بررسی وقایع افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی (بخش ۱۰۴)

دنباله ی اختلاس ها دردولت افغانستاندامنۀ فساد مالی و اداری درچارچوب حکومت سیزده سالۀ حامد کرزی به حدی گسترده و همه جانبه بود که پس ازاتمام دورۀ زعامتش، اسناد بیشتری مبنی براختلاسهای عظیم مالی درنهاد ها و وزارتخانه های دولتی

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها