26 دلو روز پیروزی جهاد و مجاهدین و افتضاح تیکه داران جهاد

مردم اقغانستان در طول تاریخ همیشه در مقابل بیگانگان و اجانب و خواستهای آنها ایستادگی و مقاومت نموده و در راه آرادی خواهی خود دست به مبارزه و قیام زده اند
 

اخبار روز

23 قوس 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها