فشردۀ دیدگاه و مرام نشراتی سایت افراشته

سایت "افراشته" روزنۀ به سوی افق آگاهی است که از کلیه اندیشه ها و افکارسالم انسانی، بدون تعصب بهره گرفته و آن را به خوانندگانش منتقل می کند. سایت "افراشته" قد برافراشته است

تا  در  بده بستان فرهنگی – اجتماعی سالمی با جامعه قرار بگیرد که دور از هرگونه دکم اندیشی و انحصار فکری و بری از هرنوع تحقیر واهانت به شخص یا افکار مخالف باشد. سایت "افراشته" می خواهد جولانگاه اندیشه های سازنده شود؛ لذا از هرگونه ستیزۀ اندیشه کُش و فرهنگ لاابالی شخصیت زدای انسان بیزاراست.
سایت "افراشته" ارگان نشراتی کدام نهاد و تشکیلات خاصی نیست، لذا برنامۀ حزبی - سازمانی عرضه نمی کند، بلکه  به مثابه یک رسانۀ مستقل برآنست که گرداب انحصار و سانسور افکار را کنار بزند و بدون هیچگونه سانسور و مداخلتی بازتاب دهندۀ افکار واندیشه های گروه ها و شخصیت های مختلف میهن پرست و آزاده باشد.
در این فرصتی که گرایش تفرقه و فرار از اتحاد، دامنگیر همۀ اقشار جامعه گردیده است، سایت "افراشته" و افراشته قامتان دیگری که همراه وهمسوی او می شوند، با مبارزۀ معقول و اصولی علیه علل وعوامل هرگونه تفرقه، می کوشند زمینه ساز بسیج فکری وعملی راهیان راه آزادی باشند.
سایت "افراشته" ذاتاً آزادیخواه و عاشق آزادی و انسان آزاده ایست که به هیچگونه ستم و بندگی گردن نمی گذارد.
سایت "افراشته" به دموکراسی واقعی باور دارد. دموکراسی واقعی از نظر ما دموکراسیی است که بر خواست و منافع اکثریت مردم محروم و زحمتکش تکیه کرده و آئینۀ تمام نمای اندیشه ومنافع اکثریت جامعه  با شد، که متشکل از طبقات و لایه های مختلف اجتماعی هستند.
فرد و یا گروهی که دم از دموکرات بودن می زند، هرگاه از شنیدن افکار مختلف و مخالف بترسد و از نشر وپخش و ارتباط  با آن، به بهانۀ این که آن "چپ" است و این "کمونست" است و... جلو بگیرد، دموکرات نیست، دکتاتوراست. کما این که فرد و یا گروه  "چپ" و یا "کمونستی" که در مبارزۀ آزادیخواهانه و ضرورت اتحاد با اکثریت مردمی که طبعاً افکار یکسان ندارند، از ارائۀ تفکرات دیگران، و همکاری با آن ها بهراسد، به خود، به دموکراسی و به اتحاد باورندارد و لذا تکسوار بی همراه و یاور خواهد ماند.
هراس و جلوگیری از پخش و نشر افکار مردم، عمل ضد دموکراتیک و تبارز همان عقبگرائی و استبداد پارینه است که امروز ردای مدرن می پوشد و هرگز به آگاهی و اتحاد آگاهانۀ مردم، نمی انجامد.
سایت "افراشته" به عدالت گسترده و پیگیر اجتماعی باوردارد. تبعیض زیر هرنامی که باشد، از نظر این سایت ناموجه و ناروا است. این سایت با هرگونه تبعیض، تفرقه افگنی، بی عدالتی اجتماعی و ملی و عوامل موجده و مجریان آن مبارزه می کند.
در همین راستا مبارزه در جهت تأمین حقوق کامل و انسانی زنان ستمکش کشورما که از ظلم و فشار چند جانبه رنج می برند، در برنامۀ مبارزاتی این سایت جای ویژه اش را دارد.
جوانان نیز می توانند گفتنی ها، خواسته ها و نیازهای اجتماعی شان را که در جهت رشد و تکامل سالم فکری، سیاسی و اجتماعی نسل جوان کمک کند، در این سایت مطرح کنند. آنها می توانند مسایل اجتماعی را که در ذهن شان لاینحل است به شکل پرسش با ما درمیان بگذارند، ما در حد توان به آن ها کمک می کنیم و به یاری صاحب نظران به پرسش های شان پاسخ تهیه خواهیم کرد.  ...
درمنطقۀ ما، و درجهان نیز، حاکمان مرتجع و جهانخواران استعمارگر بحران آفرینی، ستمگری  و جنگ افروزی می کنند و وضعیت مردم، به ویژه همسایگان ما، هم خیلی بهتر ازما نیست. سایت "افراشته" با نفی همه تنگ نظری ها و تعصبات ملی، با کمال میل به نشر وپخش آثار و نوشته های روشنگرانه وعلمی نویسندگان و نهادهای مبارز سایرکشورها و ملل دربند نیز می پردازد و منتظر ارسال آثار شان (به هرزبانی که بفرستند) است. ما معتقدیم که این همکاری فرهنگی - سیاسی منطقوی وجهانی به رشد آگاهی مردمان ما کمک می کند و درشرایط امروز جهان از ضرورت های عصر و زمان برای همۀ ما است.
هم اکنون هیچ کس ویا نهادی الترناتیو آمادۀ اکثریت پسندی جهت بسیج  و اتحاد مردم و نیروهای مردم خواه درمبارزه برای نجات وطن و مردمش از تنگنای خطرناک موجود ندارد. پس باید برای رسیدن به این مأمول درپی گره زدن افکار سازنده و ایجاد یک قاسم مشترک فکری برآمد، تا هرکس بخشی از افکارش را درآن بیابد و بر محورش درعمل متحد شود.
طرح ما در این راستا اینست که از گلستان رنگارنگ اندیشه های مدعی ترقی و پیشرفت اجتماعی، در همه عرصه های علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، ادبی و...  گلهائی  از رنگ ها  و رایحه های متفاوت پیشکش کنیم تا خوانندگان ما  با دیدی باز و روشن و شامه ئی حساس، زیباترین و خوشبوترین آن را تشخیص و برگزینند و آن را به باغستان اندیشه های مردم غرس کنند.
با این شیوه، سایت "افراشته" با گره زدن نکات اشتراک افکار متفاوت، برای به دست آوردن قاسم مشترکی از فرهنگ و اندیشه های ملی و دموکراتیک تلاش می کند تا به کلید حل مسایل جامعه دست یابد و آن را در دسترس مردم خود قراردهد.
سایت "افراشته" فقط به نخبگان فرهنگ و سیاست و نویسندگان زبده و ماهر اختصاص ندارد، هرکسی  که در طرح های متذکره در فوق، ولو قسمتی از افکار خود را می یابد، با هرتوانی که دارد، حتی اگر تازه می خواهد به نویسندگی آغاز کند، می تواند با نوشتۀ کوتاه ویا طولانی تر، و با زبان و لهجۀ خودش، درسایت "افراشته" قد برافرازد و این سایت مردمی را جولانگاه علمی، فرهنگی، ادبی، سیاسی ... افکار و خاطراتش بسازد تا داشته ها همگانی شود.
ما، نظرات خود را با نام سایت "افراشته" نشر می کنیم و مسئولیت آن را برعهده می گیریم. سایت "افراشته" می خواهد و می تواند جولانگاه بدون سانسورافکار دیگران نیز باشد. دراینصورت طبعاً مسئولیت افکار و نوشته های دیگران بردوش متفکران و نویسندگان آنست.
باچنین دیدگاه و مرامی  که فشرده اش را گفتیم، چشم به راه حضور اندیشه های سالم و تکاملی  و آموختن  داشته های ارزشمند دوستان، اعم از نثر و شعر، گزارش، خاطرات آموزنده، داستان، مسایل تاریخی، علمی، هنری، سیاسی و... در صفحات سایت "افراشته" هستیم.
با آرزوی موفقیت همۀ تان!
مسئول سایت "افراشته"                                                       

      www. Afrashta.com

 

 

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها