سخنان حلیم پیکار در مراسم خاکسپاری زنده یاد فاروق حقبین

در بافتھ زمان و مکان درخشش ستاره ھا نا چیز است وسپری، ولی در تلالوی اشک وتبسم ابدیتی است

اخبار روز

19 قوس 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها