سخن بنیانگذاران ویب سایت سکولاریسم

ضرورت ویب سایت کنونی سکولاریسم از اين واقعيت آغاز می شود که افغانستان کنونی، که قبلآ به صورتی کاملاً غيرعمدی، جامعۀ رنگارنگ بود، که در آن وفور نژاد ها و قوم ها و فرهنگ ها

واديان و مذاهب و زبان ها منشاء حضور مجموعه های گوناگونی از ارزش ها و هنجار ها شده بود که در کنار هم می زیستند؛ اکنون اين وفور اغلب به تزاحم و تخالف و تضاد انجامیده است.
هدف ویب سایت سکولاریسم  فراهم نمودن زمینۀ گفتمان به شرکت کنندگانی است که در اين رنگارنگی عاقل و بالغ باشند. نسل جوان این سرزمین باید رو به تساهل و تحمل نهد، و با همزيستی نهاد ها، جامعه را از خطر نابودی نجات دهند. 
هر جامعه ای به گفته ماکس وبر زايندۀ دستگاه های اعمال قدرت چه قانونی، چه غيرقانونی و چه نظامی است. حال اگر اين قدرت تنها به چنگ پيروان يک مجموعۀ ارزشی ـ هنجاری از ميان مجموعه های پرشمار ديگر بيافتد و اين پيروان بخواهند ارزش ها و هنجارهای خود را بر کل جامعه تحميل کنند، حاصل کار، به صورتی خود بخود، عبارت از استبداد، سرکوب و تبعيض تقسيم کنندۀ جامعه به خودی و ناخودی خواهد بود.
صحت اين نگاه بديهی را ما اکنون درافغانستان می بینیم. به قدرت رسيدن  دین کاران، جنگ سالاران، فرقه های مذهبی این گفته را به اثبات رساند. قدرت های جهانی برای منافع استعماری خود حکومتی را تحت نام جمهوری اسلامی با مجموعی دینکاران و جنگسالاران و با شرکت برخی از تحصیل کرده های افغانستان بر بنياد شريعت فرقۀ حنفی و شیعه در افغانستان سر پا کردند.
اين گونه بود که ما به غفلت عظيم خود از آموزه های همان علمی که دانشجویش بودیم، واقف شده و سفری در راه دشوارگذر پر از فراز و نشيب  و موانع را با ذهنيتی جست و جو گر و ملتهب آغاز کردیم. برخورد مسؤولانه، انتقادی، مستدل توأم با راه حل مشتاقان این گفتمان همراه با دستگیری بی دریغ آنان؛ ممد راه مان برای این سیر و سفر در جادۀ ناپیموده خواهد بود.


www.kolbah.com     
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  دریچه تماس: 
<><><><><><><><><><><><><><<><><><>
 

اخبار روز

01 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها