وقایع افغانستان از۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی ( بخش ۹۵)

مخارج جنگ امریکا در افغانستان 
درعین زمان، روی دیگر قضیه را نیز باید دید وآن اینست که مؤسسۀ " گلوبل ریسرچ"  نوشت که : " امریکا در ده سال جنگ علیه تروریسم، یک تریلیون و هشتصد ملیارد دالر به مصرف رسا نیده و موجبِ مرگ یک ملیون انسان شده است .

.. بیش از پنجهزارسرباز تحت ِامر امریکا در عراق کشته و بیش از بیست و سه هزار نفر زخمی گردیده اند. همچنان، به تعداد سه هزار سربازِ امریکا در افغانستان جان باخته و سیزده هزار نفر هم مجروح شده اند... بیش از ده هزار مزدورِ امریکایی و خارجی از قرار دادی های امنیتی گرفته تا خدمه ی معمولی و کارکنانِ غیر نظامی در این کشور ها جان خود را از دست داده اند. آسیب های وارده  به داوطلبانِ نظامی امریکا، سهمگین بوده است . باساس اطلاعاتِ بهداشتی اردوی امریکا، شصت و شش هزار و نهصد و سی و پنج سر بازِ امریکایی با بیماری استرس {افسرده گی} پس از جنگ مواجه هستند. مرکزِ خدماتِ تحقیقاتی کانگرس امریکا اعلام کرده که یکصد و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد وشش کهنه سرباز امریکایی با آسیب های مغزی مزمن دست و پنجه نرم میکنند، بیش از دوهزارکهنه سربازِ امریکایی به قطع عضو{بدن} گرفتار شده اند و صدها تن در زمان ماموریت خود درعراق و افغانستا ن ، 
یاخود کشی کرده یا از جراحاتِ ناشی از خود زنی جان باخته اند."   (369) 
دریک تحقیقِ دیگرآمده است که امریکا درجنگِ افغانستان، سالیانه یکصد و بیست ملیارد دالر بمصرف میرساند. بدین معنا که یک گیلن تیل برای اردوی امریکا، دراول، به یک اعشاریه سه دالر خریداری شده و تا وقتی که به افغانستان میرسد، برای این کشور ازسی و پنج تا چهل دالر تمام میشود. برای گرم ساختن و سرد ساختنِ اتاقهای رهایشی سربازان ِامریکایی درافغانستان، دریک فصل، به چهارصد و چهل و هشت هزار گیلن تیل نیازاست. این درحالیست که نُه اعشاریه دو در صد امریکایی ها ازناحیۀ بیکاری رنج میبَرند، امریکا مبلغ چهارده اعشاریه سه تریلیون دالر مقروض است و یک اعشاریه هفت تریلیون دالر کسرِ بودجه دارد، چهل و شش اعشاریه  دو ملیون امریکایی درفقر بسر میبَرند و چهل و پنج ملیون نفر ازطریقِ موادِ خوراکۀ خیراتی  زنده گی میکنند و سه صد و پانزده هزاربیکار، نا امید شده ازتلاش برای اشتغال دست برداشته اند. این مسأله ممکن است در اروپا نیز روی دهد. تراژیدی انسانی و فاجعۀ اقتصادی اروپا و امریکا را تهدید میکند.
بخشی ازیک تحلیل و تبصرۀ مختصرِدیگر را نیز دراینجا می گنجانم : " ... امریکا بعد از جنگِ جهانی دوم، پنجاه درصد تولید ِنا خالصِ ملی جهان را تولید میکرد. این رقم امروزبه کمتر از بیست در صد رسیده است. قرض ِملی امریکا به  چهارده اعشاریه سه تریلیون دالر رسیده و بهرۀ قرض های آن در سال 2010 به هفتصد ملیارد دالر رسید و پیشبینی میشود که تا سال 2020م به دو تریلیون دالربرسد. هرماه به طورِ متوسط، ده درصد صاحبانِ خانه {درامریکا} قادر به پرداخت ِقسط ِخانه های خود {برای بانکها} نمیشوند. جمعیتِ زیرِ خطِ فقر درامریکا که فقط با کمُک های  حداقلِ دولتی (ولفیر) زندگی میکنند به چهل و شش ملیون نفر رسیده است. بین سالهای 2011-2007، یازده ملیون {نفر} بیکار شده اند. مجموع بیکاران در امریکا درآمارِ رسمی، چهارده ملیون، ولی با احتسابِ بیکاری پنهان، این رقم به سی ملیون نفر میرسد. در امریکا بین 40 تا 50 ملیون نفر دچار تزلزل ِشغلی اند و هرلحظه ممکن است کار ِخود را از دست بدهند. برای پرداختِ حقوق ِبازنشستگی، هرفردِ باز نشسته ای سه اعشاریه سه نفر کار میکنند و با رشد ِبیکاری، پرداختِ حقوق ِباز نشستگی نیز هر روز غیرممکن تر میشود..." (370) 
درهمین گزارش همچنان آمده بود که " در امریکا نظام وظیفۀ اجباری حذف شده است. آنها این بودجه را با اجیر کردنِ بیکاران، مهاجران، نیازمندان و با ظاهر سازی " داوطلبانه " آنها پیش میبَرند. فرزندانِ قشرِ اقلیتِ ثروتمند ِجامعه هیچ وقت خدمت سر بازی نمی روند، در غیرِ این صورت، آنها این چنین با پرده دری نئوفاشیستی – نیو لیبرالی از مداخله و جنگ  دفاع  نمیکردند. . . مصارفِ  نظامی  جهان،  سالیانه  یک اعشاریه پنج تریلیون دالرداشت. نصفِ این رقم، ازفروشِ اسلحه به دست می آید و بزرگترین سهم از آنِ امریکاست. سهم امریکا از فروش ِاسلحه در جهان، سی اعشاریه پنج درصد، یعنی 229 ملیارد دالراست. اگر به مناسبات بین قرض های امریکا و مصارفِ نظامی آن دقت کنیم متوجه خواهیم شد که قرض  های امریکا بسیار بیشتر از مصارفِ نظامی آن است. امریکا در سال 1981، یک تریلیون دالر و در سال 2010، دو اعشاریه چهار تریلیون دالر قرض گرفته است  و مجموع قرض های آن ، 14/3 تریلیون دالراست ..."(371 ) 
منابع امریکایی اظهارداشتند که امریکا ازسال 2001 تا 2009م، مبلغ دوصد و بیست و سه ملیارد دالردر راهِ جنگِ افغانستان بمصرف رسا نیده است. (این مصارف، طی آمار و گزارشهای بعدی، تنها یکصد و چهار ملیارد دالر اعلام گردید)                          
منابع امریکایی همچنان، مصارف ِمجموعی امورِ دفاعی و امنیت ِداخلی امریکا از سال 2001 تا 2011میلادی را (هفت اعشاریه شش تریلیون دالر) تخمین نمودند.             
همچنان، یکی ازمجله های تحقیقی امریکا، مطالبی را درموردِ مصارفِ جنگی امریکا در افغانستان با این شرح بچاپ رسا نید :                                                     
 مصرف روزانۀ هر سربازِ امریکایی درافغانستان مبلغ   2700دالر
مصرف هرسربازِ امریکایی در یک ماه ---- ---- مبلغ   1000000
سربازِ امریکایی برای کشتنِ یک طالب، 250000مرمی شلیک میکند.   (372)                      
برخی ازاعضای مجلسِ سنای امریکا گفته اند که امریکا تا کنون مبلغ  455 ملیارد دالر را دربخشِ نظامی بمصرف رسا نیده است. گزارش های منابع امریکایی درسال 2011م افشا نمودند که بدهی یا قروضِ قابلِ پرداختِ ایالات متحده به کشور های قرضه دهنده، بالغ بر پانزده تریلیون دالر رسیده است. باآنهم، یک روزنامۀ امریکایی بنام " دیترویت فری پرس" درماه آگست2011 نوشت که "کنگرۀ امریکا وجه یک اعشاریه سه تریلیون دالرِ دیگر را برای سال مالی 2012 میلادی غرضِ مصرف درامور نظامی اختصاص داده است و پیشبینی میشود این هزینه ها تا سه اعشاریه هفت تریلیون دالر برسد که بدین حساب، هر مالیه دهندۀ امریکایی باید مبلغ دوازده هزار دالر مخارجِ جنگ  را بپردازد."  (373)                                                         
یک منبع دیگرامریکایی طی تحقیقات بین المللی خویش نوشت که : " مخارج جنگ امریکا پس ازیازدهم سپتمبر2001، از حد چهار تریلیون دالر گذشت ."  (374)                                                                           
 حزب همبستگی افغانستان گزارشی را ازسایت (نشنل پرایرتی اورگنایزیشن)، به تاریخ ماه دلو سال 1394 خورشیدی به نشررسانید که اینک، گوشه یی ازآن را در اینجا نقل میکنیم : " این کشور{ایالات متحدۀ امریکا} تنها درجنگ افغانستان، بیش از779 ملیارد دالر را به مصرف رسانیده که بیش از 700 برابر بودجۀ دولت افغانستان است که با این پول میشد فقر را از جهان ریشه کَن کرد. جان پارکر یک تن از عساکر ضد جنگ درتظاهراتی در لاس انجلس به مناسبت یازدهمین سالگرد اشغال افغانستان توسط امریکا گفت " دولت امریکا به جای اینکه چندین تریلیون دالر را صرف کشتنِ کودکانِ بیگاه کند، میتواند آنرا صرف آموزش و تغذیۀ کودکان ما کند؛ زیرا جمعیتِ افرادِ بی خانمان در امریکا روز به روز درحال افزایش و رسیدن به رکودی جدید است و مردم در اینجا ازنظام خدمات درمانی برخوردارنیستند وآنان همچنین از نظام آموزشی خوبی بهره مند نیستند و دلیل این است که پولی را که به بانکها میدهند، صرف جنگ میشود و نه نیاز های آنان."                                                                      
این درحالی بود که مخارجِ مجموعی جنگی ازسوی مقاماتِ دولت امریکا، سه اعشاریه یک تریلیون دالرمحاسبه شده بود. این منبع گفت که هرگاه " هزینه های دیگرِ پنتاگون (وزارت دفاع امریکا)، پرداختِ سودِ قرضه ها و چهارصد ملیارد دالرمصارفِ جنگِ داخلی علیه تروریسم را درنظربگیریم، مجموعِ مخارجِ جنگِ امریکا بالغ برهفت اعشاریه دو تریلیون دالرمیشود. راپورها میگفتند که این، هنوزاولِ کاراست. یعنی وقتی جنگها پایان یابند، باید دراطرافِ مصارف و مراقبتِ سربازانِ بازنشسته، معلولان و بیمارانِ ناشی ازجنگ و سایرِ پیامدها  نیز اندیشید. علاوتاً، رکودِ اقتصادی و کمبودِ {کسر} بودجۀ سالیانۀ امریکا در حدود پنج تریلیون دالرخواهد بود که هرگاه هزینه های بهداشت و امنیت و سایرِ نیازهای اجتماعی را مدنظر بگیریم، بارِمالی این کشور را بمراتب سنگین تر خواهد ساخت.                                   
گزارش دیگری که درماه جونِ سال 2013م، از قولِ منابع مطلع، توسط نشریۀ انترنتی " آسمایی" به نشر رسید، میگفت که " نیروهای خارجی یک تانکرِنفت را در بدلِ پرداختِ چهل هزار وسه صد و بیست دالربدست می آورند. یعنی دریک روز، ده ملیون و هشتاد هزاردالر و درهرسال سه ملیارد وششصد و هفتاد و نه ملیون و دوصد هزار دالر برای خریدِ نفت ِموردِ ضرورتِ خویش میپردازند.
 امریکا و متحدانِ بین المللی آن عاقبت به این نتیجه رسیدند که باید جنگ را " افغانی" بسازند تا از تلفاتِ جانی سربازانِ شان و مخارجِ بیشترِاقتصادی جلوگیری کرده باشند و ازسوی دیگر، با امضای پیمان های استراتژیک با افغانستان، آنچه را دراین کشوربدست آورده اند، ازکف نداده وهم بخاطرِرسیدن به اهدافِ تعیین شده در افغانستان، آسیای میانه و مجموع منطقه، هم صاحبِ امتیازنظامی و امکاناتِ پیش خزندۀ استراتژیک باشند.  چنانکه "باراک اوباما" رییس جمهورامریکا به روز دوشنبه 30 ماه اپریلِ سال 2012 میلادی، بدونِ اعلان قبلی وبصورت غیرمترقبه رهسپارِافغانستان گردیده و ضمنِ دیدار با حامد کرزی رییس جمهورافغانستان، پیمانِ جنجالی استراتژیک را که ازآن در صفحاتِ گذشته یاد کردیم، به امضا رسانید.
•    بدست داشتنِ افغانستان، بویژه از رهگذرِ غناها و ثروت های زیر زمینی برای ابرقدرت های جهان و مشخصاً برای ایالات متحدۀ امریکا بسیارمهم و قابل توجه است. مثلاً،  زمین شناسانِ امریکا یی درماه مارچِ سال 2011 میلادی، پس ازچهارسال تحقیقاتِ علمی و جیولوژیکی دقیق که دریک ساحۀ دوصدهزارمایلی مناطقِ شمالِ افغانستان انجام دادند، رسماً اعلام نمودند که " حوزه ی جیولوژیکی شمال ِافغانستان در مقایسه با آنچه قبلاً فکر میشد، دارای  ذخایرِ هجده برابر نفت و سه برابرگازِ طبیعی میباشد. یعنی نزدیک به یک اعشاریه شش بلیون بشکه نفت در حوزه ی " افغان- تاجک" و تقریباً پانزده تریلیون اعشاریه هفت فت مکعب گازِ طبیعی در حوزه ی  آمودریا قابل بهره برداری میباشد." (هرچند برخی منابع آگاه گفتند که مقام های امریکایی حتا قبل ازتجاوزِنظامی بالای افغانستان، با استفاده از آمارِتحقیقی شوروی دیروز وامکاناتِ علمی وتحقیقاتی خود شان، از وجودِ ذخایرِعظیم و متعددِ زیر زمینی افغانستان کاملاً اطلاع داشتند، ولی بخاطرآنکه اصلِ هدف مبنی بر اشغالِ نظامی افغانستان را از انظارپنهان نگهداشته باشند، روی آن عمداً پرده کشیده یودند)  
 این آمار و این ارزش یابی، برعلاوۀ موجودیتِ معادنِ عظیمِ مس در ولایت لوگر، آهن "حاجی گگ " درمناطق ِمرکزی (بامیان) وهمچنان، معادنِ سرشارِطلا، اورانیم، لیتیم، ذغالِ سنگ، سمنت، لاجورد، زمرد، سرب، الومینیوم، فیروزه، روبی، یاقوت، الماس، سنگِ مرمر، فلزاتِ قیمتی استراتژیکی کوبات، بوکسید وغیره درنقاطِ مختلف ِافغانستان میباشد.
کارشناسانِ امورِاقتصادی میگویند افغانستان عنقریب به سرزمین " لی تی یم " جهان پس ازکشورِ بولیوی، مبدل خواهد شد.  باید گفت که ازاین ماده، درامورِ صنایع شیشه 
سازی، کمپیوتر، بطری و لپ تاپ (کمپیوترهای قابل انتقال) وغیره استقاده بعمل می آید. 
بیجا نخواهد اگر متنِ کامل و امضا شدۀ  توافقنامۀ استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا را در اینجا درج نماییم: ( ادامه دارد)


 

moncler sale's Avatar
moncler sale پاسخ به موضوع: #767937 14 ساعت 16 دقيقه قبل
I must express some thanks to the writer for rescuing me from this particular situation. Just after scouting through the the web and finding notions which were not productive, I figured my life was gone. Living devoid of the answers to the issues you've resolved by way of your blog post is a crucial case, as well as the kind which could have in a wrong way damaged my career if I had not discovered your site. That capability and kindness in playing with all areas was crucial. I'm not sure what I would have done if I hadn't come upon such a point like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks for your time very much for the expert and results-oriented help. I won't hesitate to propose the blog to any person who ought to have guide about this problem.
moncler sale www.monclerjacketsale.us
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #767845 15 ساعت 30 دقيقه قبل
I and my pals were found to be digesting the good secrets and techniques located on the website and quickly came up with a terrible feeling I had not thanked the blog owner for those strategies. My ladies had been for that reason passionate to read all of them and have honestly been taking advantage of those things. Many thanks for being quite considerate and for selecting certain impressive things most people are really wanting to be aware of. My personal sincere apologies for not saying thanks to you sooner.
yeezy urlr.be/short/yeezy
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #767694 17 ساعت 15 دقيقه قبل
I'm commenting to make you know what a beneficial discovery my daughter encountered reading through your webblog. She mastered so many pieces, which included what it's like to possess a great teaching heart to make the mediocre ones completely gain knowledge of chosen very confusing things. You really did more than our own expected results. I appreciate you for producing the precious, trustworthy, revealing and also fun tips about that topic to Evelyn.
adidas ultra boost youl.ink/ultrausc
adidas shoes's Avatar
adidas shoes پاسخ به موضوع: #767140 22 ساعت 53 دقيقه قبل
My spouse and i felt peaceful when Ervin managed to finish off his basic research from the ideas he grabbed while using the weblog. It is now and again perplexing to just possibly be releasing tips which usually most people have been selling. And now we take into account we need you to thank for that. The explanations you've made, the simple website navigation, the friendships you will give support to create - it's got mostly sensational, and it is facilitating our son in addition to the family feel that the matter is exciting, and that's unbelievably essential. Thank you for all the pieces!
adidas shoes www.adidasstore.us.com
kobe sneakers's Avatar
kobe sneakers پاسخ به موضوع: #765495 1 روز 19 ساعت قبل
I want to express appreciation to this writer just for bailing me out of such a scenario. As a result of surfing throughout the the net and coming across thoughts that were not powerful, I was thinking my entire life was well over. Existing without the approaches to the problems you've solved as a result of your article is a serious case, and the ones which could have in a wrong way affected my entire career if I hadn't come across your blog. Your natural talent and kindness in playing with the whole thing was useful. I'm not sure what I would've done if I hadn't encountered such a solution like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks so much for this reliable and amazing help. I won't hesitate to propose the blog to anybody who desires support on this area.
kobe sneakers www.kobesneakers.com
calvin klein underwear's Avatar
calvin klein underwear پاسخ به موضوع: #764901 2 روز 2 ساعت قبل
I needed to put you a very small remark so as to give thanks as before for your personal pleasant information you have shown on this website. It was extremely open-handed with you to make unhampered precisely what many people would've offered for an electronic book to help with making some bucks for their own end, principally since you could possibly have tried it if you ever considered necessary. The smart ideas in addition worked to be the fantastic way to fully grasp many people have similar zeal just as my own to realize way more on the subject of this condition. Certainly there are some more fun periods in the future for many who go through your website.
calvin klein underwear www.calvinkleinoutlet.us.com
reebok shoes's Avatar
reebok shoes پاسخ به موضوع: #762891 3 روز 6 ساعت قبل
My husband and i have been comfortable when Peter could deal with his web research with the precious recommendations he made through the web pages. It's not at all simplistic just to happen to be giving away solutions that other folks may have been trying to sell. And now we do understand we have you to appreciate for that. The illustrations you've made, the straightforward web site menu, the relationships you can aid to foster - it's most sensational, and it's really aiding our son and our family reason why that content is entertaining, and that is seriously serious. Many thanks for all!
reebok shoes www.reebokoutlet.us.org
patriots jersey's Avatar
patriots jersey پاسخ به موضوع: #761262 4 روز 10 ساعت قبل
Thanks for your entire efforts on this blog. My mom delights in getting into investigations and it's simple to grasp why. Most people notice all about the lively form you render very helpful information by means of the web blog and in addition strongly encourage response from website visitors about this area of interest and our favorite simple princess is certainly becoming educated a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. Your doing a wonderful job.
patriots jersey www.patriotsjerseys.us.com
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #760778 4 روز 19 ساعت قبل
I would like to convey my passion for your generosity supporting people who really want guidance on this important subject matter. Your very own dedication to passing the message along appears to be unbelievably beneficial and has regularly enabled those like me to achieve their pursuits. The interesting instruction means a whole lot a person like me and additionally to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.
yeezy boost 350 www.yeezyboost350v2shoes.us.com
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #759626 5 روز 21 ساعت قبل
A lot of thanks for all your valuable labor on this site. My mom takes pleasure in setting aside time for internet research and it's simple to grasp why. Most of us hear all of the lively means you provide useful tips and hints by means of your web blog and therefore strongly encourage response from other ones on that area and our girl is certainly starting to learn a great deal. Enjoy the rest of the new year. You're doing a fabulous job.
yeezy www.yeezys.us.org
kyrie 4's Avatar
kyrie 4 پاسخ به موضوع: #759252 6 روز 4 ساعت قبل
I have to express some appreciation to this writer just for bailing me out of this particular challenge. Because of looking throughout the online world and meeting tips which were not productive, I assumed my life was over. Existing devoid of the approaches to the issues you've sorted out as a result of your main write-up is a crucial case, and those that could have negatively affected my career if I hadn't noticed your web site. Your actual talents and kindness in playing with all the stuff was excellent. I don't know what I would have done if I hadn't encountered such a solution like this. It's possible to at this time relish my future. Thanks a lot very much for the high quality and sensible help. I will not hesitate to recommend your blog post to anyone who should get guidelines on this subject matter.
kyrie 4 www.kyrie4shoes.us.com
air jodan 6's Avatar
air jodan 6 پاسخ به موضوع: #758033 1 هفته 4 ساعت قبل
Thank you a lot for giving everyone an exceptionally superb chance to read critical reviews from here. It is usually very pleasurable and also packed with amusement for me personally and my office mates to visit your blog no less than thrice every week to study the newest tips you have got. Of course, I am always happy for the remarkable principles you serve. Certain two ideas in this article are unequivocally the most effective we have ever had.
air jodan 6 www.jordan6.us.com
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #756620 1 هفته 1 روز قبل
I simply had to appreciate you once again. I'm not certain the things I would have gone through in the absence of the entire strategies shared by you regarding this area of interest. Certainly was a real intimidating scenario for me personally, however , observing a new professional tactic you handled the issue made me to leap over delight. Now i'm happier for this help and believe you realize what an amazing job that you're providing training people today thru your webpage. I am certain you've never got to know any of us.
yeezy shoes www.yeezy-shoes.us
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #756323 1 هفته 1 روز قبل
My wife and i ended up being comfortable Raymond could complete his researching while using the ideas he received out of the blog. It is now and again perplexing to just always be releasing tips and tricks most people may have been making money from. We fully grasp we need the writer to be grateful to for this. The type of illustrations you have made, the straightforward web site menu, the friendships you can aid to promote - it's got mostly extraordinary, and it is helping our son and our family understand that article is pleasurable, which is certainly incredibly mandatory. Many thanks for all!
yeezys bit.ly/2rg5ngO
lebron 14 shoes's Avatar
lebron 14 shoes پاسخ به موضوع: #756219 1 هفته 1 روز قبل
I enjoy you because of your entire effort on this website. Gloria loves working on internet research and it is easy to see why. Most people hear all of the dynamic way you present very important things by means of your website and improve contribution from the others on the idea plus our child is undoubtedly studying so much. Have fun with the remaining portion of the year. You have been carrying out a brilliant job.
lebron 14 shoes www.lebron14.us.com
nike polo shirts's Avatar
nike polo shirts پاسخ به موضوع: #755406 1 هفته 3 روز قبل
I enjoy you because of your entire labor on this blog. Gloria enjoys doing investigations and it's really easy to understand why. We learn all regarding the lively method you render useful guidance via the web blog and in addition encourage response from other ones on this theme so our own princess is in fact becoming educated a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You are always doing a good job.
nike polo shirts www.nikepolo.us
adidas ultra boost 3.0's Avatar
adidas ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #755104 1 هفته 3 روز قبل
I precisely wanted to thank you very much once more. I'm not certain the things I could possibly have gone through in the absence of the entire hints discussed by you concerning this industry. It previously was a real difficult crisis for me personally, but coming across a expert manner you dealt with it forced me to cry over contentment. I'm just happy for the service and as well , have high hopes you know what a great job you happen to be carrying out training people today by way of a site. More than likely you haven't encountered all of us.
adidas ultra boost 3.0 www.adidasultra.us.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #753809 1 هفته 4 روز قبل
I intended to send you the bit of note to be able to give many thanks over again for these awesome methods you've featured in this case. This is simply tremendously generous of you to present freely what exactly a few individuals could have marketed for an e-book to get some profit for their own end, chiefly considering that you might well have done it in the event you considered necessary. These pointers in addition worked to be a great way to fully grasp that many people have similar zeal just as my personal own to see significantly more around this issue. I think there are lots of more enjoyable times ahead for individuals that browse through your blog.
yeezy boost spam.to/yzyinc
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #753729 1 هفته 4 روز قبل
I wanted to write a word to appreciate you for all of the remarkable points you are writing at this site. My prolonged internet search has at the end of the day been compensated with wonderful points to share with my two friends. I would admit that many of us website visitors are very endowed to exist in a good website with so many special people with very helpful basics. I feel rather happy to have discovered your webpage and look forward to tons of more exciting moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
nmd ux.nu/BOp2I
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #753659 1 هفته 4 روز قبل
Thanks a lot for giving everyone remarkably wonderful possiblity to read in detail from this site. It is always so pleasurable plus jam-packed with a good time for me and my office fellow workers to search the blog more than 3 times every week to study the latest items you will have. Of course, we're usually contented concerning the eye-popping creative concepts you give. Some two tips in this post are basically the best we have all ever had.
michael kors handbags www.michaelkorshandbags.net.co
jordan 4's Avatar
jordan 4 پاسخ به موضوع: #752524 1 هفته 6 روز قبل
Thank you for your whole hard work on this web page. My mum enjoys doing internet research and it is easy to understand why. My partner and i hear all concerning the compelling mode you render both useful and interesting tips and tricks on this web site and attract response from some other people on that point while our simple princess is undoubtedly becoming educated a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You have been doing a very good job.
jordan 4 www.jordan4.us.com
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #752412 1 هفته 6 روز قبل
You made some respectable points there. I seemed on the web for the difficulty and found most individuals will go along with along with your website.
nmd www.adidasnmds.com
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #752163 1 هفته 6 روز قبل
I and also my friends were found to be going through the excellent guidelines from your web site and so immediately developed a terrible suspicion I never thanked the site owner for them. Those men had been for that reason thrilled to read all of them and already have unquestionably been having fun with these things. Appreciate your being indeed considerate as well as for going for this form of cool useful guides millions of individuals are really eager to be informed on. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.
yeezy boost www.yeezyboost.com.co
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #751343 2 هفته 13 ساعت قبل
I simply wanted to develop a message so as to thank you for these amazing advice you are posting here. My incredibly long internet search has at the end been honored with high-quality strategies to write about with my company. I would repeat that we site visitors actually are definitely fortunate to exist in a wonderful community with very many brilliant professionals with very helpful guidelines. I feel somewhat grateful to have come across your entire web pages and look forward to really more pleasurable minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.
adidas ultra boost www.adidasultraboost.us.org
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #750969 2 هفته 23 ساعت قبل
I have to express my thanks to you just for rescuing me from this scenario. Right after browsing through the the net and getting views which are not helpful, I figured my life was well over. Being alive without the presence of answers to the difficulties you have resolved all through your main write-up is a crucial case, as well as those that could have in a wrong way affected my career if I hadn't encountered your web page. Your personal capability and kindness in taking care of all the things was invaluable. I am not sure what I would have done if I hadn't come across such a step like this. It's possible to at this point relish my future. Thanks a lot very much for the impressive and effective help. I will not hesitate to recommend your web site to any person who would need counselling on this matter.
yeezy shoes www.yeezy-shoes.us.org

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها