آپریل فول اشرف غنی!

در شامگاه یکشنبه دوازدهم حمل سال نو ۱۳۹۷ هجری شمسی  مطابق با ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ که فقط چند ساعت به آغاز یکم آپریل یا همان روز معروف دروغ یا April Fool’s Day۱ مانده بود محمد اشرف خان غنی  داروغه ارگ کابل دستور

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها