نسل دنبا له رو خود کش بیگانه پرست !

از شما مصرانه خواسته بودیم که بخش اول این یادداشت و آنچه را که امروز به عنوان قسمت دوم و آخیر آن می خوانید با تأمل از نظر بگذرانید اکنون دنباله آنرا می خوانیم :

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها