حمایت ها و شعارهای تویتریی رئیس غنی !

میگویند  مسافری وارد شهری شد و با کمال تعجب دید مؤذن مسجد با آواز بلند  می‌گوید به قول مسلمان‌ها «‌اشهد ان محمدا رسول الله» علت را پرسید، گفتند؛ مؤذن مسجد مرده است و این مؤذن غیر مسلمان است که

 

اخبار روز

01 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها