جلد دوم « رنجهای مقدس » از چاپ برآمد

آنگاه که خبرنشرو چاپ جلد دوم این اثرگرانباررا در روزهای پسین و درصفحه ی فیسبوک مرد مبارز، مقاوم و شکنجه شده (استاد نسیم رهرو) مرورکردم، عمیقاً شادمان شدم. زیرا نه تنها اطلاع داشتم که کار روی این اثرخواندنی و انتباهی با جدیت جریان دارد،

 

بلکه مشتاقانه انتظار حصول آنرا نیزداشتم تا آنکه خوشبختانه دراثر لطف بزرگوارانه و اقدام عیارانه ی دانشمند پُرکارمیهن عزیز (جناب نصیرمهرین)،  چند نسخه ی آن را به تازه گی ازطریق پُست دریافتم که واقعاً مایه خوشنودی ام را فراهم نمود.                                           
خواننده های عزیزاطلاع دارند که جلد اول این اثر دلچسب، کمتر از دو سال قبل با قطع و صحافت بسیارموزون و تیراژ معین درکشور هالند بچاپ رسید و نه تنها درهمان موقع  به سرعت به قاره های مختلف دنیا ره گشود، بلکه مورد استقبال گرم و گسترده ی خواننده ها نیز واقع شد، تا آڼجا که دریک مدت نسبتاً کوتاه، بار دیگرازطرف یکتعداد ازجوانمردان آزاده و میهندوست درکابل پایتخت کشورعزیزما افغانستان، وسیعاً تجدید چاپ گردید.  این همه گرمی وگسترده گی استقبال از جلد اول « رنجهای مقدس»، به خوبی میرساند که مبارزه ی صادقانه درراه مردم، صداقت در گفتار و کردار، شیوه ی عفیفانه ی نگارش درگزارش، نجابت درشخصیت، ثبات و پایداری درراه ایمان واعتقاد، حتا درژرفای تاریکی و آشفته گی روزگارهم نزد انسانهای سرزمین روزگاردیده ی مان ازارزش و اهمیت خاصی برخوردارمیباشد که این حقیقتی است واقعاً پسندیده و دوست داشتنی.
من، طی یک نبشته ی کوتاه پیرامون جلد اول «رنجهای مقدس»، نکاتی را که ازخوانش آڼ برداشت کرده بودم، صادقانه درموقعش ابرازنمودم و اکنون نیز میخواهم مکنونات، برداشتها و انتباهاتم از مروردقیقانه ی جلد دوم را دراینجا درج نمایم، بدون آنکه قصد خوشنود سازی نویسنده ی بزرگوارآنرا داشته باشم:  
چنانکه ملاحظه میشود، جلد دوم « رنجهای مقدس» با عین سایز وپشتی جلد اول (جلادار وطرح هنری به مورد)،  در ۲۷۳صفحه و بازهم با مطالب دلچسب، عاطفی و انتباهی و با همان شیوه ی خاص وشیرین نوشتاری به زیورچاپ آراسته گردیده است.
نویسنده ی دردمند این اثر، با رعایت دقیق نویسنده گی و تشخیص نوع  مطالب موردنظر، متن کتابش را به سه بخش آتی تقسیم نموده است:  
 بخش اول، ادامه ی زنجهای مقدس: طی این بخش، تقریباً بیست ویک عنوان مختلف تعیین گردیده که دراطراف هریک ازاین عناوین، شرح جالب، دقیق، دردناک و اماندارانه یی نگاشته شده است. مطالب درج شده دراین اثر، خواننده را یکباردیگر متوجه اعمال ضد انسانی حاکمان ستم پيشه ی زمان، صعوبت دردناک سلولهای زندان، پیشآمدهای زندانبانان، روابط فی مابین زندانیان با افکار و اندیشه های متنوع سیاسی، سختگیری ها و بیرحمی های منسوبین مغرور و متکبرحزب برسراقتدارو مظلومیت های تکان دهنده ی اسیران درقفس پلچرخی می سازد.          
  بخش دوم، رنج خانواده های زندانیان:  نویسنده، یک بخش دیگراز رنجهای مقدس یا رُخ دیگرسکه ی غم را با ابتکار و چیره دستی خاصی شرح میدهد. نه تنها فرودستی ها و محرومیت های روحی و اقتصادی اعضای خانواده ی خودش را بی پرده و صادقانه توضیح میکند، بلکه دردها، گفته ها و خاطرات برخی ازاعضای خانواده های سایر زندانیان را نیز درج صفحات متعدد کتاب خویش مینماید. افزودن این قسمت از دردها و رنجها درمتن کتاب، ابتکاریست قابل توجه، زیرا اگراعضای خانواده ی زندانی، مانند عزیزان اسیر شده و زندان کشیده ی شان درعقب دیوارها و پنجره های ضخیم دوزخی بنام زندان نفس نمی کشند یا نمیکشیدند، مسلماً درد و رنج ونا قراریهای شباروزی شان کمتر از خود زندانی هم نیست و نبود. پس درج این بخش از رویداد های تلخ زنده گی مردم عذاب کشیده ما، بدون تردید برغنای اثر افزوده است.
بخش سوم، رنجهای مقدس درآیینه ی پذیرش خواننده گان:  دراین بخش، تأیید یه ها، استقبالیه ها و تبصره های مثبت ومعقول هموطنان گرامی ما که متعاقب مرورجلد اول « رنجهای مقدس» نگاشته شده و در رسانه های چاپي و انترنتی  بچاپ رسیده اند، درج گردیده است که یک باردیگرمحبوبیت کتاب و نویسنده ی صادق و با نجابت آڼ را از یکطرف و نفرت و انزجارهموطنان ما دربرابر ستمگران خالی مغز، وابسته و  خودکامه ی کودتا چیان هفت ثور را به نمایش میگذارد.                                                                          
من مطمئنم که مرور و مطالعه ی این اثربرازنده، خواننده و مرورکننده اش را عمیقاً تحت تأثیرعاطفی و انسانی قرار میدهد، همانسان که شرح غمنامه ی جلد اول، تعداد کثیری ازهموطنان ما را در داخل و خارج کشورتحت تأثیر قرار داد.      به این وسیله، یکباردیگرچاپ جلد دوم « رنجهای مقدس» را برای استاد نسیم (رهرو) و همسروفادارش تبریک عرض میکنم و سلامتی کامل روحی و جسمی برایش آرزو مینمایم.                                                                    
شکسته باد دست استبدادگران درهرکجای جهان  و آزاد و سربلند باد مردم رزمنده ی افغانستان !                                                                           

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها