بررسی پیرامون زندگی بنیاد گذاراسلام

قبل از همه یک واقعیت را بگویم که در کشور های اسلامی واستیلای ملا ها وآخوندها، ما نسل اندر نسل مجبور بوده ایم که هرچه ملا گفت بپذیریم ویا اگر قابل قبول عقل ومنطق هم نبود(که نیست) سکوت کنیم و با سکوت وخاموشی عادت بگیرم.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها