مشکل مواد مخدر و راههای برونرفت ازآن

کشت مواد مخدره  ، مدیریت  تبدیل به مواد مخدر دیگر، انتقال وعرضه انها در بازارهای منطقوی وجهانی، در طول تاریخ چند قرن اخیر، یک پدیده ای مورد استفاده وسؤ استفاده در دست انسانها وقدرتنمندان بوده است .

1 – مقدمه
2 – تعریف 
3 – عوامل وانگیزه ای تولید
4 – گروپ های کیمیاوی و طبقه بندی آنها
5 – تأثیرات طبی وصحی (روحی ، جسمی ، روانی )
6 – تأثیرات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی
7 – راه های خروج 
8 – نتیجه گیری...

1 - مقدمه
کشت مواد مخدره  ، مدیریت  تبدیل به مواد مخدر دیگر، انتقال وعرضه انها در بازارهای منطقوی وجهانی، در طول تاریخ چند قرن اخیر، یک پدیده ای مورد استفاده وسؤ استفاده در دست انسانها وقدرتنمندان بوده است . جنگهای تریاک در چین علیه استعمار انگلیس نمونه ای از این سؤ استفادهٔ جنایتبار تاریخی میباشد ، ولی پس از تأسیس سازمان سیا که منجمنت جهانی این پدیده  را در دست گرفته ، نتنها از نظر کمی پرابلم بزرگی را در جوامع بشری خلق نموده ، بلکه سؤ استفادهٔ اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، نظامی ، اجتماعی وصحی از آن توسط این سازمان برای تأمین منافع جنایتکارانه ای جنگ امپراطوری در حال زوال آمریکا ابعاد وسیع را بخود گرفته که بشریت مجبور است برای نجات از شر این هیولای کشنده چاره جوئی نماید .در جنگ ویتنام آمریکا مدیریت مواد مخدر را در سطح دولت تنظیم نموده و برای ترانسپورت مواد، شرکت هوا پیمائی آیر آمریکا  را تأسیس نمودند.
 کشور ما را که سازمان سیاه در این زمینه، با تمام لوژستیک جنگی  ناتو دراختیارش ، در صدر مؤلدین این مواد تباه کن در سطح جهان قرار داده است .تا اکنون 3 ملیون انسان را بقربانی گرفته وگراف صعودی اش را میتوان تا ملیونهای بعدی حدس زد.
 طیارات باربری نظامی آمریکا از کشور ما به پایگاه نظامی امریکا در شهر رمشتین آلمان خالی برنمیگردنند بلکه صد ها تن مواد اولیه ای اوپیوم وهیروئین را به آلمان وتمام مراکز توزیع این مواد کشنده انتقال میدهند وبانکها در انتقال پول سیاه این تجارت با سیستم های خاص ومافیائی شان دست به کار بوده وبرد های ملیارد دالری دارند.همهٔ این پروسه تحت حمایت و منجمنت سازمان سی آی ا بوده ، حمایت دولت، ارتش، بانکها ، پولیس مواد مخدر DEA  (Drug Enforcement Administration)ودهها تشکیلات دیگررادرعقب و خدمت این کار جنایتبار دارا میباشد. 
پس دولت ها خود بزرگترین تجار مواد مخدر هستند که در کشتار ونابودی ملیون ها انسان سهم فعال داشته که باید در روشن ساختن این سیستمهای جنایتکار ، کار تخصصی انجام داد.اخبار وپخش دستگیری این یا آن باند مواد مخدر، چند تن و چند کیلو توسط دولتها ، فقط گم کردن رد پای جنایتکاران ومافیای واقعی مواد مخدر یعنی خود دولتها هستند که باید دست به افشای همه جانبه ای این تاکتیک عوامفریبانه زد.
در جهان سه قطب تولیدی تریاک موجود است.1-  مثلث طلائی میانمار، لائوس، تایلند 2 – هلال طلائی افغانستان، ایران، پاکستان و 3 – مکزیکو در آمریکای مرکزی وکولمبیا درآمریکای جنوبی . افغانستان با 93 فیصد سهم در تولید جهانی تریاک بلاترین مقام را از خیراستعمار به سرکرده گی آمریکا با منجمنت سی آی ا دارا میباشد.
2 – تعریف
مواد مخدره اطلاق به موادی میشود که استفاده از آنها ، از طریق سیستم اعصاب مرکزی ، سبب تغییر روش طبیعی درزنده گی انسانها شده، در صورت سؤ استفاده از  آنها تأثیرات منفی بر روح ، روان وجسم انسان گذاشته سبب عادت واعتیاد شده ، باعث مرگ میتوانند شوند. 
3 – عوامل وانگیزه ای تولید غیر انسانی و سؤ استفاده از این مواد
به عقیده وباور من عامل وانگیزه ای اصلی تولید مواد مخدر چه طبیعی وغیر طبیعی  در قدم اول برد اقتصادی از آن بوده ، در قرن 20 و21 فکتورهای سیاسی ، اجتماعی ونظامی نیز بر آن علاوه شده ومورد سؤ استفاده ای استعمارگران ومتجاوزین قرار گرفته است. نمونه های روشن این نوع جنایات را میتوان در جنگهای هندوچین علیه استعمار انگلیس دید که 60 فیصد مردم چین را مبتلا به تریاک ساخته بودند. آمریکا در جنگ ویتنام مدیریت مواد مخدر را در سطح دولت تأسیس نموده وبرای انتقال آنها شرکت هواپیمائی آیر امریکا را بوجود آوردند. تنها مصرف سالانه ای چرس در آمریکا وکانادا  سالانه  52 ملیارد دالر میباشد . در کشور ما سالانه حدود 9 تا 12 هزار تن تریاک تولید میگردد که ارزش آن در بازار به صورت خام 36 تا 48 ملیارد دالر سالانه بوده وبه شکل هیروئین چهار چند بالا رفته یعنی 144 تا 192 ملیارد دالر میباشد. طبعأ در قبال عامل اصلی فوق، مدیریت های خیلی ضعیف دولتهای وابسته به خارج، فقر، بیسوادی، عدم آگاهی، نبود پلانهای وقایوی خط اول ، دوم وتداوی های مؤثر معتادین عوامل هستند که در رشد این معضل نقش بازی میکنند. 
4 – گروپ های کیمیاوی و طبقه بندی آنها
مواد مخدره از نقطه نظر منشه ای ساختاری شان ، به دو گروپ طبیعی ومصنوعی تقسیم میشوند . گروپ طبیعی الکلوئید ها (نیکوتین ، کوکائین ،کرک ، هیروئین ، اوپیوم ، مورفیوم ومیسکالین ) ، ذانتین ها ( کافئین ، تیو فلین ) ، کنابینوئید ها ( ماریهوانا ، چرس یا اشیش ) میباشند. گروپ مصنوعی شامل بیتا فینول الکایل امین ( اکستازی ، امفتامین ها ، ودیزاینر درگ ) ، تریپتامین ها ( ل س د ) ، الکوهل ها ( بیر ، وین، سکت وسکی ، ودکا، کونیاک) اند. 
 5 – تأثیرات طبی وصحی (روحی ، جسمی ، روانی )
دماغ انسان در قبال ده ها سیستم مدیریتی برای کار های که باید انجام شود ، سیستمی بنام پاداش دارد تا برای ادامهٔ حیات، روح، روان وجسم را به عمل واداشته، ادامه کاری کند . مثلأ وقتی از نوشیدن آب در تشنگی لذت میبریم وکیف میکنیم، اگر این پاداش پس از نوشیدن وجود نداشته باشد، عمل نوشیدن صورت نپذیرفته و حیات نمیتوانست ادامه یابد. مرکز این سیستم در نوکلیوس اکامبنس دماغ میباشد که توسط دوپامین فعال میشود . هر قدر دوپامین زیاد افراز شود به همان انداز هجرات این مرکز تنبه شده ودستور فرهت ، خوشحالی وکیف روحی ، روانی وجسمی را به مراکز مسؤل دیگر واز این طریق به تمام وجود انتقال میدهد. مواد مخدر افراز دوپامین را در سیستم پاداش ده چندان میسازد واز این طریق مرکز پاداش بصورت غیر طبیعی مورد تنبه دوپامین قرار گرفته ، کیف را ده چندان میسازد ، طبعأ این کیف وقتی از خط سرخ بگذرد به ضدش تبدیل شده، میتواند سبب مرگ شود. دوپامین برای تأثیراتش به آخذه های ضرورت دارد که درمرکز پاداش تولید ودوپامین را برای ادامهٔ سیگنال ها ی فرهت به مراکزدیگرمانند خنده، خوشحالی وغیره وساطت میکند. ولی وقتی این آخذه ها به کمبود دوپامین دچار شوند - واین وقتی است که مواد مخدربه وجود نرسد -. انوقت علائم  عادت یا اعتیاد به اشکال نارامی، عصبانیت ، اختلالات فکری، تشنجات، اختلاج ها، درد های عصبی، جسمی و هزیانگوئی تبارز نموده، میتواند به انجام کار های غیر قانونی، جنایت وخودکشی ختم شود. 

6 – تأثیرات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی
درکشور ما افغانستان حدود 3 ملیون انسان مبتلا به مواد مخدر ، تریاک ، چرس ، هیروئین، بنگ وغیره میباشند که این عدد سیر صعودی به طرف ملیونهای بالاتر دارد . تاأثیرات اجتماعی این سه ملیون معتاد صدها پرابلم را در ساحهٔ حفظ الصحهٔ محیطی، مصارف غیر لازم، سؤ استفاده از مواد مخدر، سرقت، جنایت، تولید سیل بیکار وبار دوش جامعه بودن، ایجاد نموده، رشد فرهنگ دوزدی، گدائی، بیکاری، بی بندباری، بی توجهی به فامیل و عصبانبت را سبب گردیده ، کتله ای وسیع انسانها رااز اندیشیدن سیاسی وفعالیت سیاسی باز داشته و اقتصاد جامعه را چند بعدی مورد ضربت قرار میدهد. 
 7 – راه های خروج از تولید غیر لازم وسؤ استفاده از آن
بدون موجودیت یک دولت مستقل ملی ، امکان جلوگیری ریشه ئی ورادیکال این پرابلم غیر ممکن میباشد. ولی از انجائیکه نقطهٔ بحث ما انسانها و جامعهٔ انسانی با آگاهی فردی وجمعی است ، همه وظیفه دارد تا برای رفع این مشکل طرحات علمی تحقیقی وراههای جلوگیری از این معضل را به کشور وسطح جهانی ارائه دهند .  
1.    کشت بدیل مثل زعفران و آموزش استفادهٔ چند فصل حاصلگیری از زمین ، برای رشد اقتصاد زراعتی در کشور . 
2.    بلند بردن آگاهی مردم توسط پرزانتیشنها ، اخبا، سمینارها، تلویزیون ودیگرمیدیا ها. 
3.    استفاده از تماس مستقیم با توده های مردم ومتوجه ساختن آنها به خطرات تولید و سؤ استفاده از مواد مخدر.  
4.    افشاء نیات شوم استعمار واشغالگران از مدیریت مواد مخدر در تمام ابعاد اش. 
5.    جلب توجه مردم وجهان برای فشار آوردن بر دولت جهت جلوگیری از تولید غیر ضروری مواد مخدر وسؤ استفاد از آنها.  
6.    مبارزهٔ دوامدار وخسته ناپذیر برای رهائی انسان وکشور ما از قید اشغال استعمار در اشکال گوناگونش وایجاد سیستمهای ملی ، دموکرات وعدالت پرور در جهان وافغانستان. 

8 – نتیجه گیری...
1.    چون در ایجاد پرابلم مواد مخدر تولید، قاچاق، پول شوئی ومدیریت در افغانستان وجهان، نقش عمده و تعیین کننده را دولتها ی مدیر، بخصوص سی آی ا و شرکا دارند. بدون دست کوتاه کردن این عامل اصلی ، امکان ختم جنگ وایجاد صلح غیر ممکن بوده ، تخیل بیش نخواهد بود. بالتر از 100 ملیارد عائد سالانه !!!. میتوانیم یک لحظه در مورد تعمق کنیم وابعاد فاجعه را حس بزنیم.؟؟؟   
2.    سؤ استفاده از زرع ، قاچاق وتوزیع  مواد مخدر باعاملین اش باید از طرف
( مؤسسهٔ مبارزه با مواد مخدر وجنایات ملل متحد) کنترول واز نظر حقوقی مورد پیگرد قرار گیرد. 
3.    مدیریت سالم وهمه جانبه ای  زرع مواد مخدر بنابر ضرورت طبی وصحی هر کشور وظیفهٔ مهم سیاست دولتها ،وزارت خانه های زراعت وصحت عامه میباشد.
4.     رشد ورونق کشت بدیل، آموزش استفادهٔ چند فصل حاصل گیری از زمینها ، متوجه ساختن مردم به خطرات استفادهٔ سؤ از مواد مخدر وعواقب ناگوار آن برای نسل های امروز وفردا، کاریست که باید در زمینه توسط متخصصین امور فوق تحقیق شده وبه اختیار مردم گذاشته شود .
5.     شکایت به محاکمهٔ بین المللی دنهاگ برای تعقیب جرایم جنائی چون تولید ، قاچاق وتوزیع مواد مخدر در افغانستان وجهان. 
 
31 جنوری 2018
 

اخبار روز

01 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها