تنبیهات داروغه ارگ ودست آوردهای مجعول حکومت وحدت ملی!

آورده اند کسی که سخت به لاف زدن عادت کرده بود میگفت هروقتی که با قلدران و باج گیران محل دعوی میکنم حرف آخیر را من میزنم ؛ پرسیدند چطور مگر؟و دربرابراین همه  قلدران چه میگوئی ؟

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها