داراکولاها باهم ائتلاف میکنند!

دوسه روزپیش بود اخبار یکی از شبکه های تلویزیونی را که گفته میشود با عطا محمد خان نور متولی روضه شریف بلخ تعلق دارد می شنیدم و می دیدم که ناگهان چشم ام بر چند چهره مشهورنا متجــانس  

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها