آخرین وداع با زنده یاد فاروق حقبین

مراسم خاکسپاری زنده یاد « فاروق حقبین »یک تن از مبارزین راه آزادی و عدالت کھ اخیرا در اثر مریضی مزمن در کانادا درگذشت، با حضور تعداد زیادی از ھموطنان، دوستان، اقارب و خانواده ھای مرحوم

 

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها