برنامهٔ موسیقی عرفانی یا  پیام صلح و هم آهنگی

انجمن فرهنگی و آموزشی افغان  کانادا (اکسیو) به پیشواز سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، کنسرت جالب موسیقی تصوفی را زیر نام (موسیقی عرفانی پیام صلح وهمآهنگی)، شام روز شنبه ۲۴ ماه مارچ با جمع کثیری ازهموطنان

 

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها