عقل، عاطفه و احساس: نگاهی روانشناختی – فلسفی

بخش اول: مبانی بیولوژیک و روانشناختی

موجودات زنده به مقابل اشیاء و رویداد ها واکنش عاطفی از خود نشان می دهند. این واکنش همراه با نوعی احساس و درجاتی از درد و لذت است. عواطف شامل حرکات و کنش هاست که بیشتر شان برای دیگران مشهود است

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها