مساله بیت المقدس و مسلمانان

بیت المقدس شهری است در فلسطین اشغالی که نخستین قبله و سومین شهر مقدس مسلمانان پس از مکه و مدینه و همچنان مقدس ترین جهان نزد یهودیان و مسیحیان است.

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها