فاروق حقبین و فاروق فارانی دو حنجره از يک پنجره

بمناسبت مرگ نابهنگام فاروق حقبین انسانی که از نوجوانی تا دم مرگ بخاطر آزادی و عدالت ایستاد

تذکار  دو حنجره از یک پنجره، نام مقاله ای است که ده سال پیش از امروز در 2008 نوشته شده و در جلد دوم جنایات حزبی به چاپ رسیده است.

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها