حکایاتی ازخرقه ای مبارک!

درتکمیل بحث قبلی یادداشت های خود بودم که نا گهان صدای آشنای یک ساحرمعلوم الحال تاریخ معاصرافغانستان به گوشم رسید که می گفت لویه جرگه یک عنعنه دست کم سه صد ساله در تاریخ باستانی افغانستان

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها