شش جدی، سالروزیک تجاوز و نقطهٔ تشدید یک فاجعه

روسها چه در کسوت اتحادشوروی نیمه دوم قرن بیستم وچه درسیمای روسیهٔ فدراتیف، هیچ زمانی به اصول حقوق بشری وحقوق بین الملل اعتقاد وصداقتی نداشته است. قبل از اشغال افغانستان نیز روسها بارها به سایرکشورهای به اصطلاح برادر،  بطورمثال در سال ۱۹۶۸ به چکوسلواکی سابق لشکر کشی نموده بود.


په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شش جدی، سالروزیک تجاوزونقطهٔ تشدید یک فاجعه
  ۲۶ دسمبر ۲۰۱۷

روسها چه در کسوت اتحادشوروی نیمه دوم قرن بیستم وچه درسیمای روسیهٔ فدراتیف، هیچ زمانی به اصول حقوق بشری وحقوق بین الملل اعتقاد وصداقتی نداشته است. قبل از اشغال افغانستان نیز روسها بارها به سایرکشورهای به اصطلاح برادر،  بطورمثال در سال ۱۹۶۸ به چکوسلواکی سابق لشکر کشی نموده بود.  روسیه فدراتیف نیزبا تصرف کریمیا وصدور قوا به سوریه دردفاع ازرژیم بشار الاسد که متهم مشهودبه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت میباشد، درجهت رسیدن به اهداف توسعه جویانه خویش تلاش میورزد. دولت روسیه تا هنوز به فهم وپذیرش اصول حقوقی معمول درجهان وحقوق بشر دوستانه نائل نشده است.
 اشغال نظامی ولشکر کشی ۶ جدی ۱۳۵۸روسها به افغانستان با هیچیک از اصول قبولشدهٔ دول معتقد به رعایت صلح وامنیت بین المللی مطابقت نداشت. در آوانیکه استبداد و خونریزی بی باکانه وفاجعه بشری ایجاد شده توسط کودتاگران هفت ثورکارد را به استخوان مردم رسانیده بود و مردم امید داشتند رژیم توسط  قیام افغانهای داخل کشور سقوط داده شود، روسها پیش دستی نموده بتاریخ ۶ جدی  ۱۳۵۸ کشور ما را اشغال و گروه امین-تره کی را با گروه کارمل  نجیب تعویض کردند وبحران بشری آغاز یافته در هفت ثور عمق و وسعت بیشتریافت. 
افغانستان بعد از اشغال شوروی سابق عملاً به میدان محرکۀ عروج نیروی های مغرض و شیطانی زمان ما مبدل شد، گویا روسها با هجوم شان به خاک کشور ما، هجوم به این مرز و بوم را به امر عادی و روزمره مبدل نمودند، افغانستان بعد از آن اشغال فجایع و مصایب متنوع و متعددی را تجربه کرده است ما تباهی ها و ویرانی های زیادی را متحمل گردیدیم.
موضوع پرداخت غرامت جنگی که روسها مکلف و ملزم به آن اند، نیز تا حال لاینحل مانده است، افغانستان به اثر هجوم نظامی روسها صد ها میلیارد دالر خساره برداشته است و پرداخت و جبران این وجوه که روسها باید به جانب افغانی تادیه کنند، تا این دم به صورت رسمی، اصولی و توسط نمایندگان باصلاحیت دولت قانونی و منتخب افغانستان مورد مذاکره و رسیدگی قرار نه گرفته است. با وصف آن درین اواخرروسها به بهانهٔ تهدید داعش، به تحکیم مواضع نظامی خویش در سرحدات افغانستان-با تاجکستان دست زده اند. این حرکت میتواند حاکی از تمایل روسها برای سوریه ای ساختن جنگ کنونی افغانستان باشد.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو ) ضمن تقبیح مجدد تجاوز۶ جدی روسها به افغانستان و پیامد های بد فرجام آن، به این اعتقاد دارد که سر انجام  روزی فرا میرسد که مردم افغانستان با کنار زدن تمام عاملین تداوم جنگ، صلح وآرامش را به کشور خویش برگرداند و راه مداخله را بر هرتجاوز گری سد کند.

هیأت اجرائیۀ فارو

اخبار روز

03 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها