غلام فاروق حقبین چهرۀ فاضل سیاسی فرهنگی کشور به جاودانگی پیوست

آقای غلام فاروق حقبین یکی از فرزانگان خوشنام و فعال جنبش ملی و انقلابی دهۀ چهل کشور بود که در جریان مبارزات ضد استعماری و آزادیبخش میهن پس از کودتای هفت ثور به زندان افتاد وبعد از رهایی و در تبعید سیاسی هم

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها