نو روز آرزوهایمان خجسته و پیروز باد!

 در اوج اندوه ناشی از یک جنگ خانمانسوز و ظاهراً بی پایان، باید شادمانه به پیشواز بهار رفت و مشتاقانه بدان شاد باش گفت و از آن الهام گرفت؟ زیرا، بهار منظومه کاملی از آغازها، رویشها و نوشدنهاست.

پرندگان مهاجر بر می گردند و شاخهای برهنه درختان پربرگ و شگوفه می شوند. بهار پایانیست بر زمهریر و یخبندان که هیئت هستی نباتی را منجمد گردانیده و امکان رشد و دگرگونی را از وی بازستانده است. در این فصل پر برکت، بلبل این شاهد سرمدی عشق به بهار، با شیدائی به طواف گلها می پردازد و با بی پروائی بی مانندی زخمهای خونچکان سینه اش را از یاد می برد که از خلیدن خارها به وجود آمده اند. بهاری که در آغاز، میانه و یا پایانه زندگی انسانها چهره نمائی می کند، با شگفتن غنچه های آرزوها و آرمانهای تحقق نیافته، این سمفونی طبیعیت را دلاویز تر می گرداند. سال ۱۳۹۷ خورشیدی را برای همه انسانهای شریف هم میهن مان، سال برآورده شدن آرزوها و آرمانهای شان و سال صلح و پیروزی آرزو می نمائیم.
 هیئت تحریر گفتمان دموکراسی افغانستان

 

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها