مرگ ما پر قو نیست

باز روزتکرار تسلیت گفتن استناگزیریم ، باز گویم تسلیتداغ تو، داغ من است.دراین دنیا تنها حقیقت مرگ است. طی دو سال اخیربا از دست دادن عزیزانی چون داکتر هادی محمودی، اسحاق جبران، و فاروق حقبین خانواده ما داغدار،غمگین و افسرده گردید.

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها