گزارش محفل یادبود قربانیان افغانستان

به مناسبت چهلمین سالروز کودتای خونین هفت ثور

سیاهروز 7 ثور سرآغاز یک دوره سیاه در تاریخ افغانستان است که کشور ما را به آتش جنگ کشانید

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها