قطعنامه کنفرانس سالانۀ فارو

عوامل رُشد روزافزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان 
 نومبر۲۰۱۷
فارو، فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان مقیم اروپا  ( FAROE) به تأریخ ۴ ماه نومبر ۲۰۱۷ کنفرانس سالانۀ خود را در شهر لایدن هالند ناظر برمطالعۀ عوامل رُشدروز افزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان دائر نمود که در آن بیش از ۱۲۰ ذوات صاحب نظرافغان

، شامل فرهنگیان، نمایندگان نهاد های اجتماعی- کلتوری افغان ها از کشور های مختلف به شمول افغانستان، تاجکستان، آلمان، فرانسه، سویدن، اسپانیا، دنمارک، اطریش، بلجیم، کانادا، آلمان، فنلند و شهر های مختلف هالند اشتراک نموده بودند که از هر طیف مردم شریف افغانستان و اندیشه های متنوع فکری و سیاسی آنان نمایندگی می نمود. این گردهمایی طبق معمول به طریق دموکراتیک و با روحیۀ  وحدت ملی برگزار گردید.

هدف تدویر این کنفرانس فراهم ساختن زمینه  برای تبادل نظرمیان افغان های مقیم اروپا بود ، تا بر مبنای نتایج تحقیقات علمی انجام یافته در افغانستان، تاجکستان، المان ، سویدن، انگلستان وهالند  به تشخیص دقیق عواامل رُشد پدیدهٔ بیگانه و زیانبارافراطیت و بنیادگرائی درکشور که میتواند صلح وثبات در افغانستان را برای دهه های آینده صدمه بزند، بپردازند. جست و جوی راه ها و تدابیر برای متوقف ساختن رُشد این پدیدهٔ خطرناک از طریق مباحثه آزاد میان اشتراک کنندگان کنفرانس در فضای احترام متقابل دومین هدف این کنفرانس را تشکیل میداد. 

 با در نظرداشت ارزیابی محتوی سخنرانیها و پرزنتیشن ها که وقف بررسی عوامل داخلی وخارجی رُشد افراطیت وبنبادگرائی بمثابه عامل اصلی دهشت افگنی و چگونگی توقف این رُشد درسایرکشور ها شده بود و مطالب مطرح شده توسط اشتراک کنندگان کنفرانس، نکات ذیل بحیث نتایج بحث ها در این همایش نشانی گردیده و بحیث مواد قطعنامه این کنفرانس در مواد زیر با موافقت اکثریت اشتراک کننده گان تصویب گردید تا به مراجع و ارگان های مرتبط به موضوع اعلام گردد:
۱-دربخش عوامل داخلی نکات ذیل در خور توجه دانسته شدند:
الف: فقر و بیکاری توام با بیسوادی باعث افتادن جوانان به دام گروه های نطامی افراطگرا که معاش قابل ملاجظه به افراد جنگی خویش میپردازند، میگردد. علاوتأ  فقر و ناداری عده ئی از والدین را واداربه فرستادن اطفال شان به مدارس دینی میکند، مدارسی که سمارق وار درطی ۱۶ سال گذشته با منابع تمویل مشکوک درهمه ولایات افغانستان تأسیس گردیده اند و به اطفال لیلیه و سه وقت نان میدهند. اکثریت قریب به اتفاق این مدارس اطفال را با طرز تفکرمبتنی بر افراطیت وبنیادگرائی شستشوی مغزی میکنند. وزارتهای تعلیم وتربیه، داخله و حج و اوقاف افغانستان با بی تفاوتی از کنار این مشکل می گذرند و از پذیرش مسؤلیت مبارزه با این خطر بالقوه طفره میروند. جامعه مدنی بخصوص رسانه ها میتوانند با افشأ و تقبیح هر چه بیشتر این پدیدهٔ زیانبار بالای حکومت افغانستان فشار بیاورند تا باشد به بی تفاوتی در برابرترویج وسیع افراطیت و بنیادگرائی در افغانستان خاتمه داده شود.
ب: سقوط ارگان های محلی حاکمیت در بخش نظامی و امنیتی ونتیجتأ در بخش ملکی اکثرأ ناشی ازعدم تحرک  و بی مسؤلیتی رهبری قوای امنیتی دررساندن بموقع قوای کمکی و مهمات ضروری به قطعات تحت محاصره در محلات میباشد وباعث افتادن وسایط نطامی مهم ومهمات به دست گروه های نطامی افراطی و بنیادگرا و تقویه روحیه آنها میشود. لازم است هر قول اردو قطعات واکنش سریع با مسولیت و پاسخ گو برای کمک به قطعات تحت محاصره ومبارزه با همچو تهدید ها داشته باشد و به سربازان قطعات محلی رهنمود دقیق برای از بین بردن وسایط در صورت عقب نشینی داده شود.
ج: واگذاری ولسوالی ها بشکل درازمدت به گروه های مسلح افراطی در حکم دادن پایگاه های داخلی به این گروه ها بوده وبرای آنها زمینه شستشوی مغزی اطفال-وخلق پایهٔ اجتماعی از طریق آمیزش ونفوذ دربین باشندگان بومی را مساعد میسازد. گروه های نظامی افراطگرا ولسوالی های تحت کنترول خویش را بحیث تخته خیزنظامی برای اشغال مناطق همجوار استفاده میکنند.  لازمست حکومت افغانستان این شیوهٔ تسلیم طلبانه را ترک گوید. 
د: کشتار تعداد هر چه بیشتر مردم ملکی توسط حملات گروه های افراطی و بنیادگرا، از جانب این گروه های قاتل،  مؤفقیت بزرگ تلقی میگردد. دولت افغانستان بر مبنای حکم صریح قانون اساسی مکلف به تأمین امنیت جانی و حیات باشندگان این کشور است. در عمل وقوع متواترحملات  دهشت افکنی و وسعت متزاید تلفات ملکی حاکی از عدم توانائی حکومت افغانستان دردفاع از امنیت وحیات مردم ملکی میباشد. باتأسف حکام فعلی افغانستان وپشتیبانان خارجی این حکومت، منجمله کشور های اروپائی، مرگ هزاران فرد ملکی در هر شش ماه را صرفأ با تقبیح زبانی استقبال مینمایند. دول عضو اتحادیه اروپا باید متوجه این واقعیت باشند که بنا به حضورگسترده شان در افغانستان برای حمایت ازحکومت این کشور،  در برابر مردم افغانستان نیزمسؤلیت سیاسی و اخلاقی دارند. علاوتأ بیش از سه صدهزار تبعه افغان الاصل اتحادیه اروپا،  خواستار اقدامات مؤثر این اتحادیه و دول عضو اش برای جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان میباشند.
و:  بنیادگرایان وافراطیون مذهبی شناخته شده، طالبان وداعش با آثار مهم تاریخی و میراث بزرگ فرهنگی ما نیز دشمنی میورزند. حکومت افغانستان در عمل علاقمندی وتوجهی به حفظ این آثار نشان نمیدهد. امید مردم  با فرهنگ ما، در هماهنگی با یونسکو،  با تشکیل گروپهای داوطلب محلی از این آثارکه ممثل هویت فرهنگی و مدنیتی ما می باشند، با دقت و حس مسؤولیت بیشتر نگهداری نمایند، زیرا عملا نیروهای امنیتی مناطق ذیربط بنابرموجودیت فساد قادربه حفاظت از آثارباستانی نگردیدند. 
ز: بیگانگی داعش وسایردهشتگران با فرهنگ مردم افغانستان را میتوان در نقض صریح کرامت انسانی و تجاوز برزنان در مناطق اشغالی شان و حملات انتحاری خونین شان بالای عبادتگاه های اهل تشیع افغانستان مشاهده کرد. حالانکه احترام به زنان که ناموس همه مردم محل شمرده میشوند، یک اصل قبولشده در افغانستان است. همچنان همزیستی و همدیگرپذیری کامل بین اقوام ومذاهب افغانستان طی اعصار وقرون رعایت گردیده ، وجزء  مهم فرهنگ ما را میسازند. اعتراض همگانی در مقابل عاملین این نوع جنایات، بهترین راه مبارزه با آنها میباشد. 
ح: زنان و اطفال آسیب پذیر ترین قشر قربانی وحشت وبربر یت افراطیون دهشتگراند. همه امکانات داخلی وبین المللی باید در خدمت  تدابیری مورد استفاده قرار گیرد که ازامنیت و آزادی اطفال و زنان افغانستان در برابر چنین هیولای خونخواربطور مسؤولانه حراست نمایند.

۲-ـ در بخش عوامل خارجی اشتراک کنندګان کنفرانس به عوامل ذیل پرداختند: 
الف: منافع اقتصادی واستراتیژیک پای جهان غرب را به افغانستان کشانده است. حضور نظامی غربی ها وابسته به ادامه جنگ در افغانستان میباشد. از اینرو بخشی از اشتراک کنندگان کنفرانس بدین نظر بودند که برخی دول غربی به نحوی از نابودی کامل نیرو های نظامی افراطیون وبنیادگرایان جلوگیری میکنند تا دلیل حضور شان در افغنستان الی دستیابی به اهداف اقتصادی و استراتیزیک شان عملأ موجود باشد.  این نظرزنگ خطری است برای مردم افغانستان تا اقدامات وپالیسی های دول غربی را در پرتو منافع ملی خویش زیرکانه ارزیابی نموده و سپس درمورد آن موضعگیری کنند. 
-ب: کشور های همسایهٔ افغانستان بخصوص پاکستان وایران به منابع آبی افغانستان چشم طمع و زیاده خواهی دارند. آب افغانستان تا اکنون بطور رایگان و نا محدود به خاک ایران، پاکستان و ترکمنستان سرازیر میگردد. هر گاه در افغانستان صلح و امتیت برقرار گردد، این کشور میتواند آبهای خویش را مهار ساخته و به نفع مردم خویش مدیریت کند. ادامه جنگ در افغانستان دسترسی به آب فراوان و رایگان را برای ایران و پاکستان تضمین میکند. تقویت افراطیت و بنیادگرائی و کمک مالی و تسلیحاتی به آنها در افغانستان سهلترین و ارزانترین وسیله برای ادامهٔ جنگ است. به همین انگیزه دو کشور مذکورعامل رُشد افراطیت وبنیادگرائی در افغانستان میباشند. احداث بند های آب وبرق ازسوی سکتور های خصوصی و دولتی بحیث گامهای استوار در راه مدیریت کامل آبهای کشور، بهترین جواب به این همسایگان جنگ افروز خواهد بود.  
ج: عربستان سعودی و سایر دول خلیج از چند دهه بدینسو می کوشند با تمویل مدارس بنیادگرا و تعلیم گاه های افراطیون مذهبی  درآنطرف خط دیورند میدان جنگ را در افغانستان گرم نگهدارند تا از یکسو مصروفیتی برای بنیادگراین و افراطیون محلی خویش در یک کشور دیگرخلق کنند. و از سوی دیگرخدمتی به فروشندگان اسلحه که ازکانون های تشنج سود میبرند، بکنند. افشای راه ها و شیوه های  تمویل،  بلند بردن سطح آگاهی مردم دهات افغانستان، کوشش در راه بسته شدن همه مدارس فاقد منابع شفاف مالی وجواز فعالیت دولتی در این طرف خط دیورند وافزایش فشار بر پاکستان که نقش دلال کشور های خلیج را درصدوربنیادگرایان بین المللی برای تازه نگهداشتن آتش جنگ در افغانستان ایفا میکند، میتواند به این مداخلات خرابکارانه دول عضواتحاد خلیج خاتمه دهد.   
د:  اشتراکنندگان کنفرانس تأکید جدی بر تأخیر ناپذیری برچیدن ساز و سامان و لانه های امن طالبان، داعش و سایر گروه های افراطی نظامی در داخل کشور، پاکستان و ایران نموده و خواستار تشدید فشار برپاکستان و شناسائی این کشور بحیث پشتیبان و میزبان گروه های بنیادگرای مسلح از جانب مؤسسه ملل متحد،  سایر کشور های همسایه و همه دول اروپائی شدند. 
اشتراک کننده گان متن این قطعنامه و مواد یازده گانه  مندرج آنرا با اکثریت آراء به تصویب رسانیدند.


 

adidas stan smith's Avatar
adidas stan smith پاسخ به موضوع: #591645 2 ساعت 8 دقيقه قبل
I intended to write you this little remark to help give thanks the moment again about the amazing things you've provided on this website. It has been certainly unbelievably generous with people like you in giving openly what exactly most of us would have supplied as an electronic book to generate some bucks on their own, certainly seeing that you might have done it in the event you wanted. Those tricks likewise served as a easy way to know that most people have a similar desire like mine to learn a great deal more pertaining to this matter. I know there are numerous more pleasant instances up front for individuals that read carefully your blog.
adidas stan smith www.adidasstansmith.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #588602 10 ساعت 6 دقيقه قبل
Howdy! I just want to give a huge thumbs up for the nice data you've got right here on this post. I will probably be coming again to your blog for extra soon.
yeezy shoes spam.to/yzyuk
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #580359 1 روز 9 ساعت قبل
It抯 arduous to seek out educated people on this topic, but you sound like you already know what you抮e talking about! Thanks
adidas ultra boost gnap.es/bf3qj
led shoes's Avatar
led shoes پاسخ به موضوع: #578822 1 روز 14 ساعت قبل
Thanks so much for providing individuals with a very breathtaking opportunity to discover important secrets from here. It is always very useful and packed with a good time for me personally and my office peers to search your web site at the least 3 times in 7 days to find out the new secrets you have. And indeed, I am also actually happy concerning the brilliant tips and hints you give. Certain 3 areas in this article are unquestionably the best we have all ever had.
led shoes www.thelightupshoes.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #578353 1 روز 15 ساعت قبل
You made some respectable points there. I seemed on the internet for the difficulty and located most people will go along with together with your website.
yeezy shoes tiny.gl/yzyorg
adidas yeezy boost's Avatar
adidas yeezy boost پاسخ به موضوع: #574538 2 روز 4 ساعت قبل
That is the correct blog for anybody who needs to search out out about this topic. You understand a lot its virtually onerous to argue with you (not that I actually would want匟aHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, just great!
adidas yeezy boost gtiny.me/yzyboost
timberland outlet's Avatar
timberland outlet پاسخ به موضوع: #572928 2 روز 9 ساعت قبل
I simply wanted to construct a simple remark to say thanks to you for all of the wonderful hints you are showing on this website. My prolonged internet look up has now been rewarded with really good ideas to exchange with my friends and classmates. I would express that many of us website visitors actually are very much endowed to live in a perfect community with very many perfect people with great secrets. I feel really happy to have discovered your web page and look forward to really more exciting moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.
timberland outlet www.outlettimberland.us.org
jordan shoes's Avatar
jordan shoes پاسخ به موضوع: #572723 2 روز 10 ساعت قبل
My wife and i felt now lucky when Raymond managed to conclude his survey while using the precious recommendations he received out of the web site. It's not at all simplistic to simply possibly be releasing tips and hints which usually people might have been making money from. And we all fully grasp we now have you to be grateful to for that. The type of explanations you made, the simple blog navigation, the relationships your site help instill - it is all superb, and it is facilitating our son in addition to the family imagine that this issue is interesting, and that's tremendously indispensable. Thank you for all!
jordan shoes www.shoesjordan.us.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #572594 2 روز 11 ساعت قبل
I抦 impressed, I have to say. Really hardly ever do I encounter a blog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you've hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I am very joyful that I stumbled across this in my search for one thing relating to this.
yeezy boost youl.ink/yzyinc
ultra boost's Avatar
ultra boost پاسخ به موضوع: #569141 2 روز 23 ساعت قبل
The following time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to learn, however I really thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix in the event you werent too busy searching for attention.
ultra boost 42.herber.pl/ultra
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #567374 3 روز 4 ساعت قبل
I precisely needed to say thanks yet again. I do not know the things I could possibly have made to happen without the entire information contributed by you about this subject matter. Completely was an absolute frustrating concern in my position, however , taking a look at this well-written mode you managed that forced me to weep with gladness. I'm just grateful for this information and have high hopes you really know what a powerful job that you are getting into instructing the others through the use of a web site. I am certain you haven't met any of us.
yeezy shoes www.yeezyshoes.org.uk
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #567169 3 روز 5 ساعت قبل
I together with my guys appeared to be examining the excellent techniques found on the blog while all of the sudden I got an awful suspicion I had not thanked you for those tips. Most of the women are already as a result joyful to read through them and already have clearly been making the most of these things. Thanks for truly being indeed thoughtful and also for pick out varieties of quality things millions of individuals are really desirous to be aware of. Our own honest regret for not expressing gratitude to sooner.
adidas nmd www.adidasnmdrunner.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #567030 3 روز 5 ساعت قبل
Hiya! I simply wish to give an enormous thumbs up for the great information you have here on this post. I can be coming back to your weblog for more soon.
yeezy boost 350 tinylink.in/yeezyboost350
Adidas NMD Men Women Fur High Dark Gray's Avatar
Adidas NMD Men Women Fur High Dark Gray پاسخ به موضوع: #565845 3 روز 9 ساعت قبل
That is the correct weblog for anyone who needs to find out about this topic. You understand a lot its virtually arduous to argue with you (not that I actually would need匟aHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, just great!
Adidas NMD Men Women Fur High Dark Gray www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-men-wo...dark-gray-p-531.html
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #563837 3 روز 16 ساعت قبل
I was very pleased to search out this net-site.I needed to thanks on your time for this glorious read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.
yeezy boost 350 v2 vtu.cc/yeezyboost
pandora jewelry's Avatar
pandora jewelry پاسخ به موضوع: #561943 4 روز 22 دقيقه قبل
My spouse and i were excited Emmanuel managed to complete his reports from the ideas he obtained from your very own web page. It is now and again perplexing to simply find yourself giving away secrets and techniques which usually some other people may have been trying to sell. And we all already know we now have the writer to thank because of that. The most important illustrations you have made, the straightforward site navigation, the relationships you help to engender - it's everything wonderful, and it's really aiding our son and us understand the matter is amusing, and that's rather pressing. Thank you for all!
pandora jewelry www.jewelrypandora.in.net
nike roshe run's Avatar
nike roshe run پاسخ به موضوع: #561736 4 روز 1 ساعت قبل
I have to express my thanks to this writer for bailing me out of this condition. Just after scouting throughout the the net and finding methods which are not productive, I believed my life was gone. Living without the presence of strategies to the issues you have resolved by way of your main article content is a crucial case, and ones which could have in a wrong way affected my career if I had not noticed your website. Your primary knowledge and kindness in playing with all the details was priceless. I don't know what I would've done if I hadn't discovered such a stuff like this. It's possible to at this time relish my future. Thanks for your time very much for the impressive and amazing help. I won't hesitate to endorse the blog to anybody who would need tips on this subject.
nike roshe run www.nikerosheone.us.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #561604 4 روز 1 ساعت قبل
Nice post. I study something more difficult on totally different blogs everyday. It is going to all the time be stimulating to learn content from other writers and observe somewhat one thing from their store. I抎 desire to use some with the content on my blog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l offer you a link on your internet blog. Thanks for sharing.
yeezy boost u.to/aLE6Dw
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #555419 4 روز 20 ساعت قبل
Thank you so much for giving everyone a very memorable opportunity to read from this web site. It can be very terrific and also jam-packed with amusement for me personally and my office acquaintances to visit your blog nearly thrice weekly to read through the latest items you have got. And indeed, I'm just at all times amazed with all the striking opinions you give. Certain 1 areas in this posting are easily the most efficient we have ever had.
yeezy boost 350 v2 www.yeezyboost.com.co
adidas gazelle's Avatar
adidas gazelle پاسخ به موضوع: #555034 4 روز 21 ساعت قبل
Needed to write you this tiny observation in order to thank you so much over again regarding the great things you have contributed at this time. This is simply seriously generous of people like you giving freely all most people would've supplied as an e-book to end up making some cash for their own end, chiefly given that you could possibly have done it in case you desired. The ideas additionally acted to provide a fantastic way to be certain that many people have similar dream like my very own to learn a lot more in terms of this condition. I know there are several more fun opportunities in the future for many who look over your site.
adidas gazelle www.adidasgazelle.us.com
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #554477 4 روز 22 ساعت قبل
I found your blog web site on google and test a couple of of your early posts. Proceed to maintain up the superb operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying more from you afterward!?
adidas ultra boost adidas ultra boost

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها