توبه نامهٔ حضرت محمد صادق مجددی

در مقالهٔ محترم احسان لمر تحت عنوان افتضاحات برادران گيلانی [پسران هر دو پسر نقيب صاحب] سطوری از رساله ای حضرت محمد صادق خان مجددی توجه ام را جلب کرد، که تا اندازه ای از چهره ای اصلی پير قلابی بغداد سيد حسن خان گيلانی مشهور به نقيب صاحب پرده برميداشت . 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها