نامۀ فارو به مناسب روز صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

کمیتۀ حقوق بشر "فارو" این سال در تجلیل  از دهم دسامبر – روز صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر-  به یکی از اساسی ترین حقوق بشری اتباع توجه مبذول داشته است، این حق،  حقوق داشتن امنیت در زندگی شخصی و اجتماعی می باشد.
 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها