گزارش کنفرانس بین المللی عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیاد گرایی اسلامی در افغانستان

آقای شمس آریا، گردانندگی کنفرانس را بر عهده داشت .گرداننده ، سر ساعت 2 بعد از ظهر مجلس را با معرفی کوتاه آجندای عهده داشت کنفرانس و با تذکر برخی از مسایل تخنیکی آغاز نمود.