شهدای قندوز در لست 5000 کشته شده

به مناسبت فرارسیدن چهلمین سال سیاه روز هفت ثور 1357
در هفتم ثور 1397، کودتای ثور چهل ساله می شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان البته هردو جناح ( خلقی و پرچمی ) مسؤولیت کودتای خونین ثور و جنایاتی  که طی چهارده سال انجام داده اند، مستقیماً بدوش رهبران و جنایتکاران خلقی و پرچمی می باشد.

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها