شب یلدائی مادروطنما

هموطنان وطندوست و با عزت افغان با تقدیم سلامهای گرم و صمیمانه حضور هریک شما عرضمیدارم که بنابر کبر سن و یا پریشانیها و مریضیهای که عاید حالم میباشد من به یک حیوان نشخوار کننده تبدیل شده ام

 یعنی آنچه را من قبلآ تحریر و به نشر رسانیده ام مجددآ نشخوار و به توجه هموطنان میرسانم، چون  در این شبها و روزها که در هر جاه از تجلیل شب یلدا حرف زده میشود من لازم دیدم یکی از نوشته های خود را که تحت عنوان ( شب یلدائی مادروطن ) بیست و یک سال قبل تحریر و بحضور هموطنان تقدیم داشته بودم مجددآ به توجه هموطنان عزیز و ګرامی ام برسانم تا با یک بازنګری وسیع از دسائیس دشمنان الی امروز راه بیرونرفت را از شر شیاطین ملعون جستجوه نموده و مادر وطن خو د را که از نیاکان بمیراث برده اند و احیا و حفظ آزادی، استقلال، وحدت ملی ، سربلندی و شګوفانی آن از وظایف ملی، وجدانی، اسلامی، اخلاقی و افغانی هر فرد افغان میباشد بطرف آزادی و خوشبختی سوق دهند.
باید متذکر شد که مقاله متذکره در شمارهء(۵۲) مورخ ۱۴/۴/۱۹۹۷م جریدهء امید به نشر رسیده و بتاریخ ۲۱دسمبر ۱۹۹۶م در محفل افغانی که بمناسبت شب یلدا در ایالت برتش کولمبیای کانادا ترتیب شده بود قرائت گردید و نیز در دوشماره آرگان نشراتی اتحادیهء افغانها بنام" اتحاد افغان" به نشر رسیده همچنان در کتابهای "افغانستان از ثریا به قهقرا" ۲۰۰۱م و  (فغان افغان) ۲۰۱۱م  تآلیف انجنیر فضل احمد افغان و کتاب تحت عنوان" مداخلات خارجی

 در امور  افغانستان"  تآلیف  محترم اصحاب الدین ( سیئدی)  سال ۲۰۰۴م نیز به نشر رسیده


-:شب یلدائی مادروطنما:-
وقتی ما از شب یلدا صحبت می کنیم  کیف و زیبائی آن در تاریکی و طولانی  بودن آن است که  به پیام خوشی  روز های روشن و درازتری می انجامد هرگاه طولانی ترین شب سال نمی بود از دیگر شب های تاریک سال تفاوتی نداشت.
در مادروطن عزیز ما افغانستان نیز شب یلدا مصاد ف است به ۲۱دسمبر ولی تفاوت در این است که با تأسف کیف و زیبائی هائی را که در کشورهای متمدن ,آزاد , مستقل و برخوردار از فیض علم و دانش اند ندارد. زیرا در مادروطن عزیز ما بقائی حکام مقتدر وقت و نفوذ قدرت های استعمارگر و استثمارگر در تاریکی و بی سوادی ملت مظلوم و ستمد یدۀ افغان  بود که بنابر نتایج تلخ آن هجده سال قبل یعنی اپریل ۱۹۷۸م و تجاوز قوای اشغالگر "قشون سرخ"روس( د یسمبر۱۹۷۹م) میهن عزیزما با طولانی ترین شب تاریک تاریخ مواجه شد.این حادثه و حوادث بعدی آن کشتارهای بی رحمانه با  خود  داشت  به این معنی که.
 دانشمندان و فضلا را مجبور به ترک وطن کرد و جهل و بی سوادی و جهالت پرستی درآن سرزمین گسترش یافت انسانهای حیوان صفت و درنده خو با استفا ده از تاریکی این شب سیاه در وطنما از هیچگونه  ستمگری , غارتگری دریغ نورزیده و با بکاربرد شیوه های غیر انسانی علیۀ ملتما مردم ما را به غم  دوامدار نشاندند. رهبران  د ول  مداخله گر و سازمانهای قاچاق مواد مخدره , قاچاق سلاح و تروریزم بین المللی , با مداخله مستقیم خویش یک تعداد فرزندان جاهل و حق ناشناس وطن ما را با حیله های مختلف تطمیع و برای پیشبرد مرامهای شوم و غیر انسانی خود, بعد ازدسته بندی به نامهای مختلف به تفرقه اندازی بین شان پرداخته و سپس هریکی از آنها را برای تبارز شخصیت و گرفتن قدرت  تشویق  و باهم  د ست با گریبان ساختند که در نتیجۀ گیرودار های جاهلانه شان بیش از دونیم ملیون شهید  و یک ملیون معیوب  دامن  مادروطن را بخون شان سرخ  و دها ت , قصبات , مکاتب , نهرها و مزارع را ویران و ملیونها  ماین را  در سراسر کشور ما کشت و روز بروز مادروطن مظلوم و بی دفاع ما را در خون فرزندان شهیدش غرق ساخت. هرگاه  کوچکترین  روزنۀ امید  برای  بهتر شدن وضع بمشاهده میرسید دشمنان ما با دسایس و توطیه های جنایتکارانه شان توسط  مزدوران خویش دریچه های امید را مسد ود  و اوضاع را بغرنجتر می ساختند. مخصوصآ در چهار سال اخیر که پاکستان مستقیمآ ابتکار عمل  را برای  ویران نمودن بیشتر کشور ما بد ستور امریکا و انگلیس بدست گرفته و با  سرازیر شدن پول سرشار عربستان سعودی  پلان  محو تدریجی میهن عزیز ما را روی دست گرفتند  و بسیار ماهرانه برای تطبیق آن عما ل فروخته شده و نوکر صفت را برگزید ند و مؤفقانه اهداف شوم خود را در یک نظام ملوک الطوایفی که  کشور بین  قوماندانهای  خونخوار و جنایتکار  خود مختار تقسیم گردیده  بود  عملی  کردند. د شمنان  تاریخی افغانستان عزیز اول  با بقدرت رسانیدن  به اصطلاح  رهبران  مجاهدین (۱۹۹۲م) و ایجاد تفرقه مذهبی , قومی و لسانی میان  فرزندان سادۀ  وطن کشتارهای  دسته جمعی  و انفرادی غیر قابل تصور را که در تاریخ بشر دیده نشده بود همزمان با چور و چپاول منازل شخصی , دوایر دولتی ,مراکز تعلیمی و فرهنگی اقدام و قلب مادر"شهر کابل " را بکلی ویران نمود ند  و بقای خود را  فقط با آتش تفنگ بروی هموطنان خود مید ید ند  و برای دستیابی پول غیر مسؤلانه به هر نوع جنایات که خاصۀ جنایتکاران بود دست زدند یعنی به  بربادی وطن و ملت باکی نداشتند چنانچه همۀ ما از لابلای جرائید و وسائیل ارتباط جمعی  بین المللی از جنایات  سالهای (۱۹۹۲م-۱۹۹۶م)  شان مطلع شده ایم که.
- برای تضعیف قوای دفاعی میهن ما اکثر تانکها  , طیارات و سلاهای ثقیله را یا به کشورها همسایه انتقال ویا پارچه پارچه و آهن های آن در پاکستان فروخته شد.
- تعمیرات شخصی و دولتی , پلها و پایه های کانکریتی توسط بیل و کدال پارچه پارچه و سیخهای گول آن درپاکستان فروخته شد.
- موزیم ها  , مراکز کلتوری و فرهنگی , کتابخانه ها , مراکزعلمی و تعلیمی همه تخریب و یا حریق و اموال آن  در بازار های پاکستان و سائیر کشورها فروخته شد.
- در وازه های مراکز تعلیمی آکثرآ مسد ود و اطفال از فیض علم و دانش محروم شد ند.
- طبقه نسوان از کار در دوایر دولتی و خصوصی منع و پوشیدن لبا سهای پنجابی رواج  داده شد.
- ارگ جمهوری و بانکها چور و غارت شد. دروازه های چاپ بانکنوتهای افغانی به استثنای روسیه فدرالی  در  خارج  از کشور بسته و در عوض کلدار پا کستانی و دالر امریکائی در مارکیت ها سرا زیر شد. و بانک نوتهای که در روسیه به چاپ میرسید توسط رهبران به اصطلاح جهادی به دالر و کلدار تبد یل و به حسا بهای بانکی شان در خارج انتقال میگردید.
- اکثرآ زنان را بی عفت , تجاوز جنسی , سینه و سر بریدن میکرد ند.
- شصت و پنج هزار شهریان کابل را به انواع مختلف که در تاریخ بشریت د یده نشد بود به قتل رسانید ند.
اما دشمنان ما به این هم اکتفاء نکرده بعد از محوۀ تمام قوای نظا می و درهم  شکستاندن  شیرازی  وحدت ملی  در  کشور نو نهالان تربیه شده شان را که در طول سالهای جهاد در مدارس دینی منا طق پشتونستان وبلوچستان تحت نظارت رهبران به اصطلاح جهادی و پاکستانی تربیه بی دینی و نظا می شد ند.  و آنها که  نه سوادی و نه خبری از دین و مدنیت داشتند وارد صحنه نمودند یعنی با استفاده از کارت تبعیض لسانی و مذهبی افغانستان را به یک نسل جد ید که بکلی از علم و دانش بی بهره و از تمدن  , کلتور  , فرهنگ افغانی و دین مبین اسلام دور بود ند قدرت را بعد از یک دوره زعامت تاجکان برای به اصطلاح پشتونها  بنام طالبان تسلیم کنند که در واقعیت آنها اکثرآ پشتون نبود ند و حتی از هویت اصلی خود بی خبر بودند.  یعنی اطفال مجاهدین شهید از اقوام مختلف افغانستان و حتی پا کستا نی , عربی  , چچنیائی  , کشمیری بود ند  که  از آغاز طفولیت  تحت نظر مد رسین  پشتو زبان و اوردو زبان مدارس دینی منا طق پشتون نشین ماورای خط  سیاۀ د یورند تحت نظارت رهبران به اصطلاح جهادی و آی اس آی پاکستانی تربیه شده بود ند  برای بد نام کردن  قوم  پشتون  و اسلام  بنام پشتونها و مسلمانان واقعی وارد صحنه نمودند.این نو جوانان بی خبر و بی خرد کور کورانه طبق  دسایس و اوامر دشمنان دست به یک سلسله جنایات دیگری  برای خوشنودی  بادارانشان  زدند این گروه تازه وارد  که بنام طالبان یاد می شد ند و بیریقهای سفید صلح را بدست داشتند و دستوری برای فریب و حمایه ملت حرف ازباز گشت محمد ظاهرشاه میزد ند بعد از رسیدن  بقدرت به مخالفت به بازگشت ظاهرشاه بزودی با سازمان القاعده  , نظامیان و غیر نظامیان پاکستا نی  و دارو دسته اعراب شا ن گره داده شد ند یعنی.
 این نسل جوان بی سواد که بنام صلح قیام نموده بود ند نیز متأسفانه افتخارات ملی ما را نه تنها حفظ ننمود ند بلکه تاریخ ما را لکه دار ساختند . اما دشمنان ما به این هم اکتفأ نکرده نونهالان تربیه شده شان را مجبور به اعمال هر نوع جنایات که خاصۀ جنایتکاران ضد بشریت,اسلامیت ,مدنیت و افغانیت است می سازند یعنی به بربادی حیثیت , آبرو و عزت وطن , اسلام , فرهنگ ,عنعنات , تاریخ و کلتورملت قهرمان افغان  باکی نداشته اند چنانچه همۀ  ما در چهار ماه اخیر  که آغاز زعامت طالبان است ازلا بلای جرائید و وسائیل ارتباط جمعی بین المللی از جنایات شان مطلع شده ایم که.
- لوایح دکاکین و مغازه ها را در بعضی از شهر ها به لسان اوردو تحریر و ترتیب نموده اند.   
- جشن آزادی پاکستان را در بعضی از شهر های افغانستان تجلیل نمودند.
- سپورتها و ورزشهای ملی و بین المللی منع و در عوض بازی کرکت پاکستانی و هندی تشویق و ترویج شده.
- موسیقی ونواختن آلات موسیقی ,آوازخوانی که معرف هنر و کلتور ما است منع و آنچه در آرشیف از وسائیل و آلات و داشته های هنر موسیقی موجود بود حریق و از بین برده شدند.
- عکسبرداری و داشتن فوتو و تصاویر و یا تابلوهای نقاشی که موجود بود حریق و از بین برده شد ند.
- لت و کوب غیر حق به شیوۀ بیرحمی کامل طبقۀ نسوان عملی گردید و در چاردیواری خانه ها زندانی شدند.
- با رفت و آمد آزاد پاکستانی ها در خاک ما و تصمیم گیری در امور سیاسی , اقتصادی و اجتماعی از طرف مقامات پاکستانی آزادی , حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما از دست رفت.
- بالاخره دستور کشیدن استخوانهای پدران ,نیاکان و شهدای ما را که جزء تاریخ افغانستان عزیز است داده شد تا در بوجی ها انداخته شده و در مقابل قیمت کاۀ ماش در پاکستان فروخته شود و با تکمیل این پروزه تاریخ افغانستان را در سطح زمین و زیر زمین بکلی نابود و نام مادروطن عزیز ما افغانستان را از کرۀ زمین محوه نمایند.
پاکستانی ها و نوکران شان در مادروطن عزیز ما از هیچ نوع خیانت و جنایت دریغ نکردند. باید بیدار باشیم و هشیار که به تعقیب تکمیل پروزه  کشیدن استخوانها  فرمان کشتن بیوه زنان  یعنی زنانیکه شوهران و عزیزان خود را از دست داده اند و یتیمان بی سرپرست , پیچه سفیدان  و ریش سفیدان ضعیف و  ناتوان و  بیکس صادر خواهد شد  تا  با  چاقوهای تیز  شده پاکستانی استخوانهای شان را از پوست و گوشت جدا و گرما گرم در بازارهای پاکستانی بفروش برسانند.
 خواهران وبرادران گرامی.
 امروز آن مادروطن بیچاره که بنا بر ظلم وجهالت فرزندان خودکش بیگانه پرور و بیگانه پرست با دیدن خون بیش از دو نیم  ملیون فرزند شهیدش به غرق شدن و نابود شدن است و در لحظات اخیر حیاتش دست و پا می زند و چشمانش بعد از شب طولانی هجده ساله به روز روشن و پر افتخاری است که با احیائی مجدد حیاتش در آغوش  پر از محبتش اشک  های معیوبان , یتیمان  , بیوه زنان و مریضان  را پاک و نوید فردای روشن و پر افتخاری را برای نسلهای آینده  بدهند. برای رسیدن به این آرزوی مقدس یگانه چشم امیدی که دارد فقط به فرزندانش که بنابر جبر زمان و ظلم و تجاوز تجاوزگران و بی  دانشان در بی مادری , آوره گی , دربدری و غربت جلاوطنی حیات  بسر می برند می باشد. تا بنا بر مسؤلیت  های ایمانی , وجدانی , انسانی ,ملی و اخلاقی که در مقابل مادر دارند آه و ناله ها ی  سوزان  شان را  بگوش های  به  اصطلاح مدافعین حقوق بشر برسانند  تا  تحت سرپرستی  ملل متحد  در تعین سرنوشت آن  میراث نیاکان ملت افغان تصامیمی  که جوابگوی آرزوهای اکثریت قاطع فرزندان نجیب افغان باشد اتخاذ و این شب تاریک و طولانی هجده ساله را بروشنائی های صلح , آزادی و دیموکراسی واقعی پایان بخشند.
بلی دوستان عزیز.
 در این جاست که ما در مقابل آزمایش و مسؤلیت بس بزرگ تاریخی قرار گرفته و مکلف میشویم که نجات مادروطن را فوق همه مسائیل  دیگر در زندگی  قرار داد یعنی  خود خواهی , جا ه طلبی  و پیروی از این و آن  را  کنار گذاشته  و متحدآ صمیمانه و صادقانه نیروی خود را بحیث افغان در خدمت  مادروطن عزیز ما افغانستان قرار دهیم  و صدای آزادی و نجات مادر مظلوم را به هر درو دیواری برسانیم و نیز برای حفظ تاریخ , کلتور ,فرهنگ و عنعنه اصیل افغانی نیمه از دست رفته ما کار و جدیت خستگی ناپزیری را رویدست بگیریم تا نسل های آینده بتوانند هویت افغانی خود را و مادروطن عزیز خود را بحیث یک کشور آزاد و مستقل  و سربلند ثابت و حفظ حاکمیت ملی و استقلال آن را وجیبۀ ملی خود دانسته و در این راه تا پای جان برزمند.
 برادران و خواهران ارجمند.
 بیائید بخاطر خدا و مقدسات دینی , بخاطر آه و ناله معیوبان, یتیمان , بیوه زنان , روح  نیاکان و شهدای مادروطن شعار سال ۱۹۹۷م را سا ل برادری , همبستگی , وحدت افغان و مبارزه برای ایجاد  صلح , آزادی و استقلا ل مادروطن عزیز ما اعلام و تعهد بسپاریم که الی آخرین رمق حیات از هیچ نوع ایثار و فداکاری دریغ ننموده و در باره تحقق این اهداف تلاش خستگی ناپزیر می نمایم.
جهت عملی نمودن این مرام عالی و انسانی پیشنهاد می نمایم که.
 یک کمیته علمی و با صلاحیت بنام "حرکت اتحاد افغان" در چوکات اتحادیۀ  افغانان  در برتش کولمبیا کانادا و یا  مرجع دیگری تعین و سازماندهی شود تا با استفاده از وسائیل دست داشته فعالیت های خود را بدون ضیاع   و قت آغاز و همه حلقه های افغانی را در جهان برای رسیدن به این هدف دعوت نمایند.
 بمنظور  تطبیق مؤفقانه  فعالیت های این  کمیته صندوق و حساب  بانکی مخصوص افتتاح  و هر فرد افغان که  معتقد به مؤثریت این پیشنهاد است بر علاوه اعانه حد اقل ربع واحد پول کشور مقیم خود را از عواید روزانۀ خود ماهوار بحساب بانکی مخصوص همین مرام بپردازد یعنی در کانادا ۲۵ سنت از عاید روزانه پرداخته خواهد شد.
 توقع  می رود  تا بمنظور تطبیق پیشنهاد  فوق کمیتۀ  موظف با دیگر حلقه های افغانی در سرا سر  جهان  بادرک اوضاع مشخص وطن عزیز و اهمیت آن مشترک و جدی کار نمایند تا مادروطن را از ظلمت و تاریکی  طولانی نجات داده  و بفردای روشن توام با پیام صلح , آزادی , دیموکراسی واقعی و استقلال مادروطن روح نیاکان و شهدای  راۀ حق را  شاد و به انجام این وجیبۀ تاریخی.  خویش را از خجالت و شرمساری نزد نسلهای آینده وطن نجات دهیم.
ومن الله توفیق.
         خداوند نگهدار.
انجنیر فضل احمد افغان.

air jordan's Avatar
air jordan پاسخ به موضوع: #768814 3 ساعت 8 دقيقه قبل
I must get across my gratitude for your kind-heartedness in support of individuals who need help with in this area. Your special dedication to getting the solution along turned out to be particularly functional and has specifically encouraged workers much like me to achieve their pursuits. Your own valuable suggestions indicates a whole lot a person like me and still more to my mates. Thanks a lot; from all of us.
air jordan www.airjordan.us.com
asics running shoes's Avatar
asics running shoes پاسخ به موضوع: #768437 7 ساعت 54 دقيقه قبل
Needed to post you that very small remark just to say thanks over again for all the great ideas you've shown on this site. This is simply shockingly open-handed of people like you to provide without restraint just what some people could have advertised for an ebook in order to make some money on their own, mostly considering that you could possibly have done it in case you wanted. These advice also worked to be the good way to fully grasp most people have the identical passion just like my personal own to understand a great deal more regarding this problem. I'm certain there are some more fun situations ahead for folks who scan your site.
asics running shoes www.asicsrunningshoes.us.org
hogan outlet online's Avatar
hogan outlet online پاسخ به موضوع: #766411 1 روز 7 ساعت قبل
My husband and i felt really fortunate that Chris managed to finish off his investigation because of the ideas he grabbed from your web page. It's not at all simplistic to simply choose to be freely giving guides people today have been making money from. We really understand we've got the blog owner to thank for this. All the illustrations you made, the simple site navigation, the friendships your site make it possible to create - it's most incredible, and it's making our son in addition to our family consider that that issue is awesome, which is certainly truly essential. Thank you for the whole thing!
hogan outlet online www.hoganoutlet.cc
curry 3's Avatar
curry 3 پاسخ به موضوع: #765881 1 روز 14 ساعت قبل
I and also my friends have already been checking the best guidelines from your web blog and then instantly came up with a horrible feeling I never expressed respect to the web site owner for those strategies. All the young boys appeared to be for this reason warmed to see them and now have really been making the most of these things. Appreciation for indeed being really accommodating as well as for obtaining this kind of brilliant ideas millions of individuals are really wanting to be informed on. Our own honest apologies for not saying thanks to you sooner.
curry 3 www.curry3.in.net
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #765572 1 روز 18 ساعت قبل
I precisely desired to say thanks once again. I'm not certain the things that I would have done without these tricks discussed by you about this field. Previously it was a troublesome problem in my circumstances, however , coming across the specialized tactic you solved it forced me to leap over happiness. I am happier for your advice and in addition sincerely hope you realize what an amazing job you are always accomplishing educating other individuals with the aid of your webpage. I am certain you haven't met all of us.
yeezy boost 350 tropaadet.dk/yzyinc
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #765223 1 روز 22 ساعت قبل
I enjoy you because of all your work on this site. Ellie really loves making time for internet research and it's easy to see why. My spouse and i hear all relating to the powerful tactic you deliver reliable guidance through the blog and therefore welcome response from other people on that article while our girl is starting to learn a lot. Enjoy the rest of the new year. Your conducting a dazzling job.
yeezy boost urlr.be/short/yzyboostus
michael kors handbags's Avatar
michael kors handbags پاسخ به موضوع: #764095 2 روز 13 ساعت قبل
I am also commenting to make you know of the beneficial experience my friend's daughter enjoyed visiting yuor web blog. She realized too many pieces, most notably how it is like to have an ideal teaching character to make certain people with ease learn about a variety of very confusing issues. You really surpassed readers' expectations. Thanks for rendering such invaluable, dependable, informative and in addition cool guidance on that topic to Evelyn.
michael kors handbags www.michael-kors-handbags.org.uk
kobe basketball shoes's Avatar
kobe basketball shoes پاسخ به موضوع: #763628 2 روز 19 ساعت قبل
I simply needed to appreciate you once more. I'm not certain what I might have taken care of in the absence of these aspects shown by you over such situation. It became a real horrifying difficulty in my circumstances, but taking note of the very expert technique you treated it forced me to weep with contentment. I am just thankful for your assistance and in addition expect you recognize what a great job you are accomplishing educating people today thru your blog post. I am certain you've never encountered all of us.
kobe basketball shoes www.kobebasketballshoes.net
adidas yeezy's Avatar
adidas yeezy پاسخ به موضوع: #762137 3 روز 19 ساعت قبل
I wanted to write you one little note to finally say thanks as before with your exceptional strategies you've contributed in this case. It has been simply shockingly open-handed of you to allow freely just what many people could have offered for an e book to earn some bucks for themselves, notably considering the fact that you could have tried it in case you considered necessary. These thoughts likewise served to provide a good way to be sure that other people have similar keenness the same as my personal own to grasp lots more when it comes to this problem. I'm certain there are several more pleasurable periods in the future for folks who find out your website.
adidas yeezy www.yeezys.org.uk
longchamp handbags's Avatar
longchamp handbags پاسخ به موضوع: #761601 4 روز 2 ساعت قبل
My spouse and i have been quite joyful when Albert could deal with his homework through the precious recommendations he made through the web pages. It's not at all simplistic to just continually be freely giving procedures that many some others may have been trying to sell. Therefore we do know we've got the website owner to appreciate for this. All the explanations you have made, the simple site navigation, the friendships you can help to foster - it is most excellent, and it's really helping our son and our family recognize that the article is fun, and that is tremendously pressing. Thank you for all!
longchamp handbags www.long-champhandbags.org.uk
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #761256 4 روز 10 ساعت قبل
I am only commenting to make you know what a fantastic discovery my wife's daughter obtained going through your site. She noticed numerous details, most notably how it is like to have an ideal giving spirit to have other folks without problems learn chosen complicated topics. You really surpassed my expectations. Many thanks for rendering these warm and helpful, trusted, revealing and even unique tips on this topic to Kate.
yeezy boost 350 v2 ix.sk/wMy2M
kobe 9's Avatar
kobe 9 پاسخ به موضوع: #760263 5 روز 6 ساعت قبل
Thank you for all your effort on this site. My daughter takes pleasure in making time for investigations and it's really simple to grasp why. All of us know all about the compelling tactic you deliver insightful tricks by means of your web site and as well cause contribution from some other people on this situation then my daughter is certainly learning a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. Your doing a useful job.
kobe 9 www.kobesneakers.com
huarache shoes's Avatar
huarache shoes پاسخ به موضوع: #759851 5 روز 15 ساعت قبل
I happen to be writing to make you be aware of what a fabulous encounter my cousin's daughter enjoyed visiting yuor web blog. She mastered several pieces, most notably what it's like to have an excellent giving style to let others smoothly thoroughly grasp specific multifaceted matters. You really did more than people's expected results. Thank you for churning out such insightful, healthy, edifying and cool tips on this topic to Julie.
huarache shoes www.nikehuaracheshoes.us.com
roshe run's Avatar
roshe run پاسخ به موضوع: #758531 6 روز 18 ساعت قبل
I simply wanted to write a message so as to say thanks to you for the unique strategies you are placing on this site. My rather long internet research has finally been compensated with pleasant concept to share with my close friends. I would say that most of us site visitors actually are very much endowed to exist in a useful website with many wonderful individuals with beneficial basics. I feel quite happy to have come across your entire web site and look forward to tons of more cool minutes reading here. Thanks once more for all the details.
roshe run www.rosherun.us.com
kate spade outlet's Avatar
kate spade outlet پاسخ به موضوع: #758209 1 هفته 16 دقيقه قبل
I'm just commenting to make you understand what a nice discovery my friend's princess gained going through your site. She picked up numerous issues, not to mention how it is like to have an incredible teaching spirit to make other folks easily thoroughly grasp specified problematic matters. You really exceeded visitors' expectations. I appreciate you for rendering those practical, safe, informative and as well as easy tips on this topic to Emily.
kate spade outlet www.outletonlinekatespade.us.com
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #758016 1 هفته 4 ساعت قبل
I am also writing to let you be aware of of the amazing experience my cousin's child gained checking the blog. She figured out a lot of pieces, including what it's like to have an awesome helping character to let other folks very easily gain knowledge of various specialized subject matter. You undoubtedly surpassed readers' expected results. Thank you for imparting such beneficial, healthy, informative and as well as fun tips about this topic to Emily.
adidas ultra boost qrurl.it/r/1iknr
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #757799 1 هفته 9 ساعت قبل
I wish to express my respect for your kind-heartedness giving support to individuals that must have help on in this niche. Your special dedication to passing the solution all through appeared to be surprisingly functional and has really enabled men and women much like me to realize their dreams. The useful tutorial signifies a whole lot to me and far more to my office workers. Best wishes; from all of us.
yeezy boost gtiny.me/boostyzy
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #756894 1 هفته 1 روز قبل
I in addition to my buddies appeared to be looking at the excellent tricks from your web page and then all of a sudden developed a horrible feeling I had not thanked the blog owner for those techniques. My guys appeared to be for this reason very interested to study all of them and have in effect pretty much been using them. Appreciation for turning out to be really helpful and then for making a choice on this kind of notable subject areas most people are really eager to learn about. My honest regret for not expressing appreciation to you earlier.
yeezy www.yeezy-shoes.us.org
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #755546 1 هفته 2 روز قبل
I really wanted to send a small remark in order to appreciate you for the superb information you are writing at this site. My incredibly long internet look up has at the end been honored with excellent facts and techniques to exchange with my visitors. I 'd claim that most of us website visitors are quite endowed to be in a good community with very many lovely individuals with good guidelines. I feel truly lucky to have seen your entire web site and look forward to so many more amazing times reading here. Thanks a lot once again for all the details.
yeezy shoes www.yeezy-shoes.uk
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #755339 1 هفته 3 روز قبل
I simply needed to thank you very much all over again. I am not sure what I might have followed without the actual creative ideas discussed by you relating to such topic. It was actually a real scary problem in my position, but being able to view your specialised form you treated the issue took me to weep over gladness. Now i'm grateful for the guidance and even pray you really know what a great job you were putting in training others with the aid of your blog post. Probably you have never met all of us.
adidas ultra boost vtu.cc/ultra
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #755182 1 هفته 3 روز قبل
Thanks a lot for providing individuals with remarkably superb opportunity to check tips from this blog. It can be very pleasant and stuffed with a good time for me and my office co-workers to search the blog at the least thrice in one week to see the new items you have got. Not to mention, I am just certainly fascinated with your unique knowledge you serve. Selected 2 tips on this page are in fact the most suitable I've ever had.
adidas nmd bit.ly/2tnrYcV
kyrie 3 shoes's Avatar
kyrie 3 shoes پاسخ به موضوع: #754510 1 هفته 4 روز قبل
I would like to convey my gratitude for your kindness in support of people that actually need help with this particular situation. Your very own dedication to getting the solution all-around appears to be surprisingly significant and have in most cases encouraged guys and women much like me to realize their ambitions. Your own useful report can mean a whole lot to me and even more to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us.
kyrie 3 shoes www.kyrie3.us.com
mlb jerseys's Avatar
mlb jerseys پاسخ به موضوع: #754293 1 هفته 4 روز قبل
Thanks a lot for providing individuals with an extremely pleasant possiblity to read critical reviews from this web site. It is often very pleasant plus packed with amusement for me and my office fellow workers to search your site at least three times in a week to find out the new things you have got. And lastly, I'm usually fascinated with your incredible tactics served by you. Some 4 points in this article are completely the most suitable we've ever had.
mlb jerseys www.mlbjerseyscheap.us
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #753306 1 هفته 5 روز قبل
I wish to get across my gratitude for your generosity in support of those individuals that need guidance on this one content. Your personal dedication to passing the solution throughout turned out to be extraordinarily interesting and have all the time made men and women much like me to reach their desired goals. The invaluable guideline implies a great deal a person like me and somewhat more to my office workers. Many thanks; from each one of us.
yeezy boost www.boostyeezy.us.com
balenciaga shoes's Avatar
balenciaga shoes پاسخ به موضوع: #753140 1 هفته 5 روز قبل
I'm just commenting to make you know of the impressive discovery our girl encountered reading the blog. She learned many issues, which include what it is like to possess a wonderful coaching mindset to get other individuals just have an understanding of a number of very confusing things. You really did more than our own expectations. I appreciate you for producing such good, healthy, informative not to mention unique guidance on your topic to Kate.
balenciaga shoes www.balenciagasneakers.com

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها