فحش وناسزأ دربرخورد اندیشه ها !

می گویند پیرزنی از همسرش پرسید ، اگر من از زیبائی خودم تعریف کنم آیا باز هم به من می گوئی از خود راضی ؟ شوهرش درجواب گفت ؛ نه عزیــزم ! دروغگوبا از خود راضی فـــــرق میکند .

 


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها