منشای افغان 2 ها یا پتان ها

میجر چارلز ستیوارت 1
برگردان: دکتور لعل زاد

« مقاله « منشای افغان ها » که حدود ۲۰۰ سال پیش از امروز توسط ستیوارت به نشر رسیده، یکی از بهترین پژوهش ها در مورد منشای افغان ها یا اصل و نسب پتان ها پس از دو کتاب الفنستون است.

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها