درختان این باغ همه تشنه اند !!!

الهی ! ما درخت های این باغ پژمرده و پامالِ تحجروزمستان ، همگی تشنه ایم ، تشنه ء باران ، به جوی های خشکی که از پای ما میگذارند مَنگر ، این جوی های بزرگ آب ندارند ، آب دارند امابه ریشه ء ما نه میرسند ،

اخبار روز

19 قوس 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها