درباب یک نطق ویک خطبه !


وقتی وارد صفحه شطرنج شدی چه بخواهی وچه نخواهی تبدیل به "مهره" خواهی شد و "مهره" را نیزبا بسیار آسانی و وعده های سر خرمن  به بازی میگیرند ، افغانستان که ازدیر صفحه ای ازاین شطرنج شده ا ست و می بینیم که در این شطرنج زورمندان هرروز در گوشه ای و در خانه ای

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها