هاوکینگ؛ نابغه نگران بقای زندگانی و انسانیت

استوین هاکینگ از معدود دانشمندانی است که با معلولیت جسمی تقریباً عمری مفاهم پیچیده بسیار اساسی جهان را رمزگشایی نموده است. یعنی که  هوشمندی و ذهن خلاقیت وی بر ناتوانی جسمی اش چیره گردیده بود

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها