قطعنامه کنفرانس سالانۀ فارو

عوامل رُشد روزافزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان 
 نومبر۲۰۱۷
فارو، فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان مقیم اروپا  ( FAROE) به تأریخ ۴ ماه نومبر ۲۰۱۷ کنفرانس سالانۀ خود را در شهر لایدن هالند ناظر برمطالعۀ عوامل رُشدروز افزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان دائر نمود که در آن بیش از ۱۲۰ ذوات صاحب نظرافغان

، شامل فرهنگیان، نمایندگان نهاد های اجتماعی- کلتوری افغان ها از کشور های مختلف به شمول افغانستان، تاجکستان، آلمان، فرانسه، سویدن، اسپانیا، دنمارک، اطریش، بلجیم، کانادا، آلمان، فنلند و شهر های مختلف هالند اشتراک نموده بودند که از هر طیف مردم شریف افغانستان و اندیشه های متنوع فکری و سیاسی آنان نمایندگی می نمود. این گردهمایی طبق معمول به طریق دموکراتیک و با روحیۀ  وحدت ملی برگزار گردید.

هدف تدویر این کنفرانس فراهم ساختن زمینه  برای تبادل نظرمیان افغان های مقیم اروپا بود ، تا بر مبنای نتایج تحقیقات علمی انجام یافته در افغانستان، تاجکستان، المان ، سویدن، انگلستان وهالند  به تشخیص دقیق عواامل رُشد پدیدهٔ بیگانه و زیانبارافراطیت و بنیادگرائی درکشور که میتواند صلح وثبات در افغانستان را برای دهه های آینده صدمه بزند، بپردازند. جست و جوی راه ها و تدابیر برای متوقف ساختن رُشد این پدیدهٔ خطرناک از طریق مباحثه آزاد میان اشتراک کنندگان کنفرانس در فضای احترام متقابل دومین هدف این کنفرانس را تشکیل میداد. 

 با در نظرداشت ارزیابی محتوی سخنرانیها و پرزنتیشن ها که وقف بررسی عوامل داخلی وخارجی رُشد افراطیت وبنبادگرائی بمثابه عامل اصلی دهشت افگنی و چگونگی توقف این رُشد درسایرکشور ها شده بود و مطالب مطرح شده توسط اشتراک کنندگان کنفرانس، نکات ذیل بحیث نتایج بحث ها در این همایش نشانی گردیده و بحیث مواد قطعنامه این کنفرانس در مواد زیر با موافقت اکثریت اشتراک کننده گان تصویب گردید تا به مراجع و ارگان های مرتبط به موضوع اعلام گردد:
۱-دربخش عوامل داخلی نکات ذیل در خور توجه دانسته شدند:
الف: فقر و بیکاری توام با بیسوادی باعث افتادن جوانان به دام گروه های نطامی افراطگرا که معاش قابل ملاجظه به افراد جنگی خویش میپردازند، میگردد. علاوتأ  فقر و ناداری عده ئی از والدین را واداربه فرستادن اطفال شان به مدارس دینی میکند، مدارسی که سمارق وار درطی ۱۶ سال گذشته با منابع تمویل مشکوک درهمه ولایات افغانستان تأسیس گردیده اند و به اطفال لیلیه و سه وقت نان میدهند. اکثریت قریب به اتفاق این مدارس اطفال را با طرز تفکرمبتنی بر افراطیت وبنیادگرائی شستشوی مغزی میکنند. وزارتهای تعلیم وتربیه، داخله و حج و اوقاف افغانستان با بی تفاوتی از کنار این مشکل می گذرند و از پذیرش مسؤلیت مبارزه با این خطر بالقوه طفره میروند. جامعه مدنی بخصوص رسانه ها میتوانند با افشأ و تقبیح هر چه بیشتر این پدیدهٔ زیانبار بالای حکومت افغانستان فشار بیاورند تا باشد به بی تفاوتی در برابرترویج وسیع افراطیت و بنیادگرائی در افغانستان خاتمه داده شود.
ب: سقوط ارگان های محلی حاکمیت در بخش نظامی و امنیتی ونتیجتأ در بخش ملکی اکثرأ ناشی ازعدم تحرک  و بی مسؤلیتی رهبری قوای امنیتی دررساندن بموقع قوای کمکی و مهمات ضروری به قطعات تحت محاصره در محلات میباشد وباعث افتادن وسایط نطامی مهم ومهمات به دست گروه های نطامی افراطی و بنیادگرا و تقویه روحیه آنها میشود. لازم است هر قول اردو قطعات واکنش سریع با مسولیت و پاسخ گو برای کمک به قطعات تحت محاصره ومبارزه با همچو تهدید ها داشته باشد و به سربازان قطعات محلی رهنمود دقیق برای از بین بردن وسایط در صورت عقب نشینی داده شود.
ج: واگذاری ولسوالی ها بشکل درازمدت به گروه های مسلح افراطی در حکم دادن پایگاه های داخلی به این گروه ها بوده وبرای آنها زمینه شستشوی مغزی اطفال-وخلق پایهٔ اجتماعی از طریق آمیزش ونفوذ دربین باشندگان بومی را مساعد میسازد. گروه های نظامی افراطگرا ولسوالی های تحت کنترول خویش را بحیث تخته خیزنظامی برای اشغال مناطق همجوار استفاده میکنند.  لازمست حکومت افغانستان این شیوهٔ تسلیم طلبانه را ترک گوید. 
د: کشتار تعداد هر چه بیشتر مردم ملکی توسط حملات گروه های افراطی و بنیادگرا، از جانب این گروه های قاتل،  مؤفقیت بزرگ تلقی میگردد. دولت افغانستان بر مبنای حکم صریح قانون اساسی مکلف به تأمین امنیت جانی و حیات باشندگان این کشور است. در عمل وقوع متواترحملات  دهشت افکنی و وسعت متزاید تلفات ملکی حاکی از عدم توانائی حکومت افغانستان دردفاع از امنیت وحیات مردم ملکی میباشد. باتأسف حکام فعلی افغانستان وپشتیبانان خارجی این حکومت، منجمله کشور های اروپائی، مرگ هزاران فرد ملکی در هر شش ماه را صرفأ با تقبیح زبانی استقبال مینمایند. دول عضو اتحادیه اروپا باید متوجه این واقعیت باشند که بنا به حضورگسترده شان در افغانستان برای حمایت ازحکومت این کشور،  در برابر مردم افغانستان نیزمسؤلیت سیاسی و اخلاقی دارند. علاوتأ بیش از سه صدهزار تبعه افغان الاصل اتحادیه اروپا،  خواستار اقدامات مؤثر این اتحادیه و دول عضو اش برای جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان میباشند.
و:  بنیادگرایان وافراطیون مذهبی شناخته شده، طالبان وداعش با آثار مهم تاریخی و میراث بزرگ فرهنگی ما نیز دشمنی میورزند. حکومت افغانستان در عمل علاقمندی وتوجهی به حفظ این آثار نشان نمیدهد. امید مردم  با فرهنگ ما، در هماهنگی با یونسکو،  با تشکیل گروپهای داوطلب محلی از این آثارکه ممثل هویت فرهنگی و مدنیتی ما می باشند، با دقت و حس مسؤولیت بیشتر نگهداری نمایند، زیرا عملا نیروهای امنیتی مناطق ذیربط بنابرموجودیت فساد قادربه حفاظت از آثارباستانی نگردیدند. 
ز: بیگانگی داعش وسایردهشتگران با فرهنگ مردم افغانستان را میتوان در نقض صریح کرامت انسانی و تجاوز برزنان در مناطق اشغالی شان و حملات انتحاری خونین شان بالای عبادتگاه های اهل تشیع افغانستان مشاهده کرد. حالانکه احترام به زنان که ناموس همه مردم محل شمرده میشوند، یک اصل قبولشده در افغانستان است. همچنان همزیستی و همدیگرپذیری کامل بین اقوام ومذاهب افغانستان طی اعصار وقرون رعایت گردیده ، وجزء  مهم فرهنگ ما را میسازند. اعتراض همگانی در مقابل عاملین این نوع جنایات، بهترین راه مبارزه با آنها میباشد. 
ح: زنان و اطفال آسیب پذیر ترین قشر قربانی وحشت وبربر یت افراطیون دهشتگراند. همه امکانات داخلی وبین المللی باید در خدمت  تدابیری مورد استفاده قرار گیرد که ازامنیت و آزادی اطفال و زنان افغانستان در برابر چنین هیولای خونخواربطور مسؤولانه حراست نمایند.

۲-ـ در بخش عوامل خارجی اشتراک کنندګان کنفرانس به عوامل ذیل پرداختند: 
الف: منافع اقتصادی واستراتیژیک پای جهان غرب را به افغانستان کشانده است. حضور نظامی غربی ها وابسته به ادامه جنگ در افغانستان میباشد. از اینرو بخشی از اشتراک کنندگان کنفرانس بدین نظر بودند که برخی دول غربی به نحوی از نابودی کامل نیرو های نظامی افراطیون وبنیادگرایان جلوگیری میکنند تا دلیل حضور شان در افغنستان الی دستیابی به اهداف اقتصادی و استراتیزیک شان عملأ موجود باشد.  این نظرزنگ خطری است برای مردم افغانستان تا اقدامات وپالیسی های دول غربی را در پرتو منافع ملی خویش زیرکانه ارزیابی نموده و سپس درمورد آن موضعگیری کنند. 
-ب: کشور های همسایهٔ افغانستان بخصوص پاکستان وایران به منابع آبی افغانستان چشم طمع و زیاده خواهی دارند. آب افغانستان تا اکنون بطور رایگان و نا محدود به خاک ایران، پاکستان و ترکمنستان سرازیر میگردد. هر گاه در افغانستان صلح و امتیت برقرار گردد، این کشور میتواند آبهای خویش را مهار ساخته و به نفع مردم خویش مدیریت کند. ادامه جنگ در افغانستان دسترسی به آب فراوان و رایگان را برای ایران و پاکستان تضمین میکند. تقویت افراطیت و بنیادگرائی و کمک مالی و تسلیحاتی به آنها در افغانستان سهلترین و ارزانترین وسیله برای ادامهٔ جنگ است. به همین انگیزه دو کشور مذکورعامل رُشد افراطیت وبنیادگرائی در افغانستان میباشند. احداث بند های آب وبرق ازسوی سکتور های خصوصی و دولتی بحیث گامهای استوار در راه مدیریت کامل آبهای کشور، بهترین جواب به این همسایگان جنگ افروز خواهد بود.  
ج: عربستان سعودی و سایر دول خلیج از چند دهه بدینسو می کوشند با تمویل مدارس بنیادگرا و تعلیم گاه های افراطیون مذهبی  درآنطرف خط دیورند میدان جنگ را در افغانستان گرم نگهدارند تا از یکسو مصروفیتی برای بنیادگراین و افراطیون محلی خویش در یک کشور دیگرخلق کنند. و از سوی دیگرخدمتی به فروشندگان اسلحه که ازکانون های تشنج سود میبرند، بکنند. افشای راه ها و شیوه های  تمویل،  بلند بردن سطح آگاهی مردم دهات افغانستان، کوشش در راه بسته شدن همه مدارس فاقد منابع شفاف مالی وجواز فعالیت دولتی در این طرف خط دیورند وافزایش فشار بر پاکستان که نقش دلال کشور های خلیج را درصدوربنیادگرایان بین المللی برای تازه نگهداشتن آتش جنگ در افغانستان ایفا میکند، میتواند به این مداخلات خرابکارانه دول عضواتحاد خلیج خاتمه دهد.   
د:  اشتراکنندگان کنفرانس تأکید جدی بر تأخیر ناپذیری برچیدن ساز و سامان و لانه های امن طالبان، داعش و سایر گروه های افراطی نظامی در داخل کشور، پاکستان و ایران نموده و خواستار تشدید فشار برپاکستان و شناسائی این کشور بحیث پشتیبان و میزبان گروه های بنیادگرای مسلح از جانب مؤسسه ملل متحد،  سایر کشور های همسایه و همه دول اروپائی شدند. 
اشتراک کننده گان متن این قطعنامه و مواد یازده گانه  مندرج آنرا با اکثریت آراء به تصویب رسانیدند.


 

air jordans's Avatar
air jordans پاسخ به موضوع: #767808 15 ساعت 36 دقيقه قبل
I as well as my guys appeared to be looking through the good procedures located on your site and so at once I got a horrible feeling I never thanked the website owner for those techniques. All of the boys were definitely as a consequence stimulated to read all of them and have now definitely been taking pleasure in these things. Thank you for simply being really kind and also for selecting this kind of essential useful guides most people are really needing to know about. Our own honest regret for not expressing appreciation to sooner.
air jordans www.cheap-airjordans.us.com
mlb jerseys's Avatar
mlb jerseys پاسخ به موضوع: #767099 23 ساعت 4 دقيقه قبل
I'm also writing to make you know what a cool experience my cousin's princess had studying your site. She noticed a good number of issues, including what it's like to have a great giving character to have the others with ease have an understanding of chosen multifaceted issues. You really surpassed visitors' expectations. Thank you for presenting such helpful, safe, explanatory and also easy guidance on the topic to Evelyn.
mlb jerseys www.mlbjerseyscheap.us
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #765980 1 روز 13 ساعت قبل
Needed to draft you one tiny observation in order to say thanks over again for the precious tactics you have featured above. It is quite surprisingly generous of you to give extensively all that a few people would've supplied for an e-book to make some bucks for their own end, primarily considering the fact that you might have tried it if you desired. The advice likewise worked to provide a good way to be aware that someone else have similar fervor just as my personal own to know a good deal more with respect to this problem. I believe there are thousands of more fun situations ahead for those who go through your website.
adidas yeezy ux.nu/EmR7m
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #765547 1 روز 18 ساعت قبل
I'm also writing to make you understand of the helpful encounter my cousin's girl encountered going through your web site. She even learned a lot of details, which included what it is like to have a marvelous helping character to get other folks very easily know just exactly specified impossible issues. You undoubtedly did more than readers' expectations. Many thanks for imparting these invaluable, trustworthy, edifying and also unique tips on your topic to Kate.
yeezy www.yeezys.us.org
chrome hearts online's Avatar
chrome hearts online پاسخ به موضوع: #765351 1 روز 20 ساعت قبل
I'm just writing to let you know what a magnificent encounter my cousin's girl undergone checking yuor web blog. She picked up a lot of pieces, which included what it is like to have an incredible helping heart to make the rest without hassle understand certain complex topics. You actually did more than her expectations. Many thanks for delivering the important, trusted, edifying as well as cool guidance on that topic to Gloria.
chrome hearts online www.chromehearts.com.co
nike roshe run's Avatar
nike roshe run پاسخ به موضوع: #763252 3 روز 44 دقيقه قبل
I enjoy you because of all of the effort on this site. My mother delights in managing investigation and it is obvious why. A number of us learn all relating to the powerful ways you present important tips and hints through your web site and cause response from some others on that concern and our girl is truly being taught a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You are performing a good job.
nike roshe run www.nikerosheone.us.com
jordan 11 retro's Avatar
jordan 11 retro پاسخ به موضوع: #762844 3 روز 7 ساعت قبل
I simply had to appreciate you yet again. I'm not certain the things I could possibly have achieved without the entire ways revealed by you over my subject. It had been a hard problem in my view, but viewing a new specialised avenue you processed it took me to leap over delight. Now i'm thankful for your information and as well , trust you really know what an amazing job you happen to be getting into instructing people by way of your blog. I am sure you haven't got to know all of us.
jordan 11 retro www.jordan11retro.us.com
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #761564 4 روز 3 ساعت قبل
My wife and i have been more than happy when Michael could finish up his survey using the ideas he gained out of the site. It's not at all simplistic to simply possibly be freely giving methods some others could have been selling. And we also remember we have got you to be grateful to for that. Those illustrations you have made, the straightforward site menu, the relationships your site help promote - it is many exceptional, and it is leading our son and us feel that this article is thrilling, which is highly indispensable. Many thanks for all the pieces!
adidas nmd r1 vtu.cc/nmduk
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #761216 4 روز 10 ساعت قبل
Thank you for your entire hard work on this web site. My mother enjoys making time for research and it's really easy to understand why. My spouse and i notice all relating to the lively form you convey insightful thoughts by means of your website and improve contribution from other ones on that point so our favorite daughter is certainly starting to learn a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You are always conducting a glorious job.
yeezy boost 350 v2 gtiny.me/yeezyboost350
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #761121 4 روز 12 ساعت قبل
I simply needed to appreciate you once again. I am not sure what I could possibly have achieved in the absence of the actual pointers documented by you on this area of interest. Certainly was a very distressing dilemma for me personally, however , understanding a new specialised tactic you resolved the issue took me to leap over happiness. Now i am thankful for this work and in addition wish you recognize what a great job you are providing educating people through the use of your site. More than likely you haven't come across any of us.
adidas nmd www.adidasnmd.uk
pandora jewelry's Avatar
pandora jewelry پاسخ به موضوع: #760758 4 روز 20 ساعت قبل
I enjoy you because of every one of your work on this web page. My mum loves making time for research and it's really simple to grasp why. All of us notice all relating to the lively manner you deliver useful tricks via this website and encourage response from other ones on that topic while my daughter is always learning a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your carrying out a superb job.
pandora jewelry www.jewelrypandora.in.net
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #759560 5 روز 22 ساعت قبل
I in addition to my guys were viewing the excellent solutions from your site and so suddenly came up with a horrible feeling I never expressed respect to the web site owner for them. All the people ended up consequently stimulated to study all of them and already have surely been using these things. Appreciation for being really considerate and then for deciding on such incredible tips most people are really wanting to understand about. My very own honest apologies for not saying thanks to earlier.
basketball shoes www.basketball-shoes.us.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #758172 1 هفته 53 دقيقه قبل
I precisely wanted to thank you very much once again. I am not sure what I would have taken care of without those secrets contributed by you on this industry. Certainly was a distressing circumstance for me, however , discovering the specialised tactic you processed the issue made me to leap over gladness. Now i am happy for this advice and thus hope you realize what an amazing job you happen to be undertaking instructing some other people through your website. I'm certain you have never encountered any of us.
yeezy boost onj.me/yzyinet
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #757999 1 هفته 4 ساعت قبل
I must show some appreciation to you for bailing me out of this particular incident. After checking through the the web and seeing things which are not powerful, I assumed my entire life was gone. Existing without the presence of solutions to the issues you've resolved as a result of your entire site is a crucial case, and ones which might have in a negative way affected my entire career if I hadn't noticed your web page. Your own mastery and kindness in controlling the whole thing was vital. I'm not sure what I would've done if I had not encountered such a step like this. I'm able to at this time relish my future. Thanks a lot so much for your high quality and result oriented guide. I will not think twice to recommend your site to anyone who should have tips on this subject matter.
adidas nmd clickand.co/8knil
adidas shoes's Avatar
adidas shoes پاسخ به موضوع: #757960 1 هفته 5 ساعت قبل
I am glad for writing to make you know of the amazing discovery my friend's princess had studying your web site. She even learned several things, which included how it is like to possess a marvelous giving mood to let the rest without difficulty understand a variety of multifaceted subject areas. You truly surpassed people's expectations. I appreciate you for churning out such important, dependable, informative and even fun thoughts on this topic to Janet.
adidas shoes www.adidasstore.us.com
goyard handbags's Avatar
goyard handbags پاسخ به موضوع: #757545 1 هفته 15 ساعت قبل
I am glad for commenting to make you be aware of of the fine encounter my girl experienced using your web page. She figured out numerous details, which included how it is like to have an incredible giving style to have other folks just thoroughly grasp several problematic subject matter. You actually surpassed her expectations. Thanks for imparting such important, safe, informative as well as fun guidance on this topic to Sandra.
goyard handbags www.goyardhandbags.us.com
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #756195 1 هفته 2 روز قبل
I must express my appreciation to you for rescuing me from this particular dilemma. Right after looking through the the web and obtaining advice which were not productive, I believed my entire life was done. Being alive minus the solutions to the issues you have solved through your main site is a serious case, and the kind that could have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your web site. Your good ability and kindness in taking care of every item was vital. I don't know what I would've done if I had not discovered such a solution like this. I'm able to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the specialized and results-oriented help. I won't be reluctant to suggest your web blog to any person who needs and wants guidance about this area.
yeezy www.yeezys.org.uk
Adidas NMD x Louis Black Wine's Avatar
Adidas NMD x Louis Black Wine پاسخ به موضوع: #755517 1 هفته 2 روز قبل
Thank you so much for giving everyone an exceptionally terrific possiblity to check tips from this blog. It is usually so fantastic and jam-packed with fun for me and my office colleagues to visit your site at minimum thrice in one week to read through the new things you have got. Not to mention, I am always happy with the excellent methods you serve. Selected 4 facts in this post are easily the simplest we've had.
Adidas NMD x Louis Black Wine www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-x-louis-black-wine-p-643.html
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #755478 1 هفته 2 روز قبل
I wanted to make a message to appreciate you for the marvelous tactics you are giving on this website. My considerable internet look up has at the end been compensated with good concept to write about with my pals. I would state that that we site visitors are really fortunate to dwell in a really good site with very many wonderful people with insightful tips. I feel truly privileged to have come across your weblog and look forward to tons of more excellent times reading here. Thanks a lot once more for everything.
yeezy urlr.be/short/yeezy
vans store's Avatar
vans store پاسخ به موضوع: #755344 1 هفته 3 روز قبل
I together with my buddies were examining the excellent tips on your site then all of a sudden got a horrible feeling I had not expressed respect to the site owner for those strategies. My guys ended up so joyful to read through them and have actually been taking pleasure in these things. Appreciate your truly being indeed kind and for picking out this sort of marvelous guides most people are really wanting to discover. My very own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.
vans store www.vans-shoes.us.org
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #755325 1 هفته 3 روز قبل
I simply wanted to compose a quick note to express gratitude to you for the stunning tips and tricks you are sharing on this site. My rather long internet lookup has at the end been recognized with pleasant points to share with my neighbours. I 'd express that many of us website visitors are unequivocally blessed to exist in a great community with so many lovely professionals with useful secrets. I feel rather blessed to have seen the website page and look forward to some more excellent minutes reading here. Thank you again for a lot of things.
yeezy boost 350 tropaadet.dk/yzyboostus
converse outlet's Avatar
converse outlet پاسخ به موضوع: #755067 1 هفته 3 روز قبل
My wife and i got absolutely lucky when John could finish off his research through your ideas he discovered out of the web page. It's not at all simplistic to just always be giving out information that a number of people may have been making money from. And we understand we have the blog owner to appreciate for that. The main illustrations you have made, the simple web site navigation, the friendships you make it easier to promote - it's got mostly excellent, and it's assisting our son in addition to the family understand this situation is interesting, which is certainly highly vital. Thanks for all the pieces!
converse outlet www.converseoutlet.us.com
pandora bracelet's Avatar
pandora bracelet پاسخ به موضوع: #754007 1 هفته 4 روز قبل
I precisely wanted to appreciate you once again. I am not sure the things I would have used without the actual tricks discussed by you relating to my field. Previously it was a traumatic condition in my circumstances, but taking note of your expert technique you processed it made me to leap over delight. Extremely happier for this help as well as wish you find out what a powerful job you're carrying out training men and women thru your site. Most probably you've never come across all of us.
pandora bracelet www.pandorabracelet.in.net
hermes belt's Avatar
hermes belt پاسخ به موضوع: #753638 1 هفته 4 روز قبل
I not to mention my friends happened to be looking through the great strategies located on the blog and then at once I got a horrible suspicion I never thanked the site owner for those strategies. The ladies were as a result happy to learn them and have unquestionably been making the most of those things. Many thanks for really being well helpful and then for finding this kind of nice subject matter millions of individuals are really wanting to know about. My very own honest regret for not expressing appreciation to sooner.
hermes belt www.hermes-belt.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #753031 1 هفته 5 روز قبل
I have to show some appreciation to this writer just for rescuing me from this predicament. After scouting through the world-wide-web and seeing tricks which were not powerful, I figured my entire life was gone. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you have sorted out all through your good article content is a serious case, as well as ones which may have adversely damaged my entire career if I had not encountered the website. Your personal competence and kindness in handling a lot of things was precious. I don't know what I would've done if I hadn't come upon such a stuff like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thank you very much for this skilled and result oriented guide. I won't think twice to refer your web blog to anybody who wants and needs tips on this subject.
yeezy boost 350 lovebyt.es/yzyboostus

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها