دروغ  درمانی زمامداران در افغانستان !

   شاه دولاخان  که  قرار بود در مجلسی سخنرانی کند ولی مطلب تازه‌ای نداشت با صدای بلند به خودش گفت؛ امروز یک آدم مست در یکی از کوچه ها با چاقو چند نفر را مجروح کرده است و

 
 

 

اخبار روز

01 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها