رسول جرأت مبارز نامدار و پر آوازه

 زندگینامه مختصر رسول جرأت که توسط محترم حلیم پیکار در کانادا در محفل گرامیداشت از روز شهدا پیشکش حاضرین شد.

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها