فراخوان تظاهرات در سرتاسر اروپا

اخیراً کشور های اروپایی در رابطۀ پذیرش متقاضیان پناهندگی، پالیسی های سختگیرانه ای را روی دست گرفته اند. پناهجویان افغان نیز در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند

            په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون 
                فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳ فبروری ۲۰۱۸

فراخوان تظاهرات در سرتاسر اروپا
جهت توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان
هموطنان گرامی !
اخیراً کشور های اروپایی در رابطۀ پذیرش متقاضیان پناهندگی، پالیسی های سختگیرانه ای را روی دست گرفته اند. پناهجویان افغان نیز در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند و برخی از کشور ها تا اکنون به اخراج اجباری افغان ها اقدام ورزیده اند.
برای دفاع از پناهجویان افغان متحد شویم و در تظاهراتی که بتاریخای ۱۷ و ۱۸ فبروری ۲۰۱۸ بخاطر توقف اخراج اجباری در سرتاسر اروپا برگزار می گردد اشتراک نمائیم. این تظاهرات در شهر های مختلف کشور های : هالند، آلمان، بلژیک، فنلند، سویدن، پولند، دنمارک، اطریش ... برگزار می گردد.
تاریخ و زمان تظاهرات در هالند :
Op zondag 18-02-2018:
Om 13:00 op de Vrijthof, 6211 LD Maastricht
Om 14:00 uur op de Domplein, 3512 JC Utrecht, Nederland
Om 14:00 op de Dam 1012 JL Amsterdam
Om 14:00 op de Plein 1944, 6511 JB Nijmegen
و در لینک ذیل جدول کشورها و زمان تظاهرات درج است :
https://dontsendafghansback.eu/events

هیأت مدیرۀ فارو

اخبار روز

01 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها