نظری برکتاب " بررسی وقایع افغانستان از ۲۰۰۱تا ۲۰۱۴"  نماد تاریخ نگاری مستند

کتاب "بررسی وقایع افغانستان از ۲۰۰۱تا ۲۰۱۴"، تالیف مؤرخ ارجمند کریم پیکار پامیر در ماه اپریل ۲۰۱۸ میلادی در دو جلد که جمعاً ۱۰۵۲ صفحه را در بر می گیرد به همت "انجمن دانش"، در شهر تورنتو کانادا انتشار یافت.

انتخاب عنوان کتاب خود حاکی از نگارش مستند و تاریخی رُخدادهائی است که طی چهارده سال بحرانی افغانستان به وقوع پیوسته اند. مؤلف دانشمند این اثر کوشیده است با در نظرداشت توالی تاریخی و تلفیق محتوائی مسائل و رویدادهای مهم این دوران، به مدد اسناد مهم، اثر بکری تالیف نماید.
بسیار اتفاق افتاده است که تاریخ نگاران در غیاب اسناد به طور عمدی و یا اشتباهی استنباط هائی از رویدادهای گذشته به عمل آورند که با واقعیت تاریخی منطبق نباشد. از همین جهت تاریخ نگاری رشته ای است که بر مبنای تحقیقات تازه تر استنتاجهای مختلف ارائه می کند. حُسن تاریخ نگاری مستند در آنست که خواننده نیز می تواند به نتیجه گیریهای مستقلی دست یابد. مؤلف فرزانه این اثر، چنین راهی را باز گذاشته است.
انتشار بسیاری از فصول این کتاب از مدتها پیش در وبسایت "گفتمان دموکراسی برای افغانستان" آغاز یافته بود. این نشان می دهد که مؤلف، همپای انکشاف حوادث و مسائل، به بررسی آنها اقدام نموده است. کثرت منابع و ماخذها بیانگر آن اند که برخلاف آن تاریخ نگارانی که بعد از ختم یک دوره ی چنین پُرماجرا به بررسی آن اقدام می کنند، درواقع، خود را از فشار زمانی برای جمع آوری اسناد رهانیده است. اما ارائه ی اسناد معتبرو مکرراز سوی مؤلف « بررسی وقایع افغانستان ...»، مسلماً بر اعتبار و دقت تحلیلهای متن کتاب افزوده است.
تجربه ی طولانی در تاریخ نگاری، امتیاز دیگریست که خواننده را به عمق موضوعات می بَرد. پیش از این جناب پیکار پامیر کتابهای تاریخی معتبر زیر را تالیف کرده اند:
-    افغانستان از شاه شجاع المُلک تا ببرک کارمل
-    ظهور و سقوط اعلیحضرت امان الله خان
-    نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان ( دو جلد)
-    وهابیت و تروریسم جهانی
-    امیران دست نشانده در افغانستان
-    استبداد امیر عبدالرحمن خان و اثرات منفی آن بر جامعه افغانستان
-    چهره ی پنهان امیردوست محمد خان درصفحه ی تاریخ 
بدیهیست که با گذشت زمان و کثرت حوادث، حافظه ی هیچ کسی یاری نمی دهد تا به اتکای ذهن خودش، فرازها و تسلسل رُخدادها را در ارزیابی مسائلی که تازه اتفاق می افتند، به خاطر آورد. از این رو نیاز به تاریخ مکتوب همیشه محسوس می باشد. تنها نیازهای شخصی نه، بلکه تحلیلگران سیاسی، دانشجویان و رسانه ها نیز برای پرورش  افکار عامه واما سالم در جامعه، به شرح و تفسیر واقع بینانه تاریخ نیاز دارند. اهمیت این اثر پُربار جناب پامیر را در اینجا بهتر دریافته می توانیم.
اما محاسن تلاشهای پُرثمر جناب پیکار پامیر تنها به تاریخ نگاری محدود نمی شود. ایشان از نویسندگان، شعرا و ژورنالیستهای سابقه دار کشور اند که به شمول تالیفات  تاریخی شان، جمعاً ۱۹ اثر به نشر سپرده اند که بقیه شامل مجموعه های شعری، ادبی و اجتماعی می باشند. 
جناب پیکار پامیر همین اکنون با رادیوی جهانی "گذرگاه" و شبکه جهانی تلویزیون "افغان تایم" همکاری دایمی دارند.
پیکار پامیر علاوه برپُرکاری کم نظیرش، تلاشهای خستگی ناپذیری را در جهت ایجاد همسوئی و همبستگی بین افغانها، از طریق شرکت فعال در نشستهای بین الافغانی و ترغیب فرهنگدوستی در مجامع افغانهای مهاجر مقیم کانادا انجام داده و با مشارکت سائر دانشمندان و فرهنگیان مهاجر مقیم کانادا، اخیراً بیناد پُرفیض "انجمن دانش" را اساس گذاری نموده اند.
من در طول سی سال اخیر نه تنها با بهره ور شدن از آثار قلمی و اطلاع رسانی ژورنالیستی این روشنفکر بلند همت، به مرتبت عالی فرهنگی شان وقوف یافته ام، بلکه همزمان با دوستی و مؤدت شخصی استواری که بین ما به وجود آمده است، به سجایای عالی شخصیتی شان نیز یقین حاصل کرده ام. برای این مؤلف فرزانه طول عمر، سلامت کامل، خوشبختی و موفقیتهای بیشتری آرزو می نمایم.
عبدالله(ن.) احمر
تورنتو- کانادا
اول ماه می ۲۰۱۸

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها