کهن ترین اسناد در مورد اصل و نسب افغان ها

در مجامع علمی - رسمی اکثرا چنین پنداشته می شود که « نخستین » سند نوشتاری در مورد اصل و نسب « افغان ها » کتاب  « مخزن افغانی »  یا « تاریخ خان جهانی و مخزن افغانی » است

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها