فحش وناسزأ دربرخورد اندیشه ها !

می گویند پیرزنی از همسرش پرسید ، اگر من از زیبائی خودم تعریف کنم آیا باز هم به من می گوئی از خود راضی ؟ شوهرش درجواب گفت ؛ نه عزیــزم ! دروغگوبا از خود راضی فـــــرق میکند .

 

اخبار روز

01 حوت 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها