلی نوسانی بوده و علی رغمِ رفت و برگشتِ مکررِ رؤسای جمهوری، هیأتهای بلند رتبۀ حکومتی، دید و وادیدها و اظهارِسخنانِ ملاطفت آمیزو دپلوماتیک میان آنها و میانجیگریهای دیگران، تنشها، لغزشها، محدودیتها و حتا برخورد های لفظی و نظامی نیز ظرف ده سال میان دو کشورتداوم داشت. چنانکه تسلسل رویداد ها نشان دادند،  زورگویی، بی حرمتی، تجاوزِنظامی، اظهاراتِ خصمانه و تلاشهای افتراق آمیزِمختلف، همیشه و پیوسته ازسوی حکومت مدارانِ پاکستانی علیه دولت مدارانِ افغانستان صورت گرفت. ولی، بالعکس، رییس جمهورافغانستان باساسِ ملحوظاتِ خاصی که نزد خودش موجود بود، غالباً ازدر ِ مدارا، تضرع و " برادر" خواندنهای مکرردربرابرِحکومت مدارانِ پاکستانی پیش آمد. تا آنجا که حتا  موشک پرانی های آشکارِ چندین ماهۀ جانب پاکستان بالای قلمرو افغانستان را که ویرانی و تلفات ِجانی زیادی در قبال داشت و یک اقدام ِتجاوزی آشکارعلیه تمامیتِ ارضی کشور بود، " افواه " خواند و واکنشی ازخود بروز نداد. اگرگاهی روی فشارهای سنگینِ سیاسی وغوغای افکارِعامه، سخنی جدی علیه رهبرانِ پاکستانی گفت، روزدیگر، در صددِ جبرانِ آن برآمد.
بیخردانه ترین پاسخی را که حامد کرزی، طی یک گفت وشنید تلویزیونی در برابر خبرنگارپاکستانی درکابل ارائه نمود، این بود که وقتی خبرنگارازوی پرسید " هرگاه امریکا بخواهد علیه پاکستان اقدام نظامی بعمل آورد، شما درکنارکدام کشور (امریکا یا پاکستان) قرارخواهید گرفت، کرزی درحالیکه تلاش داشت پاسخ او را بگونۀ شکسته و ریخته به  زبان " اردو" بدهد، دستش را به سینه بُرده گفت :" درآن صورت، درکنارپاکستان خواهیم ایستاد ."
کرزی این سخنان خلاف فن دپلوماتیک و مغایرمنافع ملی مردم افغانستان رادرحالی ارائه میکرد که  نظامیانِ پاکستانی، صوبه داران و وزرای آن، به شمولِ ملا ها و مفتی ها ی آن کشور، علاوه از تهدید های نظامی و تروریستی، دربسا موارد، چهارچوبِ اخلاقِ دپلوماتیک و نزاکت های همسایه داری را شکستانده علیه افغانها  و حکومتِ افغانستان دهن به طعن و لعن هم گشودند ودرارتباط با حمایت های شان از تروریسم و دخالتهای آشکار و پنهانِ شان درامورِ داخلی افغانستان، به دروغ پراگنی ها واظهارات و اتهاماتِ عجیبی متوسل شدند. اینهمه درحالی بود که افغانستان و مردمش هنوزاز زیرِبارِ طاقت فرسای جنگهای سی ساله قد راست نکرده و هنوز پیکرِ فرزندانِ این کشور، همه روزه درخاک و خون می غلتید و روی اندکترین آرامش را ندیده بودند. 
این گستاخی ها و بیهوده گویی های جانبِ پاکستان علیه افغانستان تا بدانجا گسترش یافت که مثلاً، عمران خان که چند سال را صرفاً به کرکت بازی درپاکستان سپری نموده بود و پسانها دراثرِتحریک و تبلیغ ِمنابع ِداخلی و انگلیسی و یا به منظورآنکه به اصطلاح عریضه سپید نماند، اقدام به تأسیسِ حزبی بنام " تحریک ِانصاف " نمود، در اوایلِ سال 2013م، یعنی درجریانِ کمپاینِ انتخاباتی اش درصوبۀ سرحد، با بی حیایی کامل گفت که "  هرکسی که در افغانستان علیه نیرو های خارجی و {دولتی} می جنگد، در حقیقت جهاد میکند "، یعنی به اساسِ سیاستِ حاکم درحزبِ " تحریکِ انصاف " کرکت بازپاکستانی، گویا عملِ انتحاری و انفجاری قاتلانه علیه مردم افغانستان،  " جهاد " است و هیچ مانعی هم نمی شناسد.  
منبع وزارتِ امورِخارجۀ افغانستان، دربرابرِ چنین اظهارات وقیحانه، مانند همیشه سکوت اختیار نمود و اما، " شورای علمای افغانستان "، طی صدورِاعلامیه یی تذکر داد که " درامتِ اسلامی، مراجع معتبرِ فتوا ها معلوم هستند و هرکس و ناکس و هر دهان و زبان، این صلاحیت و اهلیت را ندارد که در موردِ قضایای مهم ِاسلامی فتوا بدهند، مانند بازیکنان کریکت و . . . " 
تنها درماه های اولِ سال 1392 خورشیدی بود که گزارشهایی مبنی برپیشروی نظامی ارتشِ پاکستان بسوی غربِ خطِ " دیورند" و تأسیسِ " پوسته " ها یا دیده بانهای سرحدی، آنهم درقلمرو افغانستان به روی رسانه های داخلی درج گردیدند. یکی ازآن " پوسته " ها، گفته شد که درمنطقۀ " گوشته " و دربلندیهایی بنام " سلاله " درنزدیکی های جلال آباد ازسوی پاکستانیها بنا یافته بود. چون این موضوع نه تنها درسطح رسانه ها، بلکه درپارلمان و حلقاتِ سیاسی – اجتماعی دیگرنیز با جدیت مطرح گردید، بنابرآن، حامدکرزی، پس ازتشکیلِ جلسۀ امنیتی درارگِ جمهوری، به وزارتخانه های دفاع وخارجه دستور داد تا درقسمتِ برداشتنِ " پوسته " های ساختِ ارتشِ پاکستان درنواحی مرزی افغانستان، اقدام بعمل آورند. درجریانِ این بگومگوها بود که رییسِ دفترِ حامدکرزی (کریم خرم) لب به سخن گشوده به رسانه ها گفت که مقام های ناتو، حدودِ ده تا دوازده " پوسته " سرحدی را که دراوایلِ سالهای 2001م دراختیارگرفته بودند، آنها را پس ازمدتی، بدونِ استیذانِ جانبِ افغانستان، به ارتشِ پاکستان سپرده اند. متعاقباً سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که دراین مورد، با مسوولانِ ناتوگفت و گو خواهند نمود. هنوزنتیجۀ این "گفت وگوها" روشن نشده بود که درهفتۀ اولِ ماه می 2013م خبرهایی ازسوی منابع افغانی انتشاریافتند مبنی براینکه مؤظفینِ امنیتی افغانستان دریک اقدام ِدلیرانه وپس ازآنکه نیروهای ارتشِ پاکستان بالای موضع آنها شلیکِ مرمی نمودند، بسوی مواضع دشمن یورش برُده آنان را به عقب نشینی وادارنمودند. گفته شد که در این برخوردِ مسلحانه، یک سربازِ افغان بنام " محمد قاسم " به شهادت رسیده ودو تنِ دیگرزخمی شده اند. گزارشها همچنان بیان داشتند که پاکستانیها هشت تن از سربازانِ شان را از دست دادند.
همین اکنون که این سطور رقم زده میشوند، وضعیت ِسیاسی و امنیتی افغانستان و کشورهای منطقه نه تنها بی ثبات است، بلکه ابرهای تیرۀ وقایع خونین تر درآسمانِ کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان درگردش میباشد. روابط میان ایران و امریکا و حتا ایران و بریتانیا دراین اواخربه سوی بدگمانی و خصومت ورزی بیشتر(غالباً نا مریی) و تقابلِ نظامی احتمالی سیرمیکند. سازمان ملل بروفقِ ارادۀ ابرقدرت امریکا، دراین شب و روز تعزیراتِ اقتصادی را علیه رژیم جمهوری ایران وضع کرده و این اقدامات، هنوزهم دوام دارد. مقام های جمهوری اسلامی ایران نیزگهگاهی سخن ازانسدادِ نظامی " تنگۀ هرمز" در خلیچ فارس ویا (درصورت لزوم)، موشک بارانِ قرارگاه های نیروهای امریکایی درغربِ افغانستان میزنند. یعنی میخواهند بگویند که شاهرگِ حیاتی امریکا در ارتباط به انتقالِ نفت ازخاورِ میانه به سوی امریکا را قطع خواهند کرد ویا با نیرو های مسلح امریکایی درخاکِ افغانستان درتقابل خواهد افتاد. این اولتیماتوم ها درحالی بجانبِ امریکا تحویل داده میشدند که دکترینِ " جمی کارتر" رییس جمهورِ اسبقِ ایالات متحده چنین صراحت داشته و هنوز هم بحالِ خودش باقیست : " هرتلاشی توسط  یک نیروی خارجی در جهت ِکسبِ کنترول ِمنطقه { شامل تنگه ی هرمز، باب المندب و بنادرِ پاکستان وبحرِهند}  بعنوان ِتهاجم علیه منافع حیاتی امریکا محسوب  گشته و طبعاً به هر وسیله ی ضروری  از جمله نیروی نظامی دفع خواهد گشت . " 
پس، اگرجمهوری اسلامی ایران واقعاً روزی بخواهد  تنگۀ هرمز را به روی کشتی های نفت کشِ امریکایی ببندد، خواننده میتواند حدس بزند که چه مصیبتِ بزرگ و مهار نشدنی درمنطقۀ خلیج فارس بوجود خواهد آمد ؟ و یا درصورتِ موشک بارانِ مناطقِ غربی افغانستان توسط جمهوری اسلامی ایران، چه قیامتی بالای مردم این سرزمین برپا خواهد نمود؟
روابط ِعادی و دوستانۀ دراز مدت پاکستان با امریکا نیزآن گرمی های قبلی را (لااقل درحال حاضر) از دست داده و بحالتِ تشنجِ نسبی، لجَ بازی وانتقام کشَی درآمده است، اسراییل آماده گی می گیرد تا بمجردِ رسیدنِ لحظات ِموعود و طبعاً با همکاری و موافقتِ ضمنی یا مستقیمِ  ابرقدرتِ امریکا و انگلیس بالای تأسیساتِ نظامی وهسته یی ایران حملاتِ تند و ویرانگرانۀ هوایی انجام دهد. چین، ایران و روسیه ازحضورِ درازمدت ِابرقدرت امریکا درخاکِ افغانستان که باساس امضای پیمانِ استراتژیک صورت خواهد گرفت، سخت نگران اند وبهمین اساس، درفشرده سازی صفوفِ خویش قدم به قدم می افزایند. هندوستان بعنوانِ کشورِ پهناورِآسیا و رو به رشدِ سریع اقتصادی، در تقابلِ نسبی رقابت آمیزبا چین و پاکستان قراردارد. خیزشهای مسلحانۀ کشورهای عربی و اعتراضاتِ داخلی که ازسرزمینِ تونس آغازیافت و تا کنون که این سطور نگاشته میشوند، ادامه دارند، رژیمِ رجعت گرای عربستان سعودی را سخت دست و پاچه ساخته بود. چنانکه، دامنۀ اعتراضها و مخالفت ها و تظاهراتِ مردم ِعربستان سعودی علیه رژیمِ مستبدِ آن کشوردرهمین سالها و ماه ها مشهود ترازپیش گردیده است. مقام های سعودی نیز بخاطرآنکه ازیکطرف افکارعامۀ آن کشوررا ازمخالفتهای سیاسی علیه خودشان منحرف سازند و ازسوی دیگر، کشورهای خاورمیانه را البته با همسویی مخفی اسراییل وحامیانِ بزرگِ آن به خون و آتش بکشند، بصورت جنون آمیزی دست بدامانِ گروه های تروریستی تحتِ حمایت خویش گردیده با مصرف ملیونها دالرو دینار، آنها را مسلح نموده به لبنان، سوریه، یمن، قطر، چچن، افغانستان، پاکستان وسایرِنقاط ِجهان میفرستند. درچنین یک وضعیتِ بحرانی، متأسفانه افغانستان که متحملِ ضرباتِ کاری ناشی ازآن همه رقابت ها، خصومت ورزیها و آشفته گی ها میشود، زیانهای جبران نا پذیری را نصیب خواهد شد. مثلاً، عربستان سعودی، علاوه ازآنکه ازناحیۀ اقتصادی درمنطقه وبخصوص درافغانستان اهداف و مقاصدِ خاصِ خودش را داشت ودارد، از رهگذرِ مذهبی نیز، سخت درصددِ ترویج و گسترشِ وهابیت دراین سرزمین میباشد که تبلورِآن، بگونۀ عاجل و آشکار، ایجاد و تمویلِ مالی گروه ها و سازمان های متعددِ وهابی – سلفی خونریز و ستیزه جو است تا ازیکطرف مذهبِ وهابیت را از پاکستان تا افغانستان و آسیای میانه و عراق و . . .  بست دهد وازسوی دیگر، بتواند با استفادۀ ابزاری ازگروه های وهابی تروریستی، مانع نفوذِ انقلابِ نوع جمهوری اسلامی ایران به قلمرو سعودی گردد و درعین حال، با ضربه زدن به هستی و حیاتِ اهل تشیع درنقاط ِمختلفِ دنیا، به جمهوری اسلامی ضربِ شستی نشان دهد. چنانکه  جنگ هردو کشور (ایران و عربستان سعودی) چه درسالهای جهادِ ضد ِقشونِ روسی، چه دورانِ امارت اسلامی گروه طالبان و چه در سیزده سال پس ازسقوطِ گروه مذکور، همواره درخاکِ افغانستان صورت گرفته و میگیرد. (جنگِ هولناک و خونینِ افشارِ کابل درسالهای پس از 1992م، محاصرۀ اقتصادی بامیان، قتلِ عام ِهزاره های مقیم یکاولنگ، قتلِ نهُ تن ازدپلوماتهای ایران درمزار، کشتار های گسترده و بیرحمانه در مزار و اینک، انفجارِ خونین درمیانِ عزاداران ِاهلِ تشیع در روزعاشورا درشهرهای کابل، مزار، قندهار و کنُرو بد ترازهمه، درمساجد وتکایای اهل تشیع، میتواند نمونه هایی ازاین جنگِ مذهبی دو کشور درخاکِ افغانستان باشد) همچنان، اثراتِ منفی جنگِ رقابتی میان هند و پاکستان که متأسفانه درخاکِ افغانستان انجام داده میشود، مسلماً جان شهروندانِ کشورِما درمیان دود وآتشِ آن قربانی شده و خواهد شد. همانطوریکه  جنگِ دو ابرقدرت (امریکا و شوروی) درمیدانِ افغانستان ازسالهای 1979 تا 1989م جانِ دوملیون انسانِ این سرزمین را گرفت و کلیه دار و ندارِ مملکت ما را به نا بودی کشانید. اگرامریکا پایگاه های نظامی دایمی اش درخاکِ افغانستان را ایجاد کند و بصورت درازمدت دراین کشورباقی بماند، بدون تردید، دودِ ناشی از رقابت های آشکار و پنهانِ " سازمان همکاریهای شانکهای"، فعالیتهای اطلاعاتی و تخریبی جمهوری اسلامی ایران دربرابرِ حریف قدرتمندِ جهانی شان (امریکا)، دشمنی ها و کین توزیهای مقام های پاکستانی و طبعاً اقداماتِ اطلاعاتی و ماجرا جویانۀ امریکا علیه کشورهای متذکره، یکبارِ دیگر دیده و دماغ ِاهالی سر زمینِ افغانستان را مکدر خواهد کرد. 
استفادۀ ابزاری و سود جویانۀ مقام های پاکستانی از وجودِ گروه های مذهبی افراطی و طالبان و فرستادنِ آنان به سوریه (غالباً با موافقت و یا با دستور ِمقام های امریکایی) تازه گی نداشت ؛ زیرا قبل ازآن نیزپاکستانی ها افراد و گروه های " مجاهد " و جنگجویان ِمسلحِ افغانی و غیرِافغانی را پس ازآموزش های تروریستی، ازخاکِ پاکستان به اقصی نقاط ِجهان فرستاده اند.
(ادامه دارد ) 

asics onitsuka tiger mexico 66 grey sky blue's Avatar
asics onitsuka tiger mexico 66 grey sky blue پاسخ به موضوع: #768573 5 ساعت 54 دقيقه قبل
links of london sale's Avatar
links of london sale پاسخ به موضوع: #768560 6 ساعت 9 دقيقه قبل
Thanks so much for giving everyone remarkably memorable opportunity to read in detail from here. It can be so terrific plus full of a good time for me and my office peers to search your site not less than 3 times in one week to learn the latest issues you have got. And of course, I am also usually satisfied for the astounding hints served by you. Some 1 ideas in this article are really the best we've had.
links of london sale
nike lunar ballistec pink flash grey's Avatar
nike lunar ballistec pink flash grey پاسخ به موضوع: #768265 9 ساعت 55 دقيقه قبل
<a href=" www.next-er.com/nike-internationalist-mi...ective-pack-merry_en ">nike internationalist mid qs reflective pack</a>,<a href=" www.pcb-cts.com/le-coq-sportif-shoes-grey-silver-merry_en ">le coq sportif shoes grey silver</a>
nike lunar ballistec pink flash grey
nike air force 1 high tops white's Avatar
nike air force 1 high tops white پاسخ به موضوع: #767949 13 ساعت 51 دقيقه قبل
nike lunarglide 8 mens running shoe's Avatar
nike lunarglide 8 mens running shoe پاسخ به موضوع: #767909 14 ساعت 21 دقيقه قبل
all neon nike air max's Avatar
all neon nike air max پاسخ به موضوع: #767855 15 ساعت 5 دقيقه قبل
<a href=" www.filmpornoizlesene.org/merry_en/nike-...-silver-glacier-grey ">nike internationalist dark grey met silver glacier grey</a>,<a href=" www.autokyiv.org/merry_en/air-max-2016-triple-black ">air max 2016 triple black</a>
all neon nike air max
kyrie shoes's Avatar
kyrie shoes پاسخ به موضوع: #767846 15 ساعت 13 دقيقه قبل
My wife and i felt very joyful that Jordan could finish off his inquiry with the precious recommendations he came across through the web site. It's not at all simplistic to just continually be handing out secrets that many some others might have been selling. So we take into account we have the website owner to give thanks to for that. Most of the explanations you've made, the easy website menu, the friendships your site make it easier to foster - it is many excellent, and it is leading our son and us recognize that the issue is cool, and that is really fundamental. Many thanks for all!
kyrie shoes
nike air max 2017 blue's Avatar
nike air max 2017 blue پاسخ به موضوع: #767356 20 ساعت 2 دقيقه قبل
<a href=" www.samemphis.net/mens-nike-roshe-yeezy-boost-all-blue-merry_en ">mens nike roshe yeezy boost all blue</a>,<a href=" www.mylocaldea.net/mens-asics-gel-noosa-tri-8-red-grey-merry_en ">mens asics gel noosa tri 8 red grey</a>
nike air max 2017 blue www.felipeeamanda.net/nike-air-max-2017-blue-merry_en
storagebuck's Avatar
storagebuck پاسخ به موضوع: #767320 20 ساعت 28 دقيقه قبل
<a href=" www.trademarklady.com/ ">trademarklady</a>, <a href=" www.universityofalabamaapartments.com/ ">universityofalabamaapartments</a>,
storagebuck
mens new balance 574 snake orange's Avatar
mens new balance 574 snake orange پاسخ به موضوع: #766831 1 روز 1 ساعت قبل
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #766586 1 روز 4 ساعت قبل
I want to express my passion for your kindness supporting folks that absolutely need assistance with this particular area of interest. Your personal dedication to passing the message throughout became extraordinarily practical and has in most cases enabled girls much like me to attain their dreams. Your own insightful key points indicates a lot to me and additionally to my fellow workers. Thanks a ton; from all of us.
adidas ultra boost
nike mercurial superfly fg orange football shoes's Avatar
nike mercurial superfly fg orange football shoes پاسخ به موضوع: #766218 1 روز 9 ساعت قبل
tomford sunglasses's Avatar
tomford sunglasses پاسخ به موضوع: #766049 1 روز 12 ساعت قبل
Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily splendid possiblity to read critical reviews from this web site. It's usually so terrific plus jam-packed with a lot of fun for me and my office co-workers to search your blog not less than 3 times in one week to see the new tips you have. Of course, we're at all times fascinated with the good hints you give. Selected 3 tips in this post are clearly the most impressive I've ever had.
tomford sunglasses
air max 1 mid sneakerboot's Avatar
air max 1 mid sneakerboot پاسخ به موضوع: #765786 1 روز 15 ساعت قبل
<a href=" www.plan3b.com/nike-air-force-1-black-and-white-low-merry_en ">nike air force 1 black and white low</a>,<a href=" www.pera08.com/nike-air-presto-orange-white-merry_en ">nike air presto orange white</a>
air max 1 mid sneakerboot
womens nike internationalist all grey's Avatar
womens nike internationalist all grey پاسخ به موضوع: #765656 1 روز 16 ساعت قبل
kobe shoes's Avatar
kobe shoes پاسخ به موضوع: #765380 1 روز 20 ساعت قبل
I am commenting to let you be aware of of the beneficial encounter my wife's daughter had using your web page. She picked up too many pieces, not to mention how it is like to have a very effective teaching heart to get men and women smoothly fully grasp a variety of extremely tough subject areas. You truly did more than our own desires. Thanks for showing those priceless, trustworthy, edifying not to mention unique guidance on your topic to Lizeth.
kobe shoes
nike cortez for sale cheap's Avatar
nike cortez for sale cheap پاسخ به موضوع: #765024 2 روز 1 ساعت قبل
new balance 574 orange pink's Avatar
new balance 574 orange pink پاسخ به موضوع: #764989 2 روز 1 ساعت قبل
mentalemotionaltennisworkshops's Avatar
mentalemotionaltennisworkshops پاسخ به موضوع: #764441 2 روز 8 ساعت قبل
<a href=" www.lisinspipefittingss.com/ ">lisinspipefittingss</a>, <a href=" www.lost-funeraire-lattes.com/ ">lost-funeraire-lattes</a>,
mentalemotionaltennisworkshops
nike kobe elite black's Avatar
nike kobe elite black پاسخ به موضوع: #764424 2 روز 8 ساعت قبل
wallcare's Avatar
wallcare پاسخ به موضوع: #764406 2 روز 8 ساعت قبل
<a href=" www.powersimsoftware.com/ ">powersimsoftware</a>, <a href=" www.s1000dauthoring.com/ ">s1000dauthoring</a>,
wallcare
zwarte nike wedge sneakers dunk sky hi's Avatar
zwarte nike wedge sneakers dunk sky hi پاسخ به موضوع: #764040 2 روز 14 ساعت قبل
nike air max tavas white mens's Avatar
nike air max tavas white mens پاسخ به موضوع: #763919 2 روز 15 ساعت قبل
nike lunar edge xv mens trainers's Avatar
nike lunar edge xv mens trainers پاسخ به موضوع: #763869 2 روز 16 ساعت قبل
<a href=" www.themoneysecretswebsite.com/merry_en/...noski-max-black-grey ">womens nike sb stefan janoski max black grey</a>,<a href=" www.zonefishoil.com/merry_en/adidas-porsche-design-911s-gold ">adidas porsche design 911s gold</a>
nike lunar edge xv mens trainers
curry 2's Avatar
curry 2 پاسخ به موضوع: #763818 2 روز 17 ساعت قبل
I precisely wished to appreciate you yet again. I do not know what I would have done in the absence of these smart ideas contributed by you regarding such a situation. It had been an absolute intimidating difficulty for me personally, however , coming across the professional fashion you dealt with that took me to leap with joy. I am just thankful for the work and in addition hope you are aware of an amazing job you're getting into educating most people through the use of your web site. I'm certain you've never met any of us.
curry 2

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها